Katalog ECTS

Podstawy projektowania scenografii

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia, poprzez realizację zadań projektowych (zgodnie z ich założeniami) przewidzianych na dany semestr z wynikiem pozytywnym, w wymaganych terminach.

Pod uwagę brane jest także uczestnictwo w zapowiedzianych przeglądach i wykładach, a także obecność na zajęciach.

opis przedmiotu

Scenografia jako interdyscyplinarna dziedzina sztuki, pozwala treści znaczeniowe i stany emocjonalne wywołane środkami literackimi czy muzycznymi, przenieść na wartości wizualne i przestrzenne. Wymaga to nabycia specjalistycznych umiejętności warsztatowo-technicznych związanych z teatrem, jego tradycją i funkcjonowaniem współcześnie.


Dla studentów studiów I stopnia przez V semestr, proponowany jest program będący wprowadzeniem do projektowania przestrzeni scenicznej, uczący wykonywania dokumentacji technicznej i terminologii związanej z przestrzenią teatralną i elementami architektonicznymi w obrębie budynku teatru. Program zakłada poznanie techniki sceny pudełkowej i obowiązujących w teatrze norm oraz podstawowych umiejętności w kształtowaniu kostiumu lub rekwizytu na bazie interpretacji fragmentu wybranego dramatu.


Poznanie przebiegu procesu projektowego i realizacji scenografii, min. przez wizyty na zapleczach scen teatrów i w warsztatach teatralnych, pozwoli studentom zdać sobie sprawę ze złożoności produkcji teatralnej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykłady wprowadzające w poszczególne zagadnienia,
ćwiczenia z wykreślania planów sceny,
zajęcia projektowe-omówienia i korekty zadanych teamtów,
analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc.),

wycieczki dydaktyczne: wizyty na zapleczach scen i w warsztatach teatralnych to możliwość poznania przestrzeni teatralnej i techniki sceny, zaprezentowania technologii oświetleniowej, omówienia przebiegu procesu realizacji scenografii.

zakres tematów

budowa przestrzeni teatralnej, podstawy techniki sceny,

zasady komponowania przestrzeni scenicznej,

konwencje teatralne wynikające z historycznego rozwoju teatru,

normy obowiązujące w teatrze, przebieg cyklu projektowego i realizacji scenografii,

podstawy projektowania kostiumów

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:
Boucher Francois, Historia mody, Arkady

Brown John Russell (red.), Historia teatru, Warszawa 1999

Gutkowska-Rychlewska Maria, Historia ubiorów, Ossolineum, 1968

Nicoll Allerdice, Historia dramatu, PIW 1959

Pavis Patrice, Słownik terminów teatralnych, Ossolineum, 1993

Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, PIW, 1977

Strzelecki Zenobiusz, Konwencje scenograficzne, Arkady, 1973


-tekst dramatu aktualnie opracowywanego na zajęciach


dla zainteresowanych:
-czasopisma związane z teatrem: Teatr, Didaskalia, Notatnik teatralny, Scena, Dialog

-wydawnictwa albumowe dotyczące historii i współczesności teatru

-dokumentacje filmowe spektakli

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony IV sem. studiów na kier.Architektura Wnętrz. Zaliczony IV sem.w Pracowni Scenografii. 

założenia wstępne

Zainteresowanie teatrem oraz sztukami wizualnymi i performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

_umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

AW-K03 // A1-K02

_potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji

AW-K04 // A1-K02 A1-K04

_jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy do rozwiązywania problemów

AW-K05 // A1-K03
umiejętności
opiskod

_potrafi wykorzystać umiejętności ekspresji artystycznej z zakresu sztuk plastycznych w kształtowaniu rozwiązań projektowych na bazie interpretowanego tekstu dramatu

AW-U02 // A1-U14

_posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych

AW-U09 // A1-U19

_posiada umiejętność zastosowania właściwych elementów techniki scenicznej i elementów konstrukcyjnych dla uzyskania zaplanowanego rezultatu

AW-U12 // A1-U19
wiedza
opiskod

_zna język i terminologię z zakresu przestrzeni teatralnej i techniki sceny.

AW-W01 // A1-W10

_posiada wiedzę dotyczącą reguł kompozycji i sposobów kształtowania przestrzeni scenicznej

AW-W03 // A1-W10

_wykazuje się znajomością konwencji teatralnych i związanych z nimi tradycji twórczych

AW-W10 // A1-W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6667