Katalog ECTS

Techniki prezentacji

Pedagog: mgr Magdalena Czechowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność i zaangażowanie, zaliczenie przeglądów rysunkowych i ćwiczeń oraz jakość i kreatywność oddanych prac.

opis przedmiotu

Poszerzenie umiejętności świadomego doboru środków plastycznych w celu odwzorowania przestrzeni, tekstur, zjawisk i myśli projektowej w zależności od kontekstu.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz łączenia tych technik.
Zapoznanie z oprogramowaniem poszerzającym możliwości cyfrowego kształtowania i przetwarzania obrazu, nauka edycji grafiki bitmapowej i wektorowej.
Zapoznanie z podstawami typografii, składu tekstu oraz umiejętnego zestawienia i komponowania tekstu z obrazem.
Poszerzenie wiedzy z zakresu kompozycji oraz umiejętność doboru środków stylistycznych i elementów składowych plansz prezentujących rozwiązania projektowe.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest nauka posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz cyfrowymi, kompozycji plansz oraz wprowadzenie do typografii. Wiedza i warsztat zdobyte na zajęciach, mają wykształcić umiejętność swobodnego zapisu myśli projektowej oraz umiejętność poprawnej i ciekawej prezentacji projektu.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia, wykłady z prezentacją multimedialną, konsultacje.

zakres tematów

Podstawy typografii.
Kompozycja obrazu i tekstu.
Edycja grafiki bitmapowej i wektorowej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

F. Forssman, H. P. Willberg, Pierwsza pomoc w typografii

Ambrose Gavin, Harris Paul, Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie

Ingarden Roman, Studia z estetyki

Michał Suffczyński, Rysunek i akwarela. Sztuka komunikacji wizualnej

Neil Bingham, 100 lat rysunku architektonicznego

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie przewidziane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony z pozytywną oceną 1 rok studiów na kierunku Architektura Wnętrz

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętności czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

AW-K11
umiejętności
opiskod

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię i wiedzę.

AW-U01

Umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

AW-U05
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

AW-W07

Zna i rozumie prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych dla architektury.

AW-W14


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6644