Katalog ECTS

Budownictwo Ogólne i Instalacje

Pedagog: mgr inż. Tomasz Zybała

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

egzamin
zaliczenie bez oceny
Wymagania podstawowe zaliczenia:
- obecność na zajęciach – minimum 80% (12 zajęć w semestrze),
- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń/zadań – na poziomie minimum 50% obowiązującego zakresu opracowania.

Wymagania zaliczenia egzaminu:
Oceny
Wartości cyfrowe
Przybliżony procent wiedzy wymagany dla danej oceny
celujący 5,5     96-100%
bardzo dobry 5,0   90-95%
dobry plus 4,5    80-89%
dobry 4,0     70-79%
dostateczny plus 3,5     60-69%
dostateczny 3,0    50-59%
niedostateczny 2,0    0-49%

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
Celem zajęć jest nauka rozumienia zależności rozwiązań technicznych i ćwiczenie umiejętności w tym zakresie.
Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
Student potrafi racjonalnie wykorzystywać właściwości i cechy materiałów budowlanych, posługiwać się systemowymi rozwiązaniami technicznymi oraz przygotować czytelne zapisy w dokumentacji realizacyjnej
Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
Student nabiera umiejętności porozumiewania się w środowisku zawodowym

skrócony opis przedmiotu

WYKŁADY
Budownictwo ogólne - wiedza o ustrojach i konstrukcjach budowlanych, elementy materiałoznawstwa i technologii budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem wykończenia wnętrz. Kurs obejmuje zarówno materiały i technologie tradycyjne, jak i współczesne; elementy podstaw projektowania architektonicznego; elementy fizyki budowli; elementy akustyki budowli; elementy prawa budowlanego; rysunek budowlany.
ĆWICZENIA
Treści kształcenia:
1) Elementy komunikacji wewnętrznej - wymogi dotyczące projektowania schodów wg. Prawa Budowlanego; schematy konstrukcyjne schodów; schody wewnętrzne - drewniane, metalowe, żelbetowe; okładziny schodów.
2) Schody zewnętrzne i pochylnie.
3) Dźwigi, schody ruchome, urządzenia dla niepełnosprawnych.
4) Ściany działowe - murowane, szkieletowe, stolarskie, z pustaków szklanych, etc.; wykończenie ścian działowych.
5) Sufity podwieszane – przegląd systemów
6) Podłogi - podkłady pod posadzki; posadzki – drewniane, ceramiczne, kamienne, szklane, betonowe
i inne rodzaje posadzek i wykładzin.
7) Tynki - podłoża pod tynki, rodzaje tynków, suche tynki.
8) Powłoki malarskie - malowanie ścian wewnętrznych, techniki dekoracyjne; farby elewacyjne.
9) Okładziny ścian - okładziny z drewna; pokrywanie ścian tapetami i tkaninami, okładziny z materiałów mineralnych, okładziny z metali, tworzyw sztucznych i laminatów.
10) Wybrane zagadnienia z instalacji budowlanych.

sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją, ćwiczenia projektowe.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Literatura obowiązkowa/ Recommended literature:
Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne, t.1; Materiały i wyroby budowlane; Arkady, Warszawa 2008.
Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne, t.2; Fizyka budowli; Arkady, Warszawa y 2007.
Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne, t.3; Elementy budynków. Podstawy projektowania; Arkady, Warszawa 2008.
Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne, t.4; Konstrukcje budowlane; Arkady, Warszawa 2009.
Praca zbiorowa: Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2008.
A.Teofiluk, J.Mazur J. „„ Rysunek budowlany”, Arkady, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca/ Required reading:
P.Markiewicz : Budownictwo ogólne dla architektów, Archi-Plus 2008.
P.Markiewicz : Detale projektowe dla architektów, Archi-Plus 2010.
Z.Mierczyk: Nowoczesne technologie dla budownictwa, 2007.
B.Wapińska , M.Popek: „Podstawy budownictwa”, Arkady, Warszawa 2009r.,
Z.Mielczarek: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Warszawa 2001r.,
Z.Wolski: Roboty okładzinowe. Poradnik, Arkady, Warszawa 1988.
Z.Wolski: Roboty podłogowe. Poradnik, Arkady, Warszawa 1988.
P.Hyks, M.Gaborik, D.Vrana, Schody, Arkady, Warszawa 1984 r.
Biblioteczka dla Osób Niepełnosprawnych: Projektowanie dla wszystkich, Integracja 2004.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późn. zmianami).
Polecane czasopisma branżowe:
„Magazyn Budowlany”, „Zawód: architekt”, Murator”, „Izolacje”, „Forum budowlane”, „Budownictwo fachowe”.
Polecane linki:
www.magazynbudowlany.pl, www.e-budownictwo.pl, www.muratorplus.pl

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student potrafi realizować własne koncepcje architektoniczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia - nabiera umiejętności racjonalnego wykorzystywania właściwości i cech materiałów budowlanych; doboru odpowiednich struktur i rozwiązań technicznych.
Student nabiera umiejętności porozumiewania się w środowisku zawodowym (np. z uczestnikami procesu inwestycyjnego) oraz w innych środowiskach (np. w środowiskach inwestorskich) posługując się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności projektanta, czyli posiada umiejętność stosowania języka branżowego i branżowych form zapisu.
Student jest przygotowywany do współdziałania i współpracy z innymi.

A1-K01, A1-K02 (AW-K02)
umiejętności
opiskod

Student stosuje wiedzę z zakresu budownictwa do rozwiązywania problemów projektowych.
Student projektuje rozwiązania wynikające z założeń koncepcyjnych – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych uczy się dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
Potrafi - zgodnie z podanymi założeniami - opracować proste rozwiązanie projektowe z zakresu architektury, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Student potrafi świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie przygotowywania prac projektowych – nabiera umiejętności przygotowywania czytelnych zapisów i dokumentacji projektowej
W toku kursu nabiera umiejętności samokształcenia się i korzystania ze zróżnicowanych źródeł informacji.

A1-U19 (AW-U12)
wiedza
opiskod

Student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie budownictwa i architektury - rozpoznaje i rozróżnia technologie stosowane w budownictwie.
Student ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w budownictwie. Poznaje podstawowe metody, techniki i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich - dokonuje doboru optymalnych rozwiązań technicznych i materiałowych; klasyfikuje materiały pod względem możliwych zakresów zastosowań.
W efekcie procesu kształcenia zyskuje świadomość powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów.

A1-W13, A1-W15 (AW-W16, AW-W17, AW-W20)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 30 1 W 30h
W [Z]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6631