Katalog ECTS

Projektowanie i Organizacja Przestrzeni (In)

Pedagog: dr hab. Robert Kaja

Pole Opis
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Studenci otrzymują zaliczenie na podstawie minimum dwóch omówionych i wykonanych w ciągu semestru zadań. Na wysokość oceny składają się: wartość artystyczna projektu, jakość wykonania, aktywny udział w dyskusjach i korektach, umiejętność czytelnego przedstawienia projektu, frekwencja i przygotowanie do zajęć.

opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.6 d 30 3 Prac. art. 30h
Prac. art. [Z st.]
Intermedia s.2 d 60 3 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6994