Katalog ECTS

Podstawy projektowania architektury wnętrz I

Pedagog: prof. dr hab. Beata Szymańska
Asystent/ci: dr inż. Paweł Czarzasty

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Przebieg procesu projektowania w ciągu całego semestru, sposób i zawartość prezentacji prac projektowych na obowiązkowych przeglądach, merytoryczna zgodność projektu z wydanym tematem, kreatywność projektowania, graficzne opracowanie projektu, wypowiedź ustna podczas prezentacji projektu

a)  wymagania minimalne (ocena dostateczna)

   Praca projektowa na poziomie kwalifikującym ją do publicznej prezentacji na przeglądzie, wystawie ASP w Gdańsku.

b)  wymagania rozszerzone (ocena powyżej dostatecznej)

   Poprawne rozwiązania projektowe spełniające założenia: umiejętność przeprowadzania analizy, przygotowanie poprawnej dokumentacji w zakresie rysunków odręcznych, rysunków technicznych.

c)  wymagania maksymalne (ocena bardzo dobra, celująca)

     Ponadprzeciętne rozwiązania projektowe spełniające założenia projektowe uprawniające do wysłania projektu na konkurs i prezentowania go na ogólnopolskich i zagranicznych wystawach.

Umiejętność formułowania myśli w mowie i piśmie.

Bardzo dobre opanowanie warsztatu projektanta.

Profesjonalna prezentacja projektu w postaci plansz, prezentacji cyfrowej i wypowiedzi ustnej.

opis przedmiotu

Celem wspólnej pracy jest zdobycie umiejętności projektowania miejsc życia człowieka, w których nie pomija się znaczenia symbolicznego i emocjonalnego, ważności usytuowania, hierarchii oraz wzajemnych relacji wszystkich elementów składających się na powstanie architektury. Program pracowni jest zachętą do przyjęcia takich postaw i zasad przez studentów, aby były one zgodne z systemem wartości opartym na odpowiedzialności i powinności moralnej wobec przyszłych użytkowników, środowiska, dziedzictwa i kultury.

skrócony opis przedmiotu

Koncentracja pracy nad pytaniem „jak”? Formułowanie treści zadań inspirujących do odpowiedzi na pytania: Jak rozwiązać problem? Jak rozwiązać detal? Jak użyć oprogramowania? Jak zdobyć informację? Jak zakomponować planszę? Jak zaprezentować projekt?

sposób realizacji przedmiotu

Efekt końcowy pracy to: prezentacja projektu w formie wydruku oraz zapisu cyfrowego, której zawartość stanowią: opis, szkice, rysunki techniczne, model przestrzenny, wizualizacje, ustna wypowiedź autora opisująca koncepcję.

 

zakres tematów

Zależne od poziomu grupy. Przestrzeń publiczna i prywatna

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa:

 

Bauman Z., Globalizacja, przeł E.Klekot, Warszawa 2000: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Calvino I., Niewidzialne miasta, preł. A. Kreisberg, Warszawa 1975: Wydawnictwo Czytelnik.

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie, przeł. M. Pąkcińska, Warszawa 1960.

Eco U., Pejzaż semiotyczny, przeł, A. Weinsberg, Warszawa 1972: Państwowy Instytut Wydawniczy

Eco U., Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg i P. Bravo, Warszawa 1996: Wydawnictwo KR.

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, przeł. M.Motak, M.A. Urbańska, Toruń, Wrocław 1999: Wydawnictwo VIA.

Kaku M., Hiperprzestrzeń, przeł. E.L. Łukas i B. Bieniok, Warszawa 1999: Wydawnictwo Pruszyński i S-ka.

Krassowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, tom I, II, III, IV, Warszawa 1989: Wydawnictwo Arkady.

Krassowski W., Piękno, sztuka, architektura, Architektura 1982 nr 4.

Krenz J., Architektura znaczeń, Gdańsk 1997: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej .

Kubler G., Kształt czasu. Uwagi o historii rzeczy, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1970

Levinas E., Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998: Wydawnictwo Naukowe PWN

Maeterlinck M., Życie przestrzeni, przekł. F. Mirandola, Kraków 1994: Wydawnictwo Sapientia.

