Katalog ECTS

Zasoby kultury wizualnej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Bogna Burska

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną

opis przedmiotu

cel poznawczy: Zajęcia uczące korzystania z istniejących już obrazów czy przedmiotów i twórczego ich wykorzystania do realizacji własnych projektów. Zajęcia z zastosowania i używania materiałów znalezionych (found footage, kolaż, ready made i inne) mają służyć pogłębionej praktycznej analizie kultury wizualnej i wypracowaniu metod wykorzystywania jej zasobów.

 

cel kształcący: wskazanie możliwości korzystania z istniejących zasobów kultury wizualnej w pracy artystycznej, rozwijanie świadomości artystycznej w tym obszarze, rozwijanie talentu artystycznego w obszarze sztuki współczesnej, rozwijanie sprawności artystycznej w obszarze montażu i przetwarzania materiałów wizualnych

skrócony opis przedmiotu

praca artystyczna z istniejącymi materiałami wizualnymi 

sposób realizacji przedmiotu

ćwiczenia i prezentacje

zakres tematów

found footage, montaż filmowy, slideshow, ready made, obiekty gotowe, wideo pokazy zdjęć i obrazów, 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Georges Perec "Życie. Instrukcja obsługi", Warszawa 2002, Fundacja Literatura Światowa

Sophie Fiennes “Z-boczona historia kina” (DVD), 2007, Against Gravity

Małgorzata Jakubowska, “Żeglowanie po filmie”, Kraków 2006, Rabid

Pascal Quignard “Błędne cienie” Warszawa 2004, Czytelnik

Julio Cortazar “Gra w klasy” 2010 Muza

Jean Baudrillard “Symulakry i symulacja” Warszawa 2005, Wyd Sic!

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

zdany egzamin wstępny przez kandydatów

założenia wstępne

zainteresowanie studentów obszarem kultury wizualnej, wrażliwość wizualna, podstawy montażu

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: — pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań, — negocjowania i organizowania, — integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, — prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych

A1_K01 A1_K03 A1_K05
umiejętności
opiskod

umie formułować i realizować własne koncepcje artystyczne dysponując umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia

umie świadomie posługiwać się narzędziami multimedialnego warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności intermedialnej

posiada szeroki interdyscyplinarny zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych

wypracowała skuteczne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną aktywność

A1_U14 A1_U15 A1_U19 A1_U20
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze sztuką intermedialną oraz podstawową wiedzę dotyczącą środków wyrazu i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

zna i rozumie podstawowe obszary rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami

zna określony zakres problematyki związanej z technologiami stosowanymi w intermedialnej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym) i jest świadoma postępującego rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością fotografia

zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem studiów

A1_W10 A1_W11 A1_W13 A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.4 o 45 4 Prac. proj. 45h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7035