Katalog ECTS

Podstawy projektowania mebla

Pedagog: prof. Halina Kościukiewicz
Asystent/ci: dr Filip Ludka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów.

 

Wymagania podstawowe: 

 

- obecność na zajęciach,
- poprawne merytorycznie wykonanie zadań-na poziomie minimum 70% obowiązującego zakresu opracowania


Wymagania rozszerzone:


- wysoki poziom merytoryczny wykonania zadań, na poziomie minimum 90% obowiązującego zakresu opracowania;
- wysoki poziom graficzny wykonania zadania
- aktywność ponad ogólny poziom

opis przedmiotu

Program pracowni poprzez zróżnicowane zadania projektowe i krytyczną analizę czynników określających warunki właściwego kształtowania bezpośredniego otoczenia człowieka służy uświadomieniu różnorodnych funkcji mebla w procesie kształtowania przestrzeni. Dostarcza wiedzy fachowej w zakresie formy i konstrukcji mebla, stosowanych materiałów, semantycznych odniesień projektowanego przedmiotu, specyficznych wymagań i uwarunkowań produkcji przemysłowej. Pracownia kładzie nacisk na otwartą i indywidualną wypowiedź artystyczną każdego studenta. 

skrócony opis przedmiotu

Cel poznawczy: omówienie podstaw technologicznych i kulturowych w meblarstwie
Cel kształcący: wykształcenie umiejętności właściwych warsztatowi architekta wnętrz, projektanta mebli
Cel praktyczny: wykształcenia projektanta w konkurencyjnym otoczeniu zawodowym i zmieniających się warunkach społecznych.

sposób realizacji przedmiotu

Projekty – bezpośrednie korekty indywidualne, zajęcia seminaryjne, wykłady wprowadzające do tematu, zajęcia w warsztacie – ćwiczenia, udział w konkursach, udział w targach branżowych oraz współpraca z technologami i producentami w zakładzie produkcyjnym.

zakres tematów

Umiejętności w zakresie podstaw projektowania mebla, projektowania wnętrz, ergonomii, materiałoznawstwa.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"E.Grandjean ,, Ergonomia mieszkania” , Arkady Warszawa 1978
Charlotte & Peter Fiell ,, 1000 Chairs “, Taschen Koln 1997
Edward T. Hall ,, Ukryty wymiar “ , Wydawnictwo Literackie Muza SA , Warszawa 2005
L.Slack ,, Czym jest wzornictwo- podręcznik projektowania “ , ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2007
A.C. Mandal ,,The Seated Man – Homo Sedens , Dafnia Publications, Denmark 1985
Cz.Mętrak ,, Meblarstwo “, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982
Jan Gehl ,, Życie między budynkami” , Wydawnictwo RAM, Kraków 2013
.J. Krawczyk ,, Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki ’’, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006

Czasopisma branżowe: „2+3D”, „DesignAlive”, „ICON”, Architektura Murator,
Strony WWW: www.designboom.com , www.dezeen.com , ww.archdaily.com, ,www.Contemporist.com, www.designattack.pl "

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Warsztaty.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Podstawy i metodyka projektowania, zaliczony IV semestr studiów I-go st.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-Umiejętność identyfikacji i trafnego sformułowania problemu projektowego oraz podjęcie próby jego rozwiązania.

AW-K01 (A1-K01)

- przygotowania czytelnego zapisu dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie mebla.

AW-K12(A1-K06)

- zdolności nawiązania dialogu z technologiem i współdziałania z producentem .

AW-K12(A1-K06)
umiejętności
opiskod

- Samodzielne rozwiązywanie problemów i nabycie umiejętności w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji projektowych.

AW-U01(A1-U14)

Student powinien nabyć umiejętność logicznego formułowania kryteriów użytkowych i założeń funkcjonalnych projektowanego mebla.

AW-U02 (A1-U14)

- Powinien umieć koordynować wątki stylistyczne, konstrukcyjne i materiałowe projektowanego mebla.

AW-U03 ( A1-U15-A1-U17)
wiedza
opiskod

- Student powinien uświadomić sobie wielorakość i złożoność czynników wpływających na ostateczną formę i funkcje współczesnego krzesła i szerzej rozumianego mebla.

AW-W09 (A1-W11)

Student powinien również poznać uwarunkowania produkcji przemysłowej w dziedzinie meblarstwa oraz zasady przekazu informacji w rysunku technicznym meblarskim

AW-W25 (A1-W15)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6686