Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku

Pedagog: prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek
Asystent/ci: dr Dominik Włodarek

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest realizacja prac zgodnych z programem pracowni. Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta, obecności i aktywności na zajęciach, poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac graficznych. Na ocenę ma również wpływ zakres podejmowanych zadań, dokonany postęp, samodzielność i zaangażowanie.

opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i praktyczne stosowanie technik wklęsłodrukowych, zainteresowanie nowymi środkami wyrazu, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Indywidualny program studiów pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i zrozumienie klasycznych i nowych metod druku wklęsłego umożliwiające tworzenie własnych kreacji artystycznych.

sposób realizacji przedmiotu

W pracowni wklęsłodruku zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń warsztatowych, wykładów i korekt. Pogłębianie umiejętności warsztatowych technologii wklęsłodrukowych, poznawanie nowych, unikatowych metod i specyfiki warsztatu graficznego. Założenia programowe umożliwiają indywidualny tok studiów. Szczególne zwracanie uwagi na oryginalność, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Pomoc w odnalezieniu własnej osobowości artystycznej.

zakres tematów

Zakres tematów pozwalający na poznanie metod druku wklęsłego uwzględniający indywidualne predyspozycje studenta. Zadania i sposoby realizacji ustalane są indywidualnie. Autorskie projekty w technice wklęsłodruku, wykonanie cyklu prac graficznych. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i własne.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"Grafika Artystyczna - Podręcznik warsztatowy", ASP Poznań 2007

"Techniki Sztuk Graficznych", Ales Kreica, WaiF Warszawa 1984

"Techniki Graficzne", Jordi Catafal, Clara Pliva, ARKADY 2004

"Mistrzowie Grafiki Europejskiej", Maciej Bóbr, Warszawa KAW 2000,

"Historia Rysunku - od Altamiry do Picassa", Terisio Pignatti, ARKADY 2006

Katalogi wystaw Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków

http://www.icondata.triennial.cracow.pl/

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia artystyczna z grupy technologii do wyboru. Podstawy grafiki artystycznej i rysunku.

założenia wstępne

Podstawowy zakres wiedzy w dziedzinie grafiki artystycznej a w szczególności technik wklęsłodrukowych. Podstawy rysunku. Podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu/fotografii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

G_K01

w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną

G_K10
umiejętności
opiskod

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

G_U03

opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

G_U08

posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

G_U12
wiedza
opiskod

posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych

G_W06


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.5 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]
Architektura Wnętrz s.5 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]
Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym s.5 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6688