Katalog ECTS

Medalierstwo i male formy rzeźbiarskie

Pedagog: prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska
Asystent/ci: mgr Marek Elsner

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Końcowa ocena semestralna jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w zakresie poszczególnych modułów. Każda z ocen jest składową wielu elementów m.in. poziomu artystycznego wszystkich prac przewidzianych w semestralnym programie i zrealizowanych w uzgodnionym materiale. Tematy zadań zawartych w każdym z modułów realizowane są po uprzednim omówieniu przez prowadzącego i zatwierdzeniu projektu.
Oceny: I i II moduł – prof. Ludmiła Ostrogórska


opis przedmiotu

Stawiane cele to:
Student umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
• Student jest przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie projektowania i realizacji prac w zakresie medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej z wykorzystaniem właściwych technik i technologii
• Student umie samodzielnie wykonać lalkę animacyjną. Posiada on wiedzę na temat materiałów i technik potrzebnych do jej wykonania oraz zna podstawowe informacje związane z animacją przestrzenną.

 

skrócony opis przedmiotu

Program pracowni obejmuje realizację trzech modułów.
I moduł – prof. Ludmiła Ostrogórska - plakieta (medal) - tematy i elementy tradycyjnego, jak również współczesnego medalierstwa;
II moduł - prof. Ludmiła Ostrogórska - mała forma rzeźbiarska - szeroko rozumiane zagadnienia związane z wykonywaniem kameralnych form przestrzennych i ich różnorodne opracowania ;

 

 

sposób realizacji przedmiotu

Po sformułowaniu tematów obowiązujących w danym semestrze: w I etapie przedstawienie projektów, następnie dyskusja, wybór najciekawszego rozwiązania i poszukiwanie odpowiednich form realizacji, wykonanie w uzgodnionym materiale.

/

After formulating tasks issued for the semester: 1st stage involves presenting ideas – designs to the teacher followed by discussion, choosing the most interesting solution and searching for the most suitable form of realization, finally – completing the piece using adequate technique.

zakres tematów

Zakres tematów ukierunkowany na rozwój artystyczny i pogłębianie umiejętności warsztatowych (od medalu tradycyjnego, związanego z portretem do kreacyjnego medalu autorskiego, kameralnej formy przestrzennej)

/

The scope of issues taken up within the course is focused on students’ artistic development and their technical skills advancement (from traditional medal with a portrait to creative medal and small spatial form.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

M. Porębski „ Sztuka a informacja”, Kraków; WL, 1986,
P. Francastel „Sztuka a technika w XIX i XX wieku”, PWN Warszawa 1966
A.W. Florow „ Artystyczna obróbka metali” PWN Warszawa 1989,
R. Hughers „The colouring, bronzing, and patination of metals” English 1991

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach pracowni specjalizacji dla studentów kierunku Rzeźba jest zaliczona Technologii Metalu w wymiarze 30 godz. na II roku studiów.

założenia wstępne

W realizacji programu Pracowni Medalierstwa i Małych Form niezbędne jest posiadanie podstawowych umiejętności warsztatowych. Świadomy wybór tej specjalizacji pozwala na kształtowanie i rozwinięcie samodzielnej wypowiedzi artystycznej w tym obszarze.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności AJA_K01 (odpowiednik A2_K01 , A2_K02)

 

K_K01

jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych AJA_K02 (odpowiednik A2_K03)

 

K_K02

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych AJA-K04

(odpowiednik A2_K05)

K_K04
umiejętności
opiskod

posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych AJA_U01 (odpowiednik A2_U11)

K_U01

umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12)

K_U02

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii AJA_U03(odpowiednik A2_U13)

K_U03

posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej AJA_U07 (odpowiednik A2_U17)

K_U07
wiedza
opiskod

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku AJA_W01(odpowiednik A2_W08)

K_W01


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.8 d 120 7 Prac. art. 120h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7195