Katalog ECTS

Ceramika

Pedagog: prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena zaliczająca jest wypadkową ocen cząstkowych dotyczących zarówno zaangażowania studenta we własny projekt,obecności na zajęciach-(dyscypliny pracy , a więc ukończenia w określonym czasie całego cyklu technologicznego), jak i umiejętności stosowania zdobywanych na bieżąco wiadomości z zakresu warsztatu ceramicznego ,przy realizacji wybranego projektu.

opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi technik ceramicznych, warsztatu ceramiki artystycznej i technologii.Wykształcić umiejętność realizowania w materiale ceramicznym , z zastosowaniem odpowiednio wybranej techniki, opracowanego przez studenta projektu.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia mają na celu zaznajomienie z warsztatem i technologią ceramiki, w stopniu wystarczającym do zrealizowania własnoręcznie przez studenta  ,opracowanego przez niego projektu obiektu artystycznego , będącego odpowiedzią na wybrane zadanie.

sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia polegają na praktycznym-warsztaty-zastosowaniu nabywanej równolegle wiedzy teoretycznej z zakresu technologii ceramiki, poprzez zrealizowanie projektu zaproponowanego przez studenta. Projekt zatwierdzony po konsultacjach z prowadzącym, powinien być odpowiedzią na jedno z wybranych zadań.Realizacja zadania obejmuje pełen cykl technologiczny ,właściwy dla zastosowanej techniki- od ulepienia do wypału ze szkliwem. Wykonanie przez studenta  pracy wspierane jest na bieżąco niezbędnymi korektami.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Joaquim Chavarria "Wielka księga ceramiki" , Steve Mattison "Podręcznik ceramika" , dodatkowo dostępne w pracowni w czasie zajęć różnorodne wydawnictwa dotyczące technologii ceramiki i artystycznych realizacji ceramicznych ,polskich i zagranicznych.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

dobrze widziane podstawy z technologii ceramiki

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest zdolny do autonomicznego wykonania podjętego zadania. Rozumie potrzebę   uczenia się przez całe życie.

umiejętności
opiskod

Umie zrealizować własną koncepcję artystyczną posługując się metodami i narzędziami podstawowych technik ceramicznych.

wiedza
opiskod

Posiada podstawowe wiadomości o technikach ceramiki artystycznej niezbędne do zrealizowania własnej wypowiedzi artystycznej w materiale ceramicznym.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6704