Norberg-Schulz Ch., Bycie, przestrzeń i architektura, Warszawa 2002: Wydawnictwo Murator

Tatarkiewicz W., Dzieje szczęściu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, Warszawa 1988: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ward B., Dom człowieka, przeł. T. Zalewski, K. Murawska, Warszawa 1983: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Alexander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., Jacobson M., King I., Angel S., A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction, New York: Oxford University Press 1977 (fragmenty w przekł. J. Zielonki: Język wzorów, “Zeszyt Architektury Polskiej” 1987, nr 5 (23).

Eliade M., Świat, miasto, dom, w: tegoż, Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje, przeł. I. Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1992.

Giedion S., Czas, przestrzeń i architektura, przeł. J. Olkiewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe1968.

Hall E., Bezgłośny język, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987.

Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, przeł. K. Husarska, Gdańsk – Warszawa: Wydawnictwo Marabut 1996.

Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury, przeł. Barbara Gadomska, Warszawa: Wydawnictwo Murator 1999.

Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987.

Broudel F. Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo, przeł. M. Boduszyńska- Borowikowa, B. Kuchta, A. Szymanowski, Warszawa: Wydawnictwo Volumen 1994.

Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł.   P. Salwa, J. Ugniewska, Warszawa: Czytelnik 1999.

 

Literatura uzupełniająca:

 

Leśniakowska M., Co to jest Architektura?, Warszawa 1996: Agencja Kanon

Trzeciak P., Historia, psychika, architektura, Warszawa 1988: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Włodarczyk J.A., Żyć znaczy mieszkać, Warszawa-Kraków 1997: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vigarello G., Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, przeł. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1996: Wydawnictwo W.A.B.

Zumthor P., Życie rodzinne w Holandii w czasach Rembrandta, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1965: Państwowy Instytut Wydawniczy

Braudel F., Kultura materialna, gospodarcza i kapitalizm XV–XVIII w. Struktury codzienności, przeł. M. Ochab, P. Graff, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1992.

Eliade M., Sacrum. Mit. Historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1993.

Heidegger M., Budować, myśleć, mieszkać, przeł. A. Morawińska, Warszawa: Czytelnik 1987.

Huizinga J. H., Jesień średniowiecza, przeł. T. Brzostowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996.

Kołakowski L., Cywilizacja na ławie oskarżonych, w: Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków: Wydawnictwo Znak 2000.

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy i metodyka projektowania, zaliczony IV semestr studiów I-go st.

założenia wstępne

Nie dotyczy

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

AW-K01(A1-K01)

- umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

AW-K01(A1-K01)

- potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji

AW-K04(A1-K02,A1-K04)

- jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności

AW-K06(A1-K03)

- posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętności czytelnej i zrozumiałej prezentacji

AW-K12(A1-K06)
umiejętności
opiskod

- potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię i wiedzę

AW-U01(A1-U14)

- potrafi dokonać wyboru odpowiednich form i rozmieścić je w przestrzeni zgodnie z założonym celem, wykorzystując racjonalne i intuicyjne przesłanki do podejmowania decyzji projektowych

AW-U03(A1-U15, A1-U17)

- potrafi samodzielnie podejmować oraz uzasadniać decyzje projektowe

AW-U06(A1-U17)

- posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej

AW-U07(A1-U21)

- posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych

AW-U09(A1-U19)

- potrafi rozpoznać tożsamość miejsca

AW-U11(A1-U19)

- posiada umiejętność modyfikowania i wariantowania rozwiązań z wykorzystaniem odpowiednich modeli, w tym cyfrowych, w celu ustalenia optymalnego rozwiązania

AW-U13(A1-U19,A1-U20)

- posiada umiejętność publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz poddania ich efektów dyskusji

AW-U20(A1-U24)
wiedza
opiskod

- zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego

AW-AW01(A1-W10)

- zna język i terminologię z zakresu projektowania architektonicznego

AW-AW01(A1-W10)

- zna reguły analizy funkcjonalnej obiektów reprezentujących różnorodne przeznaczenie

AW-AW05(A1-W10

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych

AW-AW07(A1-W10)

- zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej

AW-AW25(A1-W15)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6666