Katalog ECTS

Historia architektury wnętrz

Pedagog: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Student przystępuje do weryfikacji stanu jego wiedzy w zakresie wyszczególnionych efektów kształcenia

Zasada ustalania oceny:

Progi punktowe:
50% - 60% pozytywnych odpowiedzi dst,
61% - 70% dst plus,
71% - 80% db,
81% - 90% db+,
91% - 100% bdb.

opis przedmiotu

1. Celem przedmiotu w zakresie wiedzy jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami i problemami, związanymi z historią architektury wnętrz, a także pogłębienie znajomości terminologii związanej z historycznymi wnętrzami.
2. Celem przedmiotu w zakresie umiejętności jest nauczenie studenta odróżniania stylów architektonicznych i określania ich cech w zakresie wnętrz, przybliżonego datowania wnętrz historycznych na podstawie cech formalnych oraz umiejętności wykorzystania form historycznych wnętrz jako inspiracji twórczej.
3. Celem przedmiotu w zakresie kompetencji personalnych i społecznych jest uświadomienie studentowi społecznej roli architekta wnętrz oraz kompetencji do popularyzacji zagadnień architektonicznych w społeczeństwie.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami i problemami, związanymi z historią architektury wnętrz, a także pogłębienie znajomości terminologii związanej z historycznymi wnętrzami, odróżniania stylów architektonicznych i określania ich cech, przybliżonego datowania wnętrz na podstawie cech formalnych oraz umiejętności wykorzystania form historycznych jako inspiracji twórczej, a także uświadomienie studentowi społecznej roli architekta wnętrz oraz kompetencji do popularyzacji zagadnień architektonicznych w społeczeństwie.

sposób realizacji przedmiotu

Metody podające: wykład konwencjonalny, wykład informacyjny, pokaz, prezentacje audio-wizualne
Metody poszukujące: praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, dyskusja

zakres tematów

Główne obszary tematyczne w semestrze letnim obejmują:
-klasycyzm, wnętrza francuskie i niemieckie, wpływy greckie i rzymskie. Klasycyzm w architekturze polskiej, przykłady.
- źródła projektowania XIX-wiecznego w Europie i Ameryce (od historyzmu do nowoczesności), wnętrza, ich specyfika i wyposażenie od XVIII do końca XX wieku; przykłady,
- teoretyczno-historyczne podstawy projektowania wnętrz i mebli od czasów rewolucji przemysłowej (m.in. ruch Arts & Crafts, secesja i style narodowe, art deco, Deutscher Werkbund, modernizm, postmodernizm);
- historia polskiego projektowania wnętrz i meblarstwa w XXI wieku (styl zakopiański, spółdzielnia Ład, projektowanie wnętrz w PRL);
- meble w XX-wiecznym projektowaniu wnętrz.

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Sigrid Hinz, Wnętrza mieszkalne i meble. Od starożytności po współczesność, Warszawa 1980
Irena Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978
Gyula Kaesz, Meble stylowe, Wrocław 1990
Henry de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Warszawa 1983
Steven Parissien, Historia wnętrz. Dom od roku 1700, Warszawa 2010
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2013
Witold Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Kraków 2015
Stefan Sienicki, Historia architektury wnętrz mieszkalnych, Warszawa 1954
Henrietta Spencer-Churchill, Tkaniny w stylowych wnętrzach, Warszawa 1998

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie przewidziano

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie semestru zimowego

założenia wstępne

znajomość najważniejszych zagadnień z zakresu historii architektury nowoczesnej i współczesnej (XIX-XX w.)

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

poznając proces rozwojowy architektury wnętrz, student wyrabia sobie krytyczny umysł oraz ćwiczy umiejętność analitycznego myślenia, potrafi posługiwać się materiałami źródłowymi (literatura, bazy danych, Internet) w celu gromadzenia informacji niezbędnych do pracy zawodowej

ma świadomość roli społecznej architekta wnętrz, rozumiejąc formy i znaczenie architektury wnętrz historycznych posiada kompetencje do popularyzacji zagadnień architektonicznych w społeczeństwie

K_U01 K_U12
umiejętności
opiskod

potrafi przełożyć zdobytą wiedzę na umiejętność operowania formami architektury wnętrz historycznych jako inspiracją twórczą, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować je oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie

potrafi odróżniać style architektoniczne i określać ich cechy, potrafi określić czas powstania wnętrza na podstawie cech formalnych, nazwać i omówić znaczenie historycznych konstrukcji, dekoracji i detali architektonicznych, stosowane w poszczególnych regionach świata i kraju oraz kolejnych okresach historycznych

K_U01 K_U12
wiedza
opiskod

ma wiedzę o ciągłości procesu rozwojowego architektury wnętrz oraz uwarunkowań ich ewolucji

posiada wiedzę na temat zjawisk stylistycznych oraz określa kontekst kulturowy ich funkcjonowania, określa związki architektury powszechnej z architekturą polską, zna główne realizacje i nazwiska najważniejszych projektantów

K_W01 K_W04


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Architektura Wnętrz s.5 o 30 1 W 30h
W [Z]
Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym s.5 o 30 1 W 30h
W [Z]
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.3 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Malarstwo s.3 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6672