Katalog ECTS

Oświetlenie

Pedagog: mgr inż. Grzegorz Skowroński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia przedmiotu są:

1.        Frekwencja – w semestrze dopuszczalne są max 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

2.        Wiedza zdobyta na zajęciach – Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru zaliczony na ocenę pozytywną

3.        Projekt oprawy oświetleniowej – Wydruk w formacie złożonym do A4 lub plik z prezentacją (.ppsx; .pptx; .pdf.) zawierający:

·           rysunek oprawy wraz z wymiarami,

·          parametry świetlne oprawy zgodne z wiedzą zdobyta na wykładach,

·          opis prezentowanego pomysłu, inspiracji

(ocena projektu nie wpływa In minus na ocenę z egzaminu)

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

Przyswojenie podstawowych pojęć, wielkości i jednostek związanych z techniką świetlną i optyką. Zdobycie niezbędnej wiedzy na temat procesu projektowego przy realizacji zadań oświetleniowych w tym:

1.        Przegląd opraw oświetleniowych

2.        Przegląd źródeł światła

3.        Zapoznanie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi projektów oświetleniowych

 

Cel kształcący:

Umiejętność doboru odpowiedniego rozwiązania dla konkretnego zadania oświetleniowego. Sprawne korzystanie z norm, oraz katalogów opraw i źródeł światła. Zapoznanie z dostępnymi programami obliczeniowymi i  ich możliwościami praktycznymi

 

Cel praktyczny:

Sprawne korzystanie z pojęć techniki świetlnej. Umiejętność artykułowania problemu zadania oświetleniowego. Wybór możliwych rozwiązań oświetleniowych dla danej aplikacji.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykłady. Zajęcia komputerowe z programami obliczeniowymi (2-4h)

zakres tematów

Oko i widzenie. Definicja światła.

Podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki techniki świetlnej.

Przegląd źródeł światła stosowanych do ogólnych celów oświetleniowych.

Oprawy oświetleniowe -klasyfikacje, budowa, funkcje.

Normy. Przegląd aktualnych norm i przepisów w zakresie techniki świetlnej.

Oświetlenie wnętrz. Biura. Obiekty użyteczności publicznej

Oświetlenie wnętrz. Hotele. Mieszkania

Oświetlenie wnętrz. Muzea. Galerie. Obiekty komercyjne.

Oświetlenie zewnętrzne. Iluminacje.

Rynek oświetleniowy w Polsce. Przegląd producentów.

Proces projektowania oświetlenia.

Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia. Omówienie programów.

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

•       Wojciech Żagan „Podstawy techniki świetlnej”, OWPW 2014

•       Piotr Pracki „ Projektowanie oświetlenia wnętrz”, OWPW 2011

•       Pr. Zbiorowa PKOś „Technika Świetlna 96”, PKOś 1996

•       Jerzy Bąk „Technika oświetlania”, PWN 1981

•       Jerzy Bąk „Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz” WNT 1983

•       Wojciech Żagan „Iluminacja obiektów”, OWPW 2003

•       Instrukcja użytkownika programu Relux – www.relux.ch

•       Instrukcja użytkownika programu Dialux – www.dial.de

•       Katalogi branżowe firm oświetleniowych (Candelux, XAL, Osram)

•       Fordergemeinschaft Gutes Licht – tematyczne zeszyty informacyjne 2014 – www.licht.de

•       R. Krupiński „Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów”, OWPW 2011

•       Wojciech Żagan „ Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i rozkładu luminancji” OWPW 2012

Edward Musiał „Instalacje i oświetlenie elektryczne” skrypt wykładu 1997”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony II sem. studiów na kier. Architektura Wnętrz

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

AW-W19

 ma usystematyzowane wiadomości z zakresu fizyki światła oraz parametrów fizycznych różnorodnych źródeł światła oraz rozumie znaczenie charakterystyka świetlna w projekcie wnętrz.

A1-W13 A1-W15

AW-W19
umiejętności
opiskod

AW-U04

potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste: urządzenie, obiekt, system lub proces w wybranym obszarze sztuk projektowych.

A1-U15

AW-U04

AW-U09

posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

A1-U19

AW-U09
wiedza
opiskod

AW-K03

umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować

informacje

A1-K02

AW-K03


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6636