Katalog ECTS

Antropologia kulturowa

Pedagog: prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie semestru odbywa się poprzez ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych, na które wpływają: jakość zadań indywidualnych, terminowość ich wykonania, aktywność oraz z obecności studenta na zajęciach. Wykonanie przez studenta zadań zakłada konieczność praktycznego działania i zaangażowania emocjonalnego oraz szukania własnych, twórczych rozwiązań. Wykonane zadania są prezentowane publiczne, co wymaga od studenta przygotowania efektownego materiału wizualnego i werbalnego scenariusza wystąpienia.

opis przedmiotu

W ostatnich dekadach mówi się o pojawieniu się nowego „antropologicznego” paradygmatu w naukach. Zajęcia wprowadzają do zagadnień badawczych antropologii kulturowej, a szczególnie pokazują centralną pozycję pojęcia „kultura/kultury” w całościowym podejściu do człowieka i współczesnej mu rzeczywistości. Człowiek jako twórca kultur, ale także ten, którego kształtuje dziedzictwo kulturowe. Tematyka zajęć dotyczy takich zagadnień jak: wzajemna relacja ciągłości w kulturze do zmiany w kulturze; tradycyjne systemy kulturowe i co po ich rozpadzie zostało w świecie wielokulturowym; obecność myślenia magicznego i potrzeba mitu we współczesności; dzisiejsza antropologia święta i codzienności; odejścia od i powroty do lokalności w globalizmie; tożsamość osób i miejsc w kulturze indywidualizmu i autentyzmu; systemy relacji i więzi z innymi, a nowe zbiorowości w czasach wielkich kulturowych migracji.

1. Cel poznawczy:

Zapoznanie studentów z obszarem badawczym i głównymi pojęciami antropologii kulturowej, a także wskazanie antropologicznej perspektywy i antropologicznego języka, które współcześnie są powszechnie stosowane w naukach o człowieku. poznanie metody pracy antropologa.

2. Cel kształcący:

Uwrażliwienie na widzenie osoby w całościowej perspektywie otaczającej go kultury/kultur i wskazanie sposobów jak ten złożony obraz może wpływać na jakość projektowanej architektury.

3. Cel praktyczny:

Prezentacja głównych kategorii i narzędzi badawczych antropologa, takich jak obserwacja uczestnicząca, wywiad, analiza miejsca oraz przykładowe pokazanie sposobów ich użycia w codziennym życiu oraz praktyce projektowej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną prowadzącej, seminarium

zakres tematów

antropologia, kultura, inność, tożsamość, spotkanie, wywiad, wspólnota, lokalność

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

A. Barnard; Antropologia, PIW 2006.

E. Bendyk; Miłość, wojna, rewolucja, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

Z. Benedyktowicz; Portrety „Obcego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.

A. Bielik-Robson; Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Universitas 2008.

W. Burszta; Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, 1998.

M. Eliade; Mity, sny i misteria, KR 1998.

A. Gennep, van; Obrzędy przejścia, PIW 2006.

A. Giddens; Przemiany intymności, PWN 2007.

I. Iwasiów; Gender dla średniozaawansowanych, W.A.B. 2008.

M. Janion; Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie 2007.

E. W. Said; Orientalizm, Zysk i S-ka, 2006.

D. Strinati; Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, 1998.

R. Sulima; Antropologia codzienności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000.

E. K. Trimberger; Nowa singielka, WAB 2008.

V. Turner; Proces rytualny, PIW 2010.

A. Zadrożyńska; Swiaty, zaświaty, Warszawa 2000.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczone poprzednie semestry

założenia wstępne

umiejętność czytania w języku angielskim

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

- Umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje. 

- Posiada podstawy do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i kulturowych aspektów związanych z pracą projektową.

AW-K03/A1-K02, AW-K08/A1-K04.
umiejętności
opiskod

- Jest zdolny|zdolna do zdobycia i interpretowania informacji z różnych dziedzin dotyczących współczesnego człowieka, działającego w złożonych kontekstach przestrzennych i kulturowych – tworząc sobie bazę do pracy projektowej. 

- Opracował|opracowała i przeprowadził|przeprowadziła przy użyciu technik multimedialnych publiczne prezentacje zrealizowanych zadań semestralnych. 

AW-U09/A1-U19, AW-U20/A1-U24.
wiedza
opiskod

Jest uwrażliwiony|uwrażliwiona na szeroki kontekst kulturowy i społeczny w jakim współcześnie działa człowiek oraz na interdyscyplinarną perspektywę w jakiej funkcjonują sztuki projektowe. 

Rozumie, że człowiek jest istotą psychofizyczną, zanurzoną w otaczającej go kulturze i ma świadomość, że ten złożony obraz powinien być wykorzystywany w projektowaniu. 

AW-W13, AW-W24


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6669