Katalog ECTS

III Pracownia Rzeźby

Pedagog: prof. dr hab. Wojciech Sęczawa
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawowe kryteria to obecność na zajęciach, zaangażowanie i aktywność studenta, wykonanie zadań określonych na początku semestru i poczynione postępy. Należy dodać, że żaden schemat postępowania nie stanowi metody w przypadku studiów artystycznych.

opis przedmiotu
  1. Przyjmując humanistyczne kryteria wartościowania, studium aktu uznaję jako zadanie wiodące na trzecim roku studiów, co dobrze koresponduje i dopełnia treści programowe pierwszego i drugiego roku nauki. I chociaż studium modelowe nie stanowi ze zrozumiałych powodów celu ostatecznego studenckiej edukacji to jednak w tym procesie jest ogniwem o znaczeniu nie bagatelnym. Studenci lat starszych tj. trzeciego czwartego i piątego uzyskują większą autonomie działania odpowiadającą skali ich wrażliwości, twórczego temperamentu i wyobraźni. Co powinno znaleźć właściwe odbicie w opracowanych przez nich koncepcjach dalszego rozwoju artystycznego. Przedstawiona propozycja tworzy harmonijną całość między solidną podbudową warsztatową a swobodą twórczej kreacji.
  2. Studenci IV roku opracowują dodatkowo dwa zadania w formie pisemnej (opisowej) uwzględniając dotychczasowe doświadczenia rzeźbiarskie, wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki i współczesnych trendów artystycznych. Po zatwierdzeniu tych propozycji studenci przystępują do finalnej realizacji projektu.

Studenci roku piątego – dyplomowego posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie zjawisk kulturowych, historycznych i współczesnych. Posiadają również doświadczenie w kreacji artystycznej. Program zajęć piątego roku przewiduje realizacje zadań o charakterze indywidualnym tzn. nurtujące problemy przedstawione są w formie projektowej (szkicowej modelowej) do akceptacji, a następnie realizowany w wybranych materiałach docelowych.

skrócony opis przedmiotu

Celem kształcenia pracowni rzeźby jest doskonalenie wrażliwości w zakresie percepcji zjawisk kulturowych oraz umiejętności ich analizy, również z perspektywy historycznej, z także zdobywanie wiedzy i praktycznego doświadczenia jako instrumentów kreacji artystycznej zarówno na etapie działań koncepcyjnych jak i realizacyjnych. Program zajęć przewiduje różne formy studiów z natury, w tym pracę z modelem. Aby maksymalnie wykorzystać predyspozycje i zainteresowania studentów, zadania koncepcyjne i realizacyjne będą miały charakter zindywidualizowany. W toku nauki studenci poznają podstawy warsztatu rzeźbiarskiego oraz umiejętności realizacji prac z pokrewnych dyscyplin artystycznych. Opuszcza pracownie w przekonaniu o potrzebie ustawicznej nauki oraz konieczności rozumnego postrzegania świata i ludzi.

sposób realizacji przedmiotu

Rozwiązywanie zadań, wykonywanie prac przewidzianych w programie pracowni.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura z zakresu sztuki i kultury ze zbiorów biblioteki ASP.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Obowiązujący plener po II i III roku studiów

wymagania wstępne
wymagania formalne

Student przychodząc do pracowni powinien posiadać

-podstawową wiedzę o realizacji prac rzeźbiarskich i realizacji prac z pokrewnych dyscyplin artystycznych

-umiejętność realizacji prac rzeźbiarskich w oparciu o podstawowe umiejętności warsztatowe

- umiejętność kreatywnego myślenia i sięgania do pokładów wyobraźni, intuicji i emocjonalności

oraz rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie i siłę pracy w zespole

założenia wstępne

Pracownia podstaw rzeźby, projektowanie plastyczne, historia sztuki.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student:

-podejmując nowe wyzwania potrafi uzupełniać nabytą wiedzę

-posiada umiejętność przygotowania wystaw (forma działania grupowego).

umiejętności
opiskod

Student:

-zdobywa umiejętności praktyczne umożliwiające realizacje prac posługując się rzeźbiarskim warsztatem, a jeśli jest to uzasadnione, warsztatem pokrewnych dyscyplin

-posiada umiejętności formułowania świadomej i niezależnej wypowiedzi artystycznej

-oraz umiejętności obrony własnych wyborów

wiedza
opiskod

Student:

-zdobywa szczegółową wiedzę w zakresie rzeźby i innych obszarów sztuki

-potrafi wykorzystywać teoretyczne aspekty rzeźby i konteksty kulturowe do realizacji własnych projektówLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.8 d 180 13 Ćw 180h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7198