Katalog ECTS

Podstawy projektowania architektury wnętrz II

Pedagog: prof. dr hab. Remigiusz Grochal
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska-Lipska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Dla przedmiotu Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz zdefiniowano pięć efektów kształcenia:

- wszystkie efekty sprawdzane są na zajęciach projektowych w trakcie konsultacji i korekt lub prezentacji z poszczególnych etapów

Student, który nie oddał pracy, nie powinien zaliczyć przedmiotu, bez względu na wyniki pozostałych zaliczeń z kolejnych etapów pracy projektowej w trakcie semestru.

Całościowa ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia stanowi podstawę do wystawienia oceny z przedmiotu. Ocena ta ma formę „ binarną” ( zaliczenie/niezaliczenie) oraz formę wybranego elementu z przyjętej wielowartościowej skali ocen ( ocena ze zbioru: 2,3, 3.5,4,4.5,5) /

 

 

opis przedmiotu

1. Cel poznawczy - student zdobywa „Wiedzę” w zakresie:

  • podstawowej wiedzy o metodach edycji projektu i technikach modelowania      używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych
  • procesu projektowego, wyodrębniania jego elementów i na podstawie tej      wiedzy zaplanowania następujących po sobie etapów pracy projektowej
  • znajomości i rozumienia roli i znaczenia technicznych i      technologicznych uwarunkowań projektowania w wybranych obszarach sztuk      projektowych
  • znajomości reguł analizy funkcjonalnej obiektów reprezentujących      różnorodne przeznaczenie

2. Cel kształcący - studenci nabierają umiejętności w zakresie:

  • edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem systemów CAD,   z dbałością o czytelność przekazu
  • stosowania w projektowaniu: zasad, cech i elementów kompozycji architektonicznej, w celu nadania zamierzonej wartości rozwiązaniu projektowemu

3. Cel praktyczny – student zdobywa kompetencje:

  • potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych projektów i sytuacji /

 

 

skrócony opis przedmiotu

W II pracowni projektujemy architekturę, małą architekturę, wnętrza, elementy wnętrz oraz detale architektoniczne. Podstawą nauczania jest wiedza o kształtowaniu przestrzeni i formy architektonicznej w relacji do człowieka.

Na tym etapie bardzo dużą uwagę przywiązujemy do formy zapisu projektowego wynikającego z gestu ręki oraz modelowania. W kolejnych etapach doceniamy przekład na zapis cyfrowy i sprawne wykorzystanie wszelkich dostępnych technologii.

Program pracowni zakłada zapoznanie studentów z elementami projektowania takimi jak: kształtowanie przestrzeni, proporcje i ich wzajemne relacje, materiał, faktura, światło, kolor, detal, problemy funkcji, charakter, ewentualne związki stylistyczne lub historyczne, stosunek do otoczenia. Umiejętność ich rozpoznawania i definiowania. Program pracowni preferuje analityczny proces projektowy oraz zapoznanie studentów z możliwościami wprowadzenia zmian łączących zagadnienia z różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy w opracowywanej przestrzeni. Projekty dotyczą otoczenia człowieka rozumianego jako wnętrze mieszkalne i użyteczności publicznej, miejsce pracy, miejsce odpoczynku, rekreacji.

 

 

 

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia:

Ćwiczenia projektowe realizowane samodzielnie. W ramach zajęć korekty i konsultacje realizowanych projektów. Konsultacje odbywają się grupach.

 

Celem jest:

- nauczenie świadomego zdobywania i wykorzystywania wiedzy z różnych obszarów nauk i sztuk

- posługiwanie się narzędziami projektowymi

- samodzielne opracowanie dokumentacji projektowej

- umiejętność prezentacji projektowej

 

 

zakres tematów

Tematy dotyczą realnej przestrzeni, konkretnych miejsc wymagających interwencji projektowej. Odnoszą się do miejsc i zdarzeń prowokujących studentów do podejmowania poprawnych decyzji projektowych, oraz pobudzających kreatywność w zakresie projektowania architektury i architektury wnętrz.

Realizowane projekty dotyczą otoczenia człowieka rozumianego jako wnętrze mieszkalne i użyteczności publicznej, miejsce pracy, miejsce odpoczynku, rekreacji. W semestrze wydawane jest zadanie wprowadzające – 2 – tygodniowe związane z głównym tematem semestralnym oraz główne zadanie projektowe kończące całościową pracę w semestrze.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- E. NEUFERT, Neufert.Podręcznik Projektowania Architektoniczno – Budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa,    

- S.E. RASMUSSEN, Odczuwanie architektury, wydawnictwo Murator, Warszawa

- P. ZUMTHOR, Myślenie Architekturą, wydawca: Birkhäuser GmbH

- CH. NORBERT-SHULTZ, Bycie, przestrzeń i architektura, wydawnictwo Murator, Warszawa

- J. PALLASMAA, Oczy Skóry, wyd. John Wley & Sons, 2005

- E. HALL, Ukryty wymiar, Anchor Books, 1996

- Z. SZPARKOWSKI,Zasady kształtowania przestrzeni i formy architektonicznej., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1993

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy / not applicable

wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończenie czterech semestrów studiów licencjackich w dyscyplinie sztuk projektowych. Wskazane jest, aby student ukończył je na Kierunku Architektury Wnętrz.

założenia wstępne

Kurs zakłada, że jego uczestnik posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje wynikające ze studiów licencjackich w dyscyplinie tzw. sztuk projektowych.

  • Znajomość rysunku technicznego, umiejętność  zdobywania, gromadzenia i w świadomego interpretowania informacji
  • znajomość pojęć procesu projektowego, wyodrębnianie jego elementów i na podstawie tej wiedzy zaplanowanie następujących po sobie etapów pracy projektowej

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

potrafi formułować krytyczną argumentację w stosunku do analizowanych - AW - K04

umiejętności
opiskod

posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem systemów CAD, z dbałością o czytelność przekazu - AW - U15

 

 

wiedza
opiskod

- posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych - AW - W08

 

- zna pojęcie procesu projektowego, potrafi wyodrębnić jego elementy i potrafi na podstawie tej wiedzy zaplanować następujące po sobie etapy pracy projektowej - AW - W25

 

- zna i rozumie rolę i znaczenie technicznych i technologicznych uwarunkowań projektowania w wybranych obszarach sztuk projektowych - AW - W20

 Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6684