Katalog ECTS

Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy

Pedagog: dr Bogumił Oświecimski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Wykonanie pięciu prac rysunkowych w trakcie semestru

opis przedmiotu

Poznawanie trzech metod przedstawienia przestrzeni w rysunku, rzuty Monge'a, aksonometria i perspektywa, wyznaczanie cienia.
Prawidłowe wykonywanie rysunków w trzech wspomnianych metodach, umiejętność operowania w przestrzeni trójwymiarowej przedstawionej w rysunku (np. transformacja rzutu, obrót elementu), umiejętność poprawnego wyznaczania cienia na bryłach w rysunku
rozwój wyobraźni przestrzennej prawidłowe tworzenie rysunków w trzech metodach rzutowania.
 Celem przedmiotu jest ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, niezbędnej w dalszym cyklu nauki i pracy twórczej, uzyskanie sprawności w świadomym operowaniu w przestrzeni projektowej i umiejętności zapisu rysunkowego. Cel ten staramy się osiągnąć poznając metody przedstawienia przestrzeni w zapisie dwuwymiarowym na płaszczyźnie w 1) rzutach Monge'a, 2) aksonometrii, 3) perspektywie. Metody wyznaczania cieni przy zadanym kierunku światła.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład / rozwiązywanie zadań /ćwiczenia.

zakres tematów

Rzuty Monge'a, aksonometria, perspektywa

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

„Perspektywa wykresowa dla architektów” Leon Marek Suzin Arkady Warszawa 1998 r.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie ma wymagań

wymagania wstępne
wymagania formalne

Nie ma wymagań

założenia wstępne

Nie ma wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

potrafi samodzielnie interpretować zjawiska wizualne jako bazę dla różnorodnej aktywności twórczej

K_K02, A2_K02, A2_K03
umiejętności
opiskod

potrafi swobodnie i samodzielnie posługiwać się wybranymi technikami rysunkowymi

K_U07, A2_U15
wiedza
opiskod

ma zaawansowaną wiedzę o rysunku jako medium komunikacyjnym

K_W15, A2_W08, A2_W11


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.2 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7239