Katalog ECTS

Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki

Pedagog: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie/egzamin pisemny

opis przedmiotu

- cel poznawczy: zapoznanie studentów z kierunkami filozofii nowożytnej i współczesnej, które przygotowują współczesną sztukę rozumienia świata, także świata kultury,

- cel kształcący: wykształcenie w studentach umiejętności działania, opartej na sztuce rozumienia,

- cel praktyczny: wypracowanie w studentach postawy otwartości wobec kulturowych odmienności.

skrócony opis przedmiotu

Wykład zaznajamia z wybranymi kierunkami nowożytnej i współczesnej filozofii europejskiej, które przygotowują współczesną hermeneutykę filozoficzną, w tym tę opartą na ontologii cielesności (M. Merleau-Ponty).

sposób realizacji przedmiotu

Wykład konwersatoryjny

zakres tematów

Medytacja sposobem uprawiania filozofii w ujęciu Kartezjusza.
Husserlowska idea fenomenologii.
Poznające świat ego źródłem sensu świata – sens redukcji transcendentalnej.
Egzystencjalny skutek redukcji transcendentalnej w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera.
Ontologia cielesności M. Merleau-Ponty`ego.
Specyfika patrzenia malarza na świat – odwrócenie ralacji: to rzeczy patrzą na nas w rozpoznaniu Merleau-Ponty`ego.
Gadamerowskie ujęcie dzieła sztuki a sztuka życia.
Relacja “twarzą w twarz” podstawą etyki i filozofii w opinii E. Levinasa.
Inność Innego a inność śmierci – levinasa rozważania o czasie.
Archeologia ciała i kobiecość.
Życie – misterium bólu, rozkoszy i śmierci.

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Lektury obowiązkowe:
R. Descartes, Medytacje, medytacja druga.
E. Husserl, Idea fenomenologii, wykład pierwszy i drugi.
M. Heidegger, Bycie i czas, Wprowadzenie.
H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje, Warszawa 1979.
M. Merleau-Ponty, Oko i umysł, w: „Twórczość” Nr7/1965.
M. Merleau-Ponty, Widzialne i niewidzialne, Warszawa 1996, rozdział Chiasma (Splot).
E. Levinas, Czas i to, co inne, Warszawa 1999.
E. Levinas, Etyka i nieskończony, Kraków1991.

Lektury zalecane:
J. Migasiński, Merleau-Ponty, Warszawa 1995.
A. Pawliszyn, Krajobrazy czasu. Obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu, Gdańsk 1996.
A. Pawliszyn, Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią. Słowo filozoficzne wobec tego, co nieuniknione, Gdańsk 2013.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki z semestru 1.

założenia wstępne

Student zna działy filozofii i klasyczne zagadnienia filozofii europejskiej. Orientuje się w antycznych i średniowiecznych stanowiskach filozoficznych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

K_K01+++

Jest zdolny do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze oraz do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

K_K07+
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01++
wiedza
opiskod

Student zna elementarną terminologię filozoficzną oraz wie, na czym polega osobliwość medytacyjnego sposobu uprawiania filozofii

K_W01+++

Zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_W03++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.5 o 30 1 W 30h
W [Z]
Malarstwo s.5 o 30 2 W 30h
W [Z]
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 o 30 2 W 30h
W [Z]
Rzeźba s.5 o 30 2 W 30h
W [Z]
Intermedia s.5 o 30 2 W 30h
W [Z]
Intermedia / Fotografia s.5 o 30 2 W 30h
W [Z]
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.3 d 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7101