Katalog ECTS

Dokumentacja techniczna

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie na podstawie oceny prac wykonywanych w pracowniach i dokumentowanych na planszy graficznej
skala ocen: 2, 3, 3.5, 4, 4,5, 5

 

opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze sposobami przedstawiania myśli projektowej w postaci dokumentacji rysunkowej. 
Podczas zajęć student zaznajomiony będzie z następującymi zagadnieniami:
1. Zasady kompozycji rysunku, formaty obowiązujące, rodzaje i grubości linii, podziałki.
2. Wykorzystanie szkicu jako podstawy w komunikacji, 
3. Rysunkowe przedstawienie wybranych zagadnień w różnych skalach od 1:500 do 1:1, takich jak: 
- budynek wraz z fragmentem zagospodarowania terenu, rzuty przekroje elewacje,
- elementy budynku jak:elementy konstrukcji, schody, dźwigi osobowe, fasady szklane, drzwi, okna, ściany działowe, sufity podwieszone, posadzki i podłogi podniesione,
- meble, detale konstrukcyjne, aranżacje wnętrz, zabudowy meblowe.
- rysunkowe przedstawienia elementów: oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, wod-kan i c.o. 
4. Wymiarowanie i opis rysunku.
5. Odczytywanie rysunków branżowych takich jak: architektura, zagospodarowanie terenu, konstrukcja, wod- kan, wentylacja z klimatyzacją, elektryczna,

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
· Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Cel poznawczy: metody przedstawienia myśli twórczej w rysunku od szkicu do dokumentacji projektowej
Cel kształcący: zapoznanie się z normami i przyjętymi ogólnie zasadami tworzenia rysunków przy projektowaniu wnętrz i architektury, poznanie języka rysunkowego branż współtworzących dokumentacje projektowe (konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej).
student powinien nabrać umiejętności sporządzania dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi normami, powinien również
odczytywać poprawnie rysunki branżowe uzyskując z nich informacje potrzebne do projektowania.
Cel praktyczny: przyswojenie poprawnych sposobów tworzenia dokumentacji projektowej w zakresie architektury wnętrz
Umiejętności wynikowe kursu i ich ewaluacja: poprawne pod względem norm i ogólnie przyjętych zasad przedstawianie poszczególnych elementów projektu, poczynając od najprostszych takich jak ściany stropy , okna, drzwi, po bardziej złożone jak fasady szklane, konstrukcje stalowe, a również meble i zabudowy wnętrz .Student otrzymuje wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego uczenia się, operuje językiem rysunku technicznego w profesjonalny sposób, jest przygotowany do tworzenia dokumentacji projektowych.skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia rysunkowe wykonywane wykreślnie i w progamach CAD

 

 

zakres tematów

architektura, architektura wnętrz, mebel, rysunki techniczne

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Elżbieta Miśniakiewich i Wojciech Skowroński “Rysunek techniczny budowlany” ARKADY Warszawa 2007
Przemysław Markiewicz “Detale projektowe dla architektów” Wydawca Archi Plus Kraków 2010 Lesław Giełdowski “Konstrukcje mebli rysunek techniczny”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1995

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań

założenia wstępne

Brak wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

 

AW-K01,AW-K03, A1+K01
umiejętności
opiskod

posiada umiejętność stosowania właściwych metod, technik, technologii
i systemów konstrukcyjnych dla uzyskania zaplanowanego rezultatu.

posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym
z wykorzystaniem systemów CAD, z dbałością o czytelność przekazu.

 

AW-U12, AW-U15, A1-U10
wiedza
opiskod

zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego.

zna metody odwzorowywania figur płaskich i brył przestrzennych
na płaszczyźnie.

 

posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach
modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych.

 

AW-W01, AW-W04, AW-W08, A1.W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6630