Katalog ECTS

Analiza sztuki współczesnej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

- Obecność na zajęciach.
- Praca pisemna nt. opis i interpretacja wybranego dzieła sztuki współczesnej (sposród zagadnień omawianych na wykładach). Wymogi formalne odnośnie tekstu oraz kryteria oceniania znajdują się w na stronie:<mag.asp.gda.pl/~lukasz.guzek> w folderze "analiza sztuki wsp".
- Pytania i odpowiedzi.

opis przedmiotu

- Cel poznawczy:
analiza treści podstawowych pojęć jakimi posługuje się historia sztuki w związku ze sztuką współczesną; cech stylistycznych i formalno - artystycznych dzieł sztuki współczesnej; znaczenia dzieł sztuki współczesnej i ich roli w historii sztuki i kultury polskiej i
europejskiej.

- Cel kształcący:
nabycie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych (formalnych) dzieł sztuki współczesnej; rozumienia i interpretacji dzieł sztuki omawianych nurtów sztuki współczesnej.

- Cel praktyczny:
możliwość świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym; zrozumienie dla historii i dziedzictwa artystycznego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł sztuki współczesnej i praktyk świata sztuki.

skrócony opis przedmiotu

 Cykl wykładów obejmujący wybrane tematy z zakresu sztuki współczesnej, w ujęciu historycznym.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, odpowiedzi na pytania.

zakres tematów

1 - Przedstawienie programu zajęć i warunków zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę zajęć i sposób realizacji przedmiotu.
2 - Marcel Duchamp - ready made i projektowanie przestrzeni wystawienniczej.
3 - Sztuka i kultura masowa - pop art (Andy Warhol, Claes Oldenburg).
4 - nowy realizm. Yves Klein.
5 - Niki de Saint Phalle i Alina Szapocznikow.  
6 - Malarstwo po II wojnie światowej (grrupa Gutai, Jackson Pollock, malarstwo gestu i amerykański ekspresjonizm abstrakcyjny).
7 - Malarstwo po II wojnie światowej. Informel, poszukiwanie materii i materiałów.
8 - Environment i happening. Definicja i praktyka. Allan Kaprow. Tadeusz Kantor, Włodzimierz Borowski.
9 - Intermedia (pojęcie i praktyka, Fluxus).
10 - Sztuka zaangażowana społecznie - sytuacjoniści, Joseph Beuys, Akcjoniści Wiedeńscy.
11 - Konstrukcje modularne i minimal art. Donald Judd, Sol Lewitt, Robert Morris.
12 - Land art (Robert Smithson i teoria miejsca/nie-miejsca).
13 - Sztuka konceptualna. Konceptualna definicja sztuki.
14 - Joseph Kosuth.
15 - Od sztuki konceptualnej do sztuki kontekstualnej. Antropologizacja sztuki. 
16 - Sztuka z użyciem światła. 
17 – Sztuka kinetyczna. Rzeźby - maszyny. Jean Tinguely.
18 - Strukturalizm w fotografii i filmie, kino rozszerzone. Valie Export.
19 -  Warsztat Formy Filmowej (Józef Robakowski), Galeria Permafo. Galerie konceptualne i artist run initiatives.
20 -  Nam June Paik i obraz medialny. Video art.
21 - Sztuka i technologia. Krzysztof Wodiczko.
22 - Performance art (Chris Burden) i performatyka (performance studies). Sztuka performance w Polsce. 
23 - Body art. Orlan. Gina Pane.
24 - Feminizm i gender. Marina Abramovic. Carolee Shneemann.
25 - Sztuka kobiet w Polsce (Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL, Ewa Partum).
26 - Sztuka krytyczna – historia i praktyki współczesne.
27 - Projekty i praktyki relacjonalne. Teoria Nicolasa Bourriaud.
28 – Eko art (Teresa Murak). Bio art (Eduardo Kac).
29 - Muzeum sztuki – architektura i teoria instytucjonalna. Teoria Arthura Danto.
30 – Uzupełnienia. Podsumowanie cyklu zajęć.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

Opracowania ogólne:
Adam Kotula, Piotr Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1978.
Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.
Stefan Morawski, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985.
Urszula Czartoryska, Od Pop artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973.
Bożena Kowalska, Od impresjonizmu do konceptualizmu, Warszawa 1989.
Od Maneta do Pollocka. Słownik malarstwa nowoczesnego, Warszawa 1973.

Zagadnienia szczegółowe:
Mieczysław Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972.
Calvin Tomkins, Marcel Duchamp. Biografia, Poznań 2001.
Tadeusz Pawłowski, Happening, Warszawa 1988.
Maria Hussakowska, Minimalizm, Kraków 2003.
Ryszard W. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia, Warszawa 1999.
Ryszard W. Kluszczyński, Warsztat Formy Filmowej, Warszawa 2000.
Dick Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu, Gdańsk 2000.
Jerzy Kaczmarek, Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001.
Łukasz Guzek, Sztuka instalacji, Warszawa 2007.
Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, Kraków 2012.
Grzegorz Dziamski, Przełom konceptualny, Poznań 2010.
Marvin Carlson, Performans, Warszawa 2007.
Jon McKenzie, Performuj albo…, Kraków 2011.

Sztuka polska:
Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.
Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska, Warszawa 1988.
Alicja Kępińska, Nowa sztuka – 1945 – 1978, Warszawa 1981.
Janusz Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.
Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań, 2005.
Grzegorz Dziamski, Lata Dziewięćdziesiąte, Poznań 2000.
Izabella Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90, Warszawa 2002.
Luiza Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.
Tadeusz Kantor. Z archiwum galerii Foksal, Warszawa 1998.
Jacek Zydorowicz, Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku, Warszawa 2005.

Zbiory esejów:
Susan Sontag, Przeciw interpretacji i inne eseje, Kraków 2012.
Rosalind Krauss, Oryginalność awangardy, Gdańsk 2012.
Marshall McLuhan, Wybór tekstów, Poznań 2001

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy.

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Ogólna orientacja w historii sztuki (polskiej i światowej) i zagadnieniach sztuki aktualnej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

(K_K01)

Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym.

(K_K02)
umiejętności
opiskod

 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz dla analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

(K_K01)

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

(K_U02)
wiedza
opiskod

Zna elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania. 

(K_W01)

Ma elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu obszaru sztuki w kształtowaniu kultury i cywilizacji.

( K_W02)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]
Rzeźba s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]
Intermedia s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]
Intermedia / Fotografia s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7102