Katalog ECTS

Zagadnienia rysunku

Pedagog: prof. dr hab. Janina Rudnicka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie semestru

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: poznanie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami rysunku oraz poznanie zależności pomiędzy komunikatem a wybraną dla niego plastyczną formą przekazu
  • Cel kształcący: nabycie umiejętności posługiwania się rysunkiem jako formą komunikowania się i jako formą wypowiedzi artystycznej umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych,
  • Cel praktyczny: rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności
skrócony opis przedmiotu

Problematyka zajęć ma na celu pogłębienie umiejętności obserwacyjnych, rysunkowych oraz rozwijanie własnej świadomości artystycznej. Tematy podawanych ćwiczeń dotyczą świadomego użycia rysunku w procesie komunikowania się, posługiwania się rysunkiem w celu scharakteryzowania danej sytuacji lub danego miejsca, obserwowania i analizowania zadanej przestrzeni, ruchu lub zdarzenia.

sposób realizacji przedmiotu

wykonanie prac na zadane tematy w ramach zajęć w pracowni oraz w poza pracownią, omawianie zrealizowanych prac, otwarta dyskusja

 

zakres tematów

Studenci realizują ćwiczenia tematyczne mające na celu szukanie indywidualnych form przekazu będących odpowiedzią na zadany temat oraz będących alternatywną formą własnej wypowiedzi artystycznej. Równolegle do powyższych zagadnień studenci doskonalą umiejętności rysunkowe na podstawie obserwacji natury /akt, martwa natura, wnętrze, perspektywa, rysunek z wyobraźni/, traktując to jako niezbędny etap w procesie artystycznego rozwoju oraz jako bazę technicznych możliwości.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- Pignatti Terisio, Historia rysunku od Altamiry do Picassa, Arkady, rok 2006

- Student samodzielnie studiuje literaturę z zakresu historii sztuki oraz sztuki najnowszej pod kątem zadawanych ćwiczeń.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie przedmiotu Podstawy rysunku na I roku studiów

założenia wstępne

wiedza o podstawowych technikach rysunkowych, umiejętność obserwowania i analizowania natury,

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

K_K01 /odpowiednik A2_K01/ rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02 / odpowiednik A2_K02/ samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K1_K01, K1_K02 /odpowiedniki A2_K01, A2_K02?
umiejętności
opiskod

K_U01 /Odpowiednik A2_U14/ umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia

K_U03 /Odpowiednik A2_U16/ umie świadomie posługiwać się adekwatną techniką i technologią w trakcie realizacji intermedialnych prac artystycznych

K1_U01, K1_U03 /Odpowiedniki A2_U14, A2_U16 /
wiedza
opiskod

K2_W01 /odpowiednik A1_W10/ ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

K1_W01 /odpowiednik A1_W10 /


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.3 o 45 2 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7030