Katalog ECTS

Historia filozofii

Pedagog: dr Piotr Czyż

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Efekty kształcenia weryfikowane są podczas kolokwium pisemnego. W trakcie kolokwium weryfikowana jest w niewielkim stopniu wiedza faktograficzna dotycząca zagadnień przedmiotu. Przede wszystkim weryfikacji poddawane są umiejętności i kompetencje społeczne: umiejętność klarownej ilustracji problemu teoretycznego, umiejętność wyciągania wniosków i przedstawiania własnego stanowiska dotyczącego podstawowych zagadnień aksjologicznych i etycznych.

opis przedmiotu

Zajęcia z Historii Filozofii ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu współczesnych perspektyw kulturowych: modernizmu i postmodernizmu. Zajęcia wsparte są analizą przykładów związanych z obecnymi problemami z zakresu projektowania i ich kulturowo-społecznego tła.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Wykład w formie multimedialnej, wsparty konwersatorium.

zakres tematów

geneza modernizmu i postmodernizmu, podstawowe problemy współczesnej kultury, podstawowe pojęcia dyskursu nowoczesności: nauka, postęp, empiryzm, racjonalizm.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Czyż P.,  Problemy kształtowania przestrzeni publicznych w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych, [w:] (red.) P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Miasto. Metropolia. Region, Gdańsk, 2010.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod

stosuje pojęcia z zakresu filozofii i estetyki w opisie i analizie zjawisk

 

uzasadnia decyzje projektowe w warstwie wartości etycznych i estetycznych

wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 o 30 1 W 30h
W [Z]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6675