Katalog ECTS

Wzornictwo 5

Pedagog: prof. dr hab. Jarosław Szymański
Asystent/ci: dr Jacek Ryń

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach, wykładach i prezentacjach (wycieczkach do zakładów) oraz obecność na zajęciach. Dopuszcza się maksymalnie 3 nieobecności. Wiedza i umiejętności z zajęć, na których osoba będzie nieobecna, powinny być uzupełnione we własnym zakresie.

 

Wymagania minimalne (ocena dostateczna):

Komplet wyżej wymienionych elementów na poziomie kwalifikującym je do publicznej prezentacji na przeglądzie, wystawie w ASP w Gdańsku.

 

Wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej):

- poza wymaganiami podstawowymi

Poprawne rozwiązanie projektowe spełniające założenia. Umiejętność przeprowadzania analizy, budowania harmonogramów, przygotowania poprawnej dokumentacji w zakresie rysunków odręcznych, rysunków technicznych niezbędnych do wykonania na ich podstawie prototypu oraz prezentacji graficznej koncepcji w postaci zdjęć prototypu, a także prezentacji graficznej w programach typu Power point

 

Wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra i celująca):

- poza wymaganiami rozszerzonymi

Ponadprzeciętne rozwiązanie projektowe spełniające założenia projektowe, uprawniające do wysłania projektu na konkursy i wystawiania go na ogólnopolskich i zagranicznych wystawach. Bezkonfliktowa kreatywna współpraca w zespole. Umiejętność analitycznego myślenia, formułowania myśli w mowie i piśmie. Bardzo dobre opanowanie warsztatu projektanta. Profesjonalna prezentacja projektu w postaci plansz i prezentacji cyfrowej.

opis przedmiotu

Istotnym celem dydaktycznym pracowni jest stymulowanie rozwoju innowacyjnego myślenia przez eksperymenty z klasycznymi i nowoczesnymi metodami wytwarzania, przez kontakt z rzeczywistym materiałem, oraz przez poznawanie, utrwalanie i praktyczną weryfikację intuicyjnych i racjonalnych metod poszukiwania rozwiązań.

skrócony opis przedmiotu

Celem kursu podstaw projektowania produktu autorskiego jest wykształcenie elementarnych umiejętności z zakresu projektowania produktu, jako złożonego procesu, w którym projekt jest tylko jednym z działań składających się na wdrożenie rozwiązania i jego sukces rynkowy.

sposób realizacji przedmiotu

Elementy składowe oceny poszczególnych zadań:

Prototyp rozwiązania, dokumentacja na dwóch planszach A2, przedstawiająca proces projektowania, fragmenty dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne) oraz zdjęcia ostatecznego rozwiązania. Elementem prezentacji na planszach jest zwięzły opis przedstawiający istotę rozwiązania i jego charakterystyczne cechy. Załącznikiem jest segregator z materiałami roboczymi: analizy, szkice, notatki, zdjęcia z prób. Plansze w postaci cyfrowej na płycie CD w rozdzielczości do druku i rozdzielczości ekranowej wraz z zaakceptowanymi wcześniej materiałami na stronę internetową pracowni.

zakres tematów

Zależne od poziomu grupy. Od projektowania prostych strukturalnie obiektów, przez rodzinę obiektów po rozwiązania systemowe możliwe do wdrożenia.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:

 

Atlas miar człowieka. Dane do projektowania, Warszawa: CIOP 2001.

Dreyfuss H. Associates, The measure of Man & Woman, Revised Edition, New York: John Wiley & Sons Inc. 2002.

Frejlich Cz., Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999, Olszanica: Bosz art. 2001.

Ginalski J., Liskiewicz M., Seweryn J., Rozwój nowego produktu, Kraków: ASP 1995.

Krupiński J., Wzornictwo/design studium idei, Kraków: ASP 1998.

Maeda J., Prawa prostoty, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.

Morris R., Projektowanie produktu, Warszawa: PWN 2009.

Papanek V. Design for the Real Word, Human Ecology and Social Change, Chicago: Academy Chicago Publishers 1985.

Sheil B., Design trough making, Architectural Design, Wiley Academy, vol 75, nr 4/2005.

Slack L., Czym jest wzornictwo, Warszawa: ABE Dom Wydawniczy 2007.

 

Literatura uzupełniająca:

 

Aries P, Duby G., Historia życia prywatnego, t. 4, Wrocław: Ossolineum 1999.

Best K., Design Managment, AVA Publishing SA 2006.

Bohm F., Konstantin Grcic Industrial Design, Phaidon 2005.

Falkowski A., Marketing i reklama, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.

Haller L., Dangel Cullen Ch., Design Secrets: Products 2, Rockport Publisher 2004.

Kopaliński W., Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2004.

Krupinski J., Intencja i interpretacja, Kraków: ASP 2001.

Lewandowski M. W., Techniczne podstawy wzornictwa przemysłowego, Gdańsk: ASP 2003.

Młodkowski J. Aktywność wizualna człowieka, Warszawa – Łódź: PWN 1998.

Petroski H., The Evolution of Useful Things, New York: A Division House Inc. 1994.

Rybczyński W. Dom. Krótka historia idei, Gdańsk: Marabut 1996.

Scruton R. Przewodnik po kulturze nowoczesnej, dla inteligentnych, Łódź: Wydawnictwo Thesaurus 2006.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Nie ma

założenia wstępne

Podstawowa wiedza o projektowaniu.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

W1-K01(A1-K01)

-samodzielnie organizuje prace projektowe gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać w następnych pracach,

W1-K02(A1-K01, A1-K02)

-zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, formułuje argumenty w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji,

W1-K04(A1-K02, A1,K-004)

-jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów,

W1-K05(A1-K03)

-potrafi współdziałać i współpracować w zespołach,

W1-K10(A1-K05)

-posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętności czytelnej i zrozumiałej prezentacji

W1-K11(A1-K05)
umiejętności
opiskod

- tworzy i realizuje własne koncepcje projektowe , świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę

W1-U01(A1-U14)

- definiuje i rozwiązuje problemy projektowe o małej złożoności, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych

W1-U03(A1-U15,A1-U17)

-projektuje, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste: urządzenie, obiekt, system lub proces

W1-U04(A1-U15)

- podejmuje oraz uzasadnia decyzje projektowe mające wpływ na postać rozwiązania

W1-U08(A1-U21)

-posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych,

W1-U09(A1-U19)

-modyfikuje i wariantuje rozwiązania z wykorzystaniem odpowiednich modeli, w tym cyfrowych, w celu ustalenia optymalnego rozwiązania,

W1-U11(A1-U19)

-przeprowadza proste eksperymenty i analizy formalne, technologiczne i ergonomiczne, porządkuje i klasyfikuje ich wyniki w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych,

W1-U10(A1-U19)

-edytuje projekt przy użyciu różnych technik, w tym z wykorzystaniem systemów CAD,

W1-U13(A1-U19)

-przygotowuje publiczne prezentacje zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem różnorodnych technik w tym audiowizualnych

W1-U18(A1-U24)
wiedza
opiskod

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą metodyki projektowania,

W1-W01(A1-W10)

- rozpoznaje związki formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania,

W1-W04(A1-W10)

- rozumie mechanizmy edycji projektu, rozróżnia i dobiera właściwe technikach modelowania oraz dokumentowania prac projektowych,

W1-W07(A1-W10)

- ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych aspektów pracy projektanta wzornictwa w szczególności w zakresie prawa autorskiego, praw dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej oraz praw pokrewnych,

W1-W13(A1-W13,A1-W15)

-zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej

W1-W16(A1-W15)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.6 d 60 8 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6583