Katalog ECTS

Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej

Pedagog: prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek

Pole Opis
forma/typ zajęć seminarium;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ukończenie pracy pisemnej w stopniu umożliwiającym oddanie do druku.

 

opis przedmiotu


- Cel poznawczy: Określenie zakresu tematycznego pracy, doboru przykładów, metod badawczych i budowanie spisu podstawowych lektur, praca nad strukturą pracy i językiem dyskursu.

- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w dyskursie sztuki; rozumienia i interpretacji dzieł i problemów wybranego zagadnienia sztuki.

- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranym dyskursie artystycznym i dyskursach kultury; zrozumienie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski i Europy; etyczna postawa wobec dzieł i praktyk świata sztuki.

skrócony opis przedmiotu

Przygotowanie i nadzorowanie teoretycznej pracy pisemnej. 

sposób realizacji przedmiotu

Konwersatorium

zakres tematów

Określanie pola zainteresowań seminarzystów, wymagań formalnych i kryteriów oceny pracy magisterskiej, formułowanie zakresów tematycznych, dobór przykładów, podstawowych lektur, precyzowanie pytań badawczych, dobieranie metodologii badawczej, ćwiczenia z warsztatu pisania tekstów naukowych, tworzenia bibliografii, prezentacje gotowych części i rozdziałów prac, konsultacje szczegółowych zagadnień prac, dyskusja na seminarium, zaliczenie końcowe.

 

Bazowy schemat pisania pracy znajduje się na stronie: http://mag.asp.gda.pl/~lukasz.guzek w folderze "seminarium".

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Anna D'Aleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas 2008.

Jan Białostocki, Pięć Wieków myśli o sztuce, PWN 1976.

Mieczysław Porębski, Sztuka a informacja, WL 1986.

Erwin Panofsky, „Ikonografia i ikonologia,“ w: Studia z historii sztuki, PWN 1971.

Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN 1988.

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo UAM 2009.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Fotografia s.6 d 15 6 S 15h
S [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7141