Katalog ECTS

Historia rzeźby

Pedagog: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

 

Obecność na zajęciach.

Praca pisemna na temat: opis i interpretacja wybranego dzieła sztuki współczesnej - rzeźby. Tematy prac zaliczeniowych wynikają z zakresu zagadnień omawianych w trakcie semestru. Zestaw prac do wyboru znajduje się na stronie http://www.mag.asp.gda.pl/~lukasz.guzek w folderze Historia rzeźby.

 

opis przedmiotu

- Cel poznawczy: poznanie wybranych zagadnień z historii rzeźby, należących do nurtów awangard modernistycznych od początku XX wieku po lata ostatnie; zjawisk kluczowych dla historii rzeźby, oraz takich, które stanowią punkty zwrotne w ewolucji form rzeźbiarskich w sztuce współczesnej.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych (formalnych) rzeźb współczesnych; rozumienia i interpretacji dzieł rzeźbiarskich.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i dyskursie artystycznym dotyczącym zagadnień rzeźby; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego rzeźby polskiej i europejskiej; etyczna postawa wobec dzieł rzeźbiarskich.

 

 

skrócony opis przedmiotu

Cykl wykładów obejmujący wybrane zagadnienia z historii rzeźby. Prezentacja tematów odbywa się w układzie chronologicznym. Obejmuje zagadnienia rzeźby w awangardach modernistycznych od początku XX wieku po zagadnienia współczesne. Omawiane są przełomowe dzieła, decydujące o zmianach zachodzących w rzeźbie jako dyscyplinie artystycznej, oraz sylwetki najważniejszych twórców.

 

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną; odpowiedzi na pytania; konsultacje ustne i via e.mail.

zakres tematów

1 -Przedstawienie programu zajęć i warunków zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę wykładów.
2 – August Rodin.
3 - Edgara Degas. Amadeo Modigliani.
4 - Rzeźba awangard modernistycznych – kubizm.
5 - Rzeźba awangard modernistycznych – futuryzm,
6 - Rzeźba awangard modernistycznych - ekspresjonizm.
7 - Kubofuturyzm w sztuce polskiej. Xawery Dunikowski.
8 - Abstrakcja geometryczna w rzeźbie, konstruktywizm (Władimir Tatlin, Aleksandr Rodczenko, Katarzyna Kobro).
9 - Abstrakcja geometryczna w rzeźbie, konstruktywizm (Gabo i Pevsner).
10 - Rzeźba abstrakcyjna. Constantin Brancusi. Rzeźba angielska.
11 - Abstrakcja organiczna w rzeźbie (Hans Arp, Henry Moor, Barbara Hepworth).
12 - Rzeźba i obiekt dadaistyczny i surrealistyczny.
13 - Marcel Duchamp i ready made.

14 - Rzeźba kinetyczna i rzeźby - maszyny. Alexander Calder. Jean Tinguely. Laszlo Moholy-Nagy.
15 - Minimal art - obiekt i przestrzeń.
16 - Land art.
17 - Interwencje w architekturę (Gordon Matta-Clark).
18 - Pop art (Robert Rauchenberg, George Segal, Andy Warhol, Cleas Oldenburg).
19 - Nowy realizm i arte povera. Niki de Saint Phalle. Jannis Kounellis.
20 - Arman i assamblaż.
21 - Christo i ambalaż.
22 - Joseph Beuys - materiały i ich znaczenia.
23 - Tadeusz Kantor – ambalaż i przedmiot „niskiej rangi”.
24 - Rzeźba z miękkich materiałów. Robert Morris. Maria Pinińska-Bereś. Magdalena Abakanowicz.
25 - Sztuka konceptualna - przedmiot, obiekt i tworzenie znaczeń.
26 - Nam June Paik i rzeźba wideo.
27 - Rzeźba i bio materiały.
28 - Sztuka krytyczna – praktyki współczesne.
29 – Mirosław Bałka. Paweł Althamer.
30 - Podsumowanie cyklu wykładów.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Adam Kotula, Piotr Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1978.

Adam Kotula, Piotr Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1977.

Adam Kotula, Piotr Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1985.

Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1973.

Mieczysław Porębski – Sztuka a informacja, Kraków 1986, roz. „Tradycje i awangardy”, XII, XIII s.168.

Elzbieta Grabska, Hanna Morawska, Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, Warszawa 1977.

Calvin Tomkins, Marcel Duchamp. Biografia, Poznań 2001.

Mieczysław Porębski – Kubizm (wiele wydań).

Andrzej Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF, Warszawa 1979.

Gillian Naylor, Bauhaus, WAiF, Warszawa 1977.

Paul Overy, De Stijl, WAiF, Warszawa 1979.

John Willett, Ekspresjonizm, WAiF, Warszawa 1976.

Christa Baumgarth, Futuryzm, WAiF, Warszawa 1987.

Hans Richter, Dadaizm, Warszawa 1986.

Krystyna Janicka, Światopogląd surrealizmu, Warszawa 1985.

Zofia Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918-1939, Warszawa 1979.

Maria Hussakowska, Minimalizm, Kraków 2003.

Ryszard W. Kluszczyński, Film – sztuka wielkiej awangardy, Warszawa-Łódź, 1990.

Jerzy Kaczmarek, Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001.

Łukasz Guzek, Sztuka instalacji, Warszawa 2007.

Grzegorz Dziamski, Przełom konceptualny, Poznań 2010.

Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.

Alicja Kępińska, Nowa sztuka – 1945 – 1978, Warszawa 1981.

Izabella Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Warszawa 2002.

Jacek Zydorowicz, Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku, Warszawa 2005.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii sztuki (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień sztuki omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

 

(K_K01, AJA_K01(odpowiednik A2_K01 , A2_K02)
umiejętności
opiskod

Posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

 

(K_U01, AJA_U01 (odpowiednik A2_U11).
wiedza
opiskod

Ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku.

 

(K_W01, AJA_W01 (odpowiednik A2_W08)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.6 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.6 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.4 d 30 1 W 30h
W [E]
W [Z]
Wzornictwo s.4 d 30 1 W 30h
W [E]
W [Z]
Architektura Wnętrz s.4 d 30 1 W 30h
W [E]
W [Z]
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.4 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Malarstwo s.4 d 30 1 W 30h
W [Z st.]
Rzeźba s.4 o 30 2 W 30h
W [E]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7098