Katalog ECTS

Historia sztuki i kultury nowoczesnej

Pedagog: dr Dorota Grubba-Thiede

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na wykładach, udział w proponowanych wydarzeniach oraz egzamin obejmujący także kurs sztuki nowożytnej przeprowadzony przez Dr Jacka Friedricha.//Obecność na zajęciach+aktywny udział: 0-3 pkt; Egzamin pisemny składający się z pytań zamkniętych i otwartych 22 pkt.// Łącznie: 25 pkt//skala ocen: 25-23 celujący; 22-20 bardzo dobry; 19-16 dobry; 15-11 dostateczny; 10-0 niedostateczny

LINKI do materiałów

A) https://we.tl/RDNXTBWKnX

B) Materiały dodatkowe na egzamin

B Linki do Pojęć
https://we.tl/9rDIqH2hok
POJĘCIA na egzamin do samodzielnego opracowania na podstawie omawianej na zajęciach książki 100 idei… [M.Bird] [poprzez łączenie kilku haseł tu proponowanych]
ziemia jako materiał + matematyka
malarstwo ścienne + narracja + sztuka ulicy [street art]
ciało jako tworzywo + akt +kontrapost +ciało jako medium+ sztuka erotyczna+ anatomia
propaganda + malarstwo historyczne
metoda traconego wosku + płótno + rama
pomnik + posąg + rzeźba architektoniczna
perspektywa linierarna + różne punkty widzenia + okno na świat + trompe l’oeil + zwierciadło
alegoria+ groteska +satyra
camera obscura + chiaroscuro+ martwa natura
asamblaż + przedmioty znalezione + kolaż
wzornictwo przemysłowe + formy industrialne
kolonie artystów + artysta +sztuka konceptualna +globalizacja +technologia cyfrowa, internet
nieświadomość + słowo jako obraz + książka
sztuka prymitywna
sztuka kinetyczna + instalacja +efekty optyczne
protest + osobiste jest polityczne + performance + ruchome obrazy +efemeryczność
plastik + pop

C) Link do pytania ‘PETER GREENAWAY osobowość filmu postmodernistycznego wobec historii sztuki i kultury’
Wