Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: prof. dr hab. Józef Czerniawski
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; rosyjski; francuski; polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie z oceną. Podstawą metod oceny i warunków zaliczeń jest poziom oraz wartość artystyczna prac , realizacja zadań z zakresu malarstwa, obecność i zaangażowanie na zajęciach, postępy dokonane w danym okresie, stosunek do przedmiotu.

opis przedmiotu

Cele:
-kształcenie postawy twórczej w oparciu o podstawową wiedzę dotyczącą możliwości i sposobów realizacji prac malarskich
-zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie podstawowych umiejętności warsztatowych, środków ekspresji oraz technologii stosowanych w malarstwie
-rozwijanie wiedzy na temat związków sztuki z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz świadomości związków między teorią a praktyczną stroną procesu twórczego
-kształcenie umiejętności dokonywania świadomych wyborów artystycznych, samodzielnych decyzji w trakcie realizacji własnych prac artystycznych, formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dziedziną malarstwa w sposób indywidualny i oparty o wiedzę z obszaru kultury, sztuki, nauki.
-kształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego, właściwą techniką i technologią w trakcie projektowania i realizacji własnych prac i koncepcji artystycznych.
-kształcenie umiejętności współdziałania, integracji w ramach wspólnych projektów i przedsięwzięć
-kształcenie umiejętności wykorzystywania wyobraźni, intuicji twórczej, emocjonalności jak również umiejętności autokrytyki i konstruktywnej krytyki

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Dyskusja, rozwiazywanie zadań, ćwiczenia, realizacja projektów

zakres tematów

Zadania oparte na studium malarskim modela oraz martwej natury, zadania problemowe, projekty autorskie.

sposób zaliczenia -brak-
literatura

1. Arnheim Rudolf ,,Sztuka i percepcja wzrokowa”,Słowo/obraz terytoria, 2005
2. Rzepińska Maria ,,Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego”, Arkady 1989
3. Cage John ''Kolor i kultura'', Universitas, 2002
4. Poprzędzka Maria ''Inne obrazy; oko. widzenie, sztuka; od Albertiego do Duchampa'' Słowo/obraz terytoria, 2009
5. Poprzędzka Maria '' Galeria. Sztuka patrzenia.'' Stentor, 2003

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny

założenia wstępne

Student posiada podstawowe wiadomości wstępne, wiedzę, rozumie terminologię z zakresu sztuki

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-student jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi w ramach wspólnych projektów
-student posiada umiejętność krytycznej oceny-autorefleksję oraz konstruktywną krytykę

umiejętności
opiskod

-student posiada podstawowe umiejętności malarskie, takie jak; umiejętność komponowania obrazu, rozróżnianie proporcji, budowanie przestrzeni kolorem, komponowania barw, operowania kreską, plamą itd.
-student posiada rozwiniętą zdolność wnikliwej obserwacji natury
-student potrafi świadomie i swobodnie posługiwać się różnorodnymi technikami malarskimi oraz narzędziami warsztatu artystycznego
-student potrafi podejmować samodzielne decyzje oraz dokonywać własnych, indywidualnych wyborów artystycznych

wiedza
opiskod

-student potrafi rozwiązywać podstawowe zagadnienia z dziedziny malarstwa w sposób indywidualny i oparty o wiedzę z dziedziny sztuki i kultury
-student posiada podstawową wiedzę dotyczącą możliwości i sposobów realizacji prac malarskich, koncepcji artystycznychLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.2 o 120 8 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7241