Katalog ECTS

Podstawy projektowania scenografii

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania


Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta – przynajmniej w minimalnym akceptowalnym stopniu – każdego z założonych efektów kształcenia, poprzez realizację zadań projektowych (zgodnie z ich założeniami) przewidzianych na dany semestr z wynikiem pozytywnym, w wymaganych terminach.

Pod uwagę brane jest także uczestnictwo w zapowiedzianych przeglądach i wykładach, a także obecność na zajęciach oraz wykonanie zadań uzupełniających: przygotowanie referatu i jego prezentacji na podstawie lektur i materiałów wymaganych w tym semestrze.

 

opis przedmiotu

Scenografia jako interdyscyplinarna dziedzina sztuki, pozwala treści znaczeniowe i stany emocjonalne wywołane środkami literackimi czy muzycznymi, przenieść na wartości wizualne i przestrzenne. Wymaga to nabycia specjalistycznych umiejętności warsztatowo-technicznych związanych z teatrem, jego tradycją i funkcjonowaniem współcześnie.


Dla studentów studiów I stopnia przez VI semestr, proponowany jest program rozwijający nabyte podczas V semestru umiejętności w kształtowaniu przestrzeni w obrębie sceny pudełkowej. Po analizie i interpretacji treści dramatu, powstaje koncepcja scenografii i kostiumów. Świadome użycie elementów techniki sceny i stworzenie zmieniającej się w czasie kompozycji przestrzennej pozwoli uzyskać studentowi zamierzony efekt. Dodatkowo poznanie sposobów tworzenia iluzji przestrzeni poprzez światło czy projekcje oraz podstaw projektowania kostiumu teatralnego pozwoli studentowi nadać wartości artystycznej projektowi.


Poznanie przebiegu procesu projektowego i realizacji scenografii, min. przez wizyty na zapleczach scen teatrów i w warsztatach teatralnych, pozwoli studentom zdać sobie sprawę ze złożoności produkcji teatralnej.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykłady wprowadzające w poszczególne zagadnienia,
ćwiczenia z wykreślania planów sceny,
zajęcia projektowe-omówienia i korekty zadanych teamtów,
analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc.),

wycieczki dydaktyczne: wizyty na zapleczach scen i w warsztatach teatralnych to możliwość poznania przestrzeni teatralnej i techniki sceny, zaprezentowania technologii oświetleniowej, omówienia przebiegu procesu realizacji scenografii.

 

zakres tematów

budowa przestrzeni teatralnej, podstawy techniki sceny,

zasady komponowania przestrzeni scenicznej,

konwencje teatralne wynikające z historycznego rozwoju teatru,

normy obowiązujące w teatrze, przebieg cyklu projektowego i realizacji scenografii,

podstawy projektowania kostiumów,

sposoby tworzenia iluzji przestrzeni (światło, projekcje)

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:


Boucher Francois, Historia mody, Arkady

Brown John Russell (red.), Historia teatru, Warszawa 1999

Gutkowska-Rychlewska Maria, Historia ubiorów, Ossolineum, 1968

Nicoll Allerdice, Historia dramatu, PIW 1959

Pavis Patrice, Słownik terminów teatralnych, Ossolineum, 1993

Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, PIW, 1977

Strzelecki Zenobiusz, Konwencje scenograficzne, Arkady, 1973

 

Literatura obowiązująca w VI semestrze:


-tekst dramatu aktualnie opracowywanego na zajęciach


Braun Kazimierz, Przestrzeń teatralna, PWN 1982

Limon Jerzy, Miedzy niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, Słowo/ obraz terytoria

Obracaj Piotr, Sztuka teatru a ewolucja architektury scenicznej: od wzorów ateńskich po światową standaryzację włoskiej sceny barokowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007

Żurowski Andrzej, Teatr na skrzyżowaniu, czyli siły i środki sceny europejskiej na przełomie XX i XXI wieku, Tower Press, Gdańsk 2003


dla zainteresowanych:
-czasopisma związane z teatrem: Teatr, Didaskalia, Notatnik teatralny, Scena, Dialog

-wydawnictwa albumowe dotyczące historii i współczesności teatru

-dokumentacje filmowe spektakli

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony V sem. studiów na kier.Architektura Wnętrz

założenia wstępne

Ukończony V sem.w Pracowni Scenografii. Zainteresowanie teatrem oraz sztukami wizualnymi i performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

_rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

AW-K01 // A1-K01

_samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować prace projektowe, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać w następnych pracach

AW-K02 // A1-K01 A1-K02

_posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętności czytelnej i zrozumiałej prezentacji. 

AW-K11 // A1-K05
umiejętności
opiskod

_potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w zakresie interpretacji tekstów dramatów i ich wizualizowania, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię i wiedzę

AW-U01 // A1-U14

_umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych przy realizacji projektu scenografii i kostiumów

AW-U05 // A1-U15 A1-U16

_posiada umiejętność stosowania w projektowaniu: zasad, cech i elementów kompozycji przestrzennej, w celu nadania zamierzonej wartości rozwiązaniu projektowemu

AW-U10 // A1-U19
wiedza
opiskod

_posiada ogólną wiedzę dotyczącą zakresu pracy scenografa oraz podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w dziedzinie scenografii 

AW-W06 // A1-W10

_zna i rozumie główne kierunki i zjawiska w historii teatru i dramatu i ich wpływ na plastykę teatralną; zna konwencje teatralne i orientuje się w publikacjach związanymi z tymi zagadnieniami

AW_W09 // A1-W11

_zna i rozumie wzajemne zależności w obrębie infrastruktury technicznej budynku teatru -posiada podstawową wiedzę z zakresu techniki sceny, jej historycznych uwarunkowań i najnowszych osiągnięć

AW-W17 // A1-W13 A1-W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 d 60 8 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6700