Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. dr hab. Marek Model
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Ćwiczenia praktyczne w zakresie rysunku i malarstwa.
Indywidualne analizy i korekty.
Wskazywanie i ujawnianie odrębności i początków własnego języka plastycznego. Ocena świadomości artystycznej i wartości plastycznych.
Zaliczenie kończy się oceną końcową.

 

opis przedmiotu

Podstawy malarstwa i widzenia po przez malarstwo, są najważniejszym elementem kształcenia w pracowni.
Przyjęte przez prowadzącego cele i metody, stanowią o procesie dochodzenia przez studentów do autonomicznej i dojrzałej formy wypowiedzi malarskiej.
Ich strategia, forma, jest wzajemnym odniesieniem się do indywidualnego rozwoju każdego ze studentów.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

- analiza wzajemnych stosunków, różnych elementów (kontrasty)

- kształcenie postawy kreacyjnej (Inicjatywa twórcza)

- wybór odpowiednich środków artystycznych do realizacji własnych koncepcji artystycznych

- kształcenie w zakresie szeroko rozumianej kultury plastycznej, analizowanie składników

Cele przedmiotu to:

- opanowanie podstawowych umiejętności komponowania konstruowania rysunku w oparciu o naturę

- rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji natury jako warunku rzetelnego budowania obrazu

- rozwijanie umiejętności percepcji dzieł sztuki pochodzących z różnych epok.

- Kształcenie myślenia analitycznego

- Rozwijanie indywidualnych cech wyrazu i naturalnych predyspozycji studentów.

- Rozwijanie umiejętności wykonawczych

- komponowanie przestrzeni malarskiej, praktyczne ćwiczenia z barwą i kolorem,

uświadomienie studentów o tym że kolor nie tylko barwi przedmiot lecz ma znaczenie samodzielne.

- Praktyczne poznanie różnych narzędzi i technik rysunkowych i malarskich

- Nauka pokory w stosunku do wykonywanej pracy

- rozwijanie intuicji artystycznej

- autokrytyka ( zdolność obiektywnego oceniania własnych postępów

 

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

lektury obowiązkowe:Władysław Strzemiński. Teoria widzenia. / Wydawnictw Literackie / Kraków 1958

Maria Rzepińska Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970

John Gage, Kolor i kultura. Teorie i znaczenie Koloru od Antyku do Abstrakcji, Universitas, Kraków 2008

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, WAiF, Warszawa 1978

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł.M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

lektury uzupełniające:

Ernst H. Gombrich , Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. Jan Zarański, PIW, Warszawa 1981

Roman Ingarden , O budowie obrazu, w: Studia z estetyki, t. II, PWN, Warszawa 1966, s. 7-118J.

Courtine, C Haroche, Historia Twarzy, Słowo Obraz Terytoria,Gdańsk 2007John Berger,

Sposoby Widzenia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997

Wasyl Kandyński, Punkt, linia i płaszczyzna, PIW, Warszawa 1986

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

niezależność

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę  inspirowania innych i uczenia się przez całe życie

- Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

- Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

uwarunkowania psychologiczne

- Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

- Ma świadomość mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane decyzje i działania

krytycyzm

Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych komunikacja społeczna

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:

 — pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych

Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie

Posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań

Potrafi inicjować z innymi osobami wspólne projekty i przedsięwzięcia

Potrafi  zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne  z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i własności przemysłowej i prawa autorskiego,

posiada świadomość zarządzania własnymi zasobami intelektualnymi

 

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K06 MJ_K07 MJ_K08 MJ_K09 MJ_K10 MJ_K11 MJ_K12 MJ_K13 MJ_K14
umiejętności
opiskod

umiejętności ekspresji artystycznej

Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych

umiejętności realizacji prac artystycznych

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych

Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne

Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych

Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

umiejętności pracy w zespole

Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami

Jest przygotowany do twórczej współpracy  z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych

umiejętności warsztatowe

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się  efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych

umiejętności kreacji artystycznej

Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni

Posiada umiejętność i świadomość  wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych

umiejętności werbalne

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych

umiejętności w zakresie publicznej prezentacji

Zna formy zachowań związane z publicznymi  prezentacjami własnych dokonań  

Wykazuje dużą odpowiedzialność podczas publicznych wystąpień prezentujących własną twórczość i działalność artystyczną innych twórców

MJ_U01 MJ_U02 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U08 MJ_U09 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U13 MJ_U14 MJ_U17 MJ_U18
wiedza
opiskod

wiedza o realizacji prac artystycznych

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo

wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych

Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania

Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

Posiada zdolność rozpoznawania  związków sztuki z innymi dziedzinami nauki,  które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

wiedza w zakresie możliwości kreacji artystycznej

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

MJ_W01 MJ_W02 MJ_W03 MJ_W04 MJ_W05 MJ_W06 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6680