Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Warunki zaliczenia:

- wykonanie odpowiedniej ilości prac w semestrze, zadań dodatkowych i domowych;
- obecność na zajęciach w pracowni, uczestnictwo w zajęciach rysunku anatomicznego (8 godz. w I sem.), plenerowych (4 - 8 godz.), warsztatach malarskich itp.

- udział w przeglądach indywidualnych i pracownianych;

- wykonanie ekspozycji prac na koniec semestru;

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

- ma ogólną wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania zagadnień w zakresie podstaw rysunku oraz podstawową wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych;

- wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rysunku, oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju;

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

- posiada umiejętności obserwacji natury, analizowania i przetwarzania obiektów przestrzennych na obraz 2-wymiarowy, budowania anatomicznego postaci, umożliwiające realizowanie własnych prac rysunkowych;

- w stopniu podstawowym umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu rysunkowego;

- posiada umiejętności wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą w dalszym toku kształcenia poszukiwanie własnych wypowiedzi artystycznych;

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

- jest zdolny do efektywnego wykorzystania zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych;

- posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób;

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;

skrócony opis przedmiotu

Kurs podstaw rysunku ma na celu doskonalenie umiejętności obserwacji natury, analizowanie i przetwarzanie obiektów przestrzennych na obraz 2-wymiarowy, osiągnięcie sprawności budowania anatomicznego postaci. Stanowi to przygotowani do pracy w Pracowniach Rysunku II-V r.

Główne zagadnienia to: kompozycja, proporcje i właściwe relacje przestrzenne, zagadnienia światła i modelunku światłocieniowego, podstawy anatomii, pojęcie ruchu i dynamizmu, charakter modela i ustawienia;

Praca dotyczy różnych aspektów rysunku: rysunek jako środek - projekt, szkic i notatka rysunkowa, rysunek jako cel - studium, rysunek tematyczny.

Zadania dodatkowe wykonywane w pracowni lub w domu mają na celu poszerzanie zainteresowań, poznawanie technik rysunkowych i rozwijanie wyobraźni.

sposób realizacji przedmiotu

Rodzaje zajęć:

1. zajęcia w pracowni w formie ćwiczeń - zadania studyjne, zadania tematyczne i formalne;

2. zadania do realizacji poza pracownią – zadania tematyczne,

3. zajęcia plenerowe;

Sposoby pracy ze studentami:

- omówienia tematów i zagadnień,

- przeglądy ogólno-pracowniane zakończone dyskusją,

- indywidualne korekty i przeglądy (minimum 2 w semestrze);

zakres tematów

- szkice i notatki rysunkowe (szkice kompozycyjne, szybkie szkice);

- zadania studyjne w pracowni - studium modela z elementami martwej natury we wnętrzu;

- zadania formalno-warsztatowe z użyciem różnych technik i narzędzi (rysunek ołówkiem, sepią, kredką, tuszem, rysunek lawowany, collage itp.);

- zadania kompozycyjne, tematyczne i z wyobraźni;

- zadania studyjno-anatomiczne ( rysunek anatomiczny postaci z uwzględnieniem układu kostno - mięśniowego , studia detalu anatomicznego);

- rysunek plenerowy (plener miejski, na terenie ZOO);

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- wydawnictwa albumowe dotyczące historii rysunku oraz współczesnych dzieł rysunkowych;

- opracowania teoretyczne z zakresu teorii sztuki i rysunku, np.:

„Historia rysunku” Terisio Pignatti, Arkady

„L’histoire d’un art le dessin” J.Leymarie, G.Monnier, B.Rose SKIRA

"The Hermitage" – Western European Drawing” AAPL

“Drawing from the modern 1880-1945” Jodi Hauptman

“New perspectives in drawing” PHAIDON

“Zasady rysunku realistycznego” R.Gill , Galaktyka

„Techniki rysunku” K.Teissig, Wyd. Artystyczne i Filmowe

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

min. 1 zajęcia w plenerze

wymagania wstępne
wymagania formalne

- szkicownik

- papier brystol B1

- ołówki (ewentualnie inne narzędzia i materiały)

założenia wstępne

- podstawy rysunku

- umiejętność wnikliwej obserwacji i analizy natury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rysunkowe.

K_K01 A2_K01, A2_ K02
umiejętności
opiskod

Student posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych  w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia w obszarze rysunku.

K_U06 AJA_U06(odpowiednik A2_U16)
wiedza
opiskod

Student wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rysunku oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju.

K_W04 AJA_W04(odpowiednik A2_W11)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.2 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6865