Katalog ECTS

Komputerowe wspomaganie projektowania Auto CAD

Pedagog: dr Radosław Czerniejewski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizowane przede wszystkim poprzez wykonywanie poszczególnych ćwiczeń utrwalających nowo poznane narzędzia programu AutoCad i ich pozytywne finalizowanie w wyznaczonym terminie. Weryfikowana jest zatem również obecność studentów na zajęciach. Ocenie podlega także jakość zadań głównych, wykonywanych przez studentów indywidualnie w domu oraz na zajęciach i drukowanych w określony sposób na określonym arkuszu. Kluczowe jest stosowanie wskazanych na zajęciach metod pracy, zapewniających optymalną czytelność i jakość dokumentacji technicznej. Jednym z kryteriów oceny jest również poprawność plików cyfrowych zawierających dokumentację techniczną z poszczególnych zadań/ćwiczeń, np. właściwe stosowanie warstw, stylów wymiarowania itd.  

opis przedmiotu

Celem prowadzenia przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego i sprawnego poruszania się w środowisku programu AutoCad. Założeniem jest, aby student poznał podstawowe i zaawansowane narzędzia oraz funkcje niezbędne do efektywnego projektowania w przestrzeni 2D. Celem jest również zwrócenie uwagi studenta na indywidualne sposoby posługiwania się zaawansowanymi narzędziami i funkcjami dostępnymi w programie AutoCad, w zależności od zaistniałych potrzeb. Nadrzędnym celem przedmiotu jest zwiększenie skuteczności pracy studenta dzięki efektywnemu zastosowaniu programu AutoCad, a także ułatwienie samodzielnego poszukiwania rozwiązań nurtujących problemów realizacyjnych, narzędziowych, czy funkcyjnych podczas wykonywania dokumentacji technicznej w programie AutoCad.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest zarówno w formie wykładowej, polegającej na prezentacji i omawianiu wybranych narzędzi i funkcji programu, jak i warsztatowej, w której studenci wykonują na miejscu drobne ćwiczenia wprowadzające (układane w kolejności rosnącej pod względem poziomu trudności) oraz bardziej rozbudowane zadania, wymuszające stosowanie złożonych funkcji programu. W trakcie zajęć studenci zadają pytania, które podlegają dyskusji na forum. Omawiane są autentyczne problemy dotyczące wykonywania dokumentacji technicznej w programie AutoCad i ich rozwiązania, mające umożliwić studentom zrozumienie realnego zastosowania zdobywanej na zajęciach wiedzy i umiejętności.

zakres tematów

        Tematy poruszane na zajęciach dotyczą wybranych pod kątem kierunku studiów narzędzi i stylów pracy w programie AutoCad. Ćwiczenia dotyczą zagadnień, funkcji i narzędzi programu AutoCad, które będą w realny sposób wykorzystywane przez studentów w pracy zarówno na studiach, jak i w pracy komercyjnej, zwiększając tym samym skuteczność i samodzielność przyszłych absolwentów - projektantów. Wykłady stanowią nieodłączną część ćwiczeń, odbywających się w laboratorium komputerowym. Na całość kursu mówiącego o pracy w przestrzeni dwuwymiarowej składa się kilka wykładów, ułożonych w kolejności merytorycznej. Wykłady mogą łączyć się w inne pakiety lub rozwijać w zależności od możliwości czasowych oraz aktywności studentów. Ich tematy są następujące:


1. Wprowadzenie. Ekran i przestrzeń AutoCada oraz sposoby komunikowania się z programem.


2. Tworzenie, edycja oraz zapisywanie pliku. Preferencja AutoCada. Wyświetlanie rysunku i poruszanie się w modelu.


3. Tworzenie podstawowych obiektów AutoCada oraz edycja ich właściwości. Różne style pracy. 


4. Modyfikacje obiektów oraz wstawianie i edytowanie obiektów tekstowych.


5. Tworzenie i praca na warstwach oraz blokach.


6. Tworzenie  stylów wymiarowania i wielolinii odniesienia. Praca z kreskowaniem oraz gradientami.


8. Rozmieszczenie wydruków i ustawienia arkuszy do druku.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Czepiel Józef, AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D, Politechnika Śląska, 2011

2. Jaskulski Andrzej, AutoCAD 2016/LT2016/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

3. George O. Head, Jan Doster Head, AutoCAD. 1000 sztuczek i chwytów, Helion, 1997

4. Pikoń Andrzej, AutoCAD 2017 PL. Pierwsze kroki, Helion

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak praktyk

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony 1 rok na kierunku AW.

założenia wstępne

Student powinien posiadać podstawowe umiejętności poruszania się w środowisku Windows. Aby realizować poszczególne etapy pracy w programie AutoCad, w kontekście wspomagania projektowania architektury wnętrz, wymagane są podstawy z zakresu rysunku technicznego, geometrii wykreślnej i budownictwa. 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

ROZUMIE POTRZEBĘ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

AW-K01 A1-K01

UMIE ZDOBYWAĆ, GROMADZIĆ I ŚWIADOMY SPOSÓB ANALIZOWAĆ I INTERPRETOWAĆ INFORMACJE

AW-K03 A1-K02
umiejętności
opiskod

POSIADA UMIEJĘTNOŚĆ EDYCJI PROJEKTU RÓŻNYMI TECHNIKAMI, W TYM Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD, Z DBAŁOŚCIĄ O CZYTELNOŚĆ PRZEKAZU

AW-U15 A1-U19 A1-U20
wiedza
opiskod

POSIADA PODSTAWOWĄ WIEDZĘ O METODACH EDYCJI PROJEKTU I TECHNIKACH MODELOWANIA UŻYWANYCH W REALIZACJI ORAZ DOKUMENTACJI PRAC PROJEKTOWYCH

AW-W08 A1-W10

POSIADA PODSTAWOWĄ WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ ŚRODKÓW EKSPRESJI I WARSZTATU WYBRANYCH KIERUNKÓW DYSCYPLINY SZTUK PIĘKNYCH

AW-W07 A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6637