Katalog ECTS

Techniki prezentacji

Pedagog: mgr Michał Pecko

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność, zaliczenie przeglądów rysunkowych i ćwiczeń oraz jakość i kreatywności oddanych prac.

opis przedmiotu
  • cel poznawczy: zapoznanie się z podstawami kompozycji, typografii i składu tekstu; poznanie i doskonalenie różnorodnych technik  plastycznych (ołówek, tusz, akwarela, promarker, kolaż, cieńkopis)
  • cel kształcący: umiejętność posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi oraz łączenie ich; zapoznanie się z oprogramowaniem umożliwiającym kształtowanie obrazu i kształtu (wektory i bitmapy)
  • cel praktyczny: umiejętność zapisu myśli projektowej oraz prezentacji projektu (szkic i kompozycja planszy)
skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest nauka szkicowania różnorodnymi technikami plastycznymi, kompozycji plansz oraz podstawy składu tekstu i przygotowania DTP. Wiedza i warsztat zdobyte na zajęciach mają wykształcić umiejętność swobodnego zapisu myśli projektowej oraz umiejętność poprawnej i ciekawej prezentacji projektu.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną oraz konsultacje.

zakres tematów
  1. Ćwiczenia rysunkowe podnoszące umiejętności w szkicowaniu różnymi technikami plastycznymi (ołówek, tusz, marker, cieńskopis, akwarela, techniki mieszane)
  2. Ćwiczenia kompozycyjne
  3. Podstawy poprawnego składu tekstu
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Juhani Pallasmaa "Oczy skóry. Architektura i zmysły"

Juhani Pallasmaa "Myśląca Dłoń. Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze"

Jane Jacobs "Śmierć i życie wielkich miast Ameryki"

Aleksandra Wasilkowska "Architektura Cienia"

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie przwidziane.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań.

założenia wstępne

Podstawowe umiejętności manualne.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się w zakresie podejmowanych działań oraz umiejętności czytelnej i zrozumiałej prezentacji.

AW-K11
umiejętności
opiskod

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię, wiedzę.

Umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscyplin sztuk pięknych.

Posiada umiejętności publicznego przedstawienia zrealizowanych prac projektowych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych, oraz poddania ich efektów dyskusji.

AW-U01 AW-U05 AW-U20
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscyplin sztuk pięknych.

Zna i rozumie prawa postrzegania, zjawiska perspektywy, iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form charakterystycznych dla architektury.

AW-W07 AW-W14


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6756