Katalog ECTS

Podstawy projektowania architektury

Pedagog: dr hab. Maciej Świtała
Asystent/ci: mgr Marta Koniczuk

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Wymagania podstawowe (stopnie dostateczne):

Obecność na zajęciach, poprawne przygotowanie ćwiczeń, przeciętna sprawność zapisu dokumentacji i prezentacji koncepcji

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre):

Duże zaangażowanie w poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zawarte w zadaniach, ponadprzeciętne umiejętności prezentacji odpowiedzi projektowych

opis przedmiotu

Celem zajęć jest wykształcenie studenta, który w chwili ukończenia kursu zdolny jest w zakresie opanowanych umiejętności i zasobu wiedzy przystąpić do rozwiązywania bardziej zaawansowanych zadań w kolejnych pracowniach.
The aim of the classes is to educate a student who, when finishing the course, is able – within the mastered skills and learning – to approach solving more complicated tasks in next studios.

Cel poznawczy: Osoba kończąca naukę powinna posiadać umiejętność posługiwania się różnorodnymi środkami kształtowania przestrzeni w celu osiągania założonych celów projektowych.

Cel kształcący: Absolwent kursu powinien opanować język i zespół pojęć pozwalający na precyzyjne nazywanie swoich poczynań kreacyjnych oraz na komunikowanie się z prowadzącymi ćwiczenia projektowe. 

Cel praktyczny: W zakresie umiejętności warsztatowych zakres nabytej wiedzy to posługiwanie się skalą, opanowanie zasad przygotowania dokumentacji i prezentacji projektu, nabycie podstawowej wiedzy z zakresu ergonomii oraz rozwiązywania podstawowych  funkcji wynikających z relacji człowieka z przestrzenią.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną, konsultacje, 

Zajęcia terenowe

zakres tematów

Ćwiczenia rysunkowe, projektowe, kompozycyjne, konstrukcyjne

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wyd. Arkady Warszawa 2007

Grrandjean E.: Ergonomia mieszkania, Arkady Warszawa 1978
Basista A., Kompozycja dzieła Architektury, Uniwersitas 2006

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi
je wykorzystać w następnych pracach. Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.

 

A1 K02
umiejętności
opiskod

Potrafi zaprojektować, wykorzystując wiedzę z zakresu metodyki projektowania, proste: urządzenie, obiekt, system lub proces w wybranym obszarze sztuk projektowych. 

A1-U15
wiedza
opiskod

Zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego. Posiada wiedzę dotyczącą reguł kompozycji architektonicznej
i sposobów kształtowania przestrzeni.

A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 o 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6650