Katalog ECTS

Prototypowanie 1

Pedagog: mgr Grzegorz Zięcina

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena frekwencji

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dostępnymi technologiami prototypowania i metodami oraz zasadami przygotowania dokumentacji dla nowoczesnych technik szybkiego prototypowania

skrócony opis przedmiotu

Prezentacja technologii używanych w prototypowaniu

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia

zakres tematów

prototypowanie, modelowanie, szybkie prototypowanie: CNC oraz druk 3D

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

E. V.Krick, "Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego" Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975 pod red. W. Gasparski „Projektoznawstwo : elementy wiedzy o projektowaniu” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1988 C. Nawrot, J. Mizera, K. Kurzydłowski „Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów” OWPW, Warszawa 2006

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

n.d.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony semestr II

założenia wstępne

Podstawowa znajomość programów grafiki wektorowej i/lub CAD

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

W1-K03, A1-K02
umiejętności
opiskod

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych 
posiada umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów formalnych i technologicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych

W1-U05, A1-U15/A1-U16; W1-U10, A1-U19
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych;
posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania

W1-W07, A1-W10; W1-W04, A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 o 15 1 Ćw 15h
Ćw [Z]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6778