Katalog ECTS

Wzornictwo 2

Pedagog: prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Marta Flisykowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia semestru, upoważniającym do przystąpienia do egzaminu jest aktywna obecność na zajęciach (min. 2/3 zajęć przewidzianych planem, potwierdzone korektą / konsultacją) oraz stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań, umożliwiający obiektywną ocenę finalnego efektu

 

ZALICZENIE / EGZAMIN: Elementy składowe oceny poszczególnych zadań:

1.)  Konspekt analityczny tematu (opracowanie teoretyczne, porównawcze, itp.) 

2.)  Uporządkowana dokumentacja przedprojektowa (szkice, rysunki, zdjęcia modeli 3D, opisy, itp.)

3.)  P r o t o t y p  !

4.)  Dokumentacja cyfrowa zadania na płycie CD / cyfrowe port-folio (fotografie, rendering, film / animacja, ew. plansza 2D, itp.)

5.)  Autoprezentacja ostatecznego efektu

 

Wymagania minimalne (ocena dostateczna):

1.)  Kompletność elementów składowych, określonych jako podstawowe założenia dla poszczególnych zadań

2.) Terminowa realizacja zadań semestralnych w stopniu pozwalającym właściwie odczytać intencje autora

3.)  Komunikatywność dokumentacji i prezentacji

Wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej): - poza wymaganiami minimalnymi

1.)  Umiejętność rzeczowej analizy tematyki zadań semestralnych

2.)  Osiągnięcie ponadstandardowego parametru jakościowego prototypów, staranność wykonania i dbałość o detale

3.)  Umiejętność przekonywującej argumentacji podejmowanych decyzji projektowych

4.)  Oryginalność dokumentacji i prezentacji

Wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra): - poza wymaganiami rozszerzonymi

1.)  Umiejętność skutecznego integrowania wiedzy wieloźródłowej

2.)  Autorska innowacyjność projektów

3.)  Samodzielność i dyscyplina pracy

Wymagania dot. oceny celującej: - poza wymaganiami maksymalnymi

1.)  Aktywność znacznie wykraczająca poza standardowe oczekiwania wymienione w syllabusie (nagrody, wyróżnienia lub udziały w znaczących konkursach, wystawach, prezentacjach, itp.)

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Student powinien mieć świadomość możliwości oraz ograniczeń zw. z pracą projektanta wzornictwa. Absolwent kursu I-go st. powinien być przygotowany do podjęcia edukacji na poziomie studiów II-go st. w zakresie projektowania produktu, wzornictwa lub sztuk projektowych.

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

Przygotowanie absolwenta do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie stylistyki związanej ze współczesnymi przemysłami kreatywnymi, uczestnictwa i współuczestnictwa w pracach związanych z projektowaniem produktu na poziomie pomocniczym lub operacyjnym lub podjęcia indywidualnej działalności w zakresie designu autorskiego oraz sztuk projektowych.

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

Student powinien rozumieć mechanizmy gospodarcze oraz socjo-kulturowe, wpływające na decyzje konsumenckie.

skrócony opis przedmiotu

Słowa-klucze: Obiekt, Produkt, Kontekst, Design Unikatowy, Stylistyka

sposób realizacji przedmiotu

Podczas zajęć prowadzone są grupowe i indywidualne konsultacje projektów na każdym etapie ich realizacji oraz wspólne dyskusje i analizy, dotyczące możliwych sposobów interpretacji tematyki zadań semestralnych. Uzupełnieniem zadań są krótkie wykłady wprowadzające lub prezentacje multimedialne przedstawiające kontekst znaczeniowy oraz ćwiczenia klauzurowe o charakterze eksperymentów technologicznych lub warsztatowych, rozszerzających wiedzę i umiejętności konieczne do operacyjnie efektywnej realizacji projektów – również we współpracy i koordynacji z podmiotami zewnętrznymi (np. firmy produkcyjne, zaproszeni eksperci).

W okresie pomiędzy zajęciami przewidzianymi planem zajęć studenci są zobowiązani do samodzielnej pracy w zakresie uzgodnionym podczas korekt i konsultacji.

zakres tematów

Kurs bazowy przedmiotu: WZORNICTWO 2 zakłada trzy kolejne stopnie zaawansowania odpowiadające cyklom semestralnym: obiekt (sem. IV) , produkt (sem. V), kontekst (sem. VI), ostatni cykl (sem. VII) poświęcony jest realizacji samodzielnie określonej tematyki dyplomowej lub produktu o samodzielnie określonych cechach użytkowych i stylistycznych.

Moduł: Obiekt zakłada zaawansowane studium stylistyki formy, będące bezpośrednią kontynuacją Podstaw Projektowania oraz przedmiotów ogólnoplastycznych i artystycznych. Moduł: Produkt dodatkowo uwzględnia współzależności funkcjonalne i utylitarne oraz konieczność zachowania dyscypliny projektowej wynikającej z możliwości wdrożenia prototypu do seryjnej lub limitowanej produkcji, ekonomiczne wykorzystanie materiałów, itp. Moduł: Kontekst dodatkowo wprowadza element analizy socjo-kulturowej i / lub marketingowej umieszczając działania projektowe w relacji nadawca / odbiorca, wykonawca / użytkownik, producent / konsument. Praca dyplomowa na poziomie I-go stopnia jest samodzielnym opracowaniem koncepcyjnym i projektowym, integrującym doświadczenia wynikające z ukończenia całego cyklu kształcenia: obiekt / produkt / kontekst, uzupełnione koniecznym aspektem autorskiej interpretacji.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura:

1.)Kenya Hara, „Designing Design”, Lars Mueller Publisher,  Baden / CH 2011 (ISBN 978-3-03778-105-0)

2.)Deyan Sudjic, “Język Rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?”, Wyd. Karakter, Kraków 2013 (ISBN 978-83-62376-29-2)

3.) John Thackara, „Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym świecie”, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2010 (ISBN 978-83-89281-89-0)

4.)Praca Zbiorowa „Nerwowa drzemka. O poszerzaniu pola w projektowaniu”, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2009

5.)Red.: Marek Krajewski „Hand-Made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości”, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2010 (ISBN: 978-83-62418-01-5)

6.)Umberto Eco, Richard Rorty, „Interpretacja i nadinterpretacja”, Wyd. Znak, Kraków 2008 (ISBN 978-83-240-1017-2)

7.)Jean Baudrillard, „Symulakry i symulacja”, Wyd. Sic!, Warszawa, 2005 (ISBN 83-88807-79-X)

8.)Paul Arden, „Cokolwiek myślisz pomyśl odwrotnie”, Wyd. Insignis, Kraków 2008 (ISBN: 978-83-61428-04-6)

Polecane linki:

www.designartnews.com, www.dezeen.com, www.designboom.com, www.stylepark.com,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie wymagane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony III sem. studiów na kier. Wzornictwo

założenia wstępne

Dostępność limitów miejsc na kursie (w przypadku większej ilości chętnych decydujące jest zadanie klauzurowe)

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

Student jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów

Student jest zdolny do konstruktywnej krytyki w stosunku do działania innych osób oraz do samooceny

W1-K03, W1-K05, W1-K09
umiejętności
opiskod

Student posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej, kulturowej i ekonomicznej

Student posiada umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów formalnych, technologicznych i ergonomicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych (projektowanie produktu)

Student posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się potrzeb i możliwości

Student posiada umiejętność publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz poddania ich efektów dyskusji

W1-U07, W1-U10, W1-U14, W1-U18,
wiedza
opiskod

Student posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych oraz podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych (projektowanie produktu)

Student wykazuje się znajomością kierunków i trendów sztuk projektowych oraz zna najważniejsze ośrodki, zjawiska i twórców

Student rozumie kontekst sztuk projektowych w obrębie sztuki i kultury materialnej oraz ich znaczenie w życiu społecznym i gospodarce

Student zna i rozumie rolę i znaczenie technicznych i technologicznych uwarunkowań projektowania w wybranych obszarach sztuk projektowych (projektowanie produktu)

W1-W05, W1-W10, W1-W11, W1-W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.6 d 60 8 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6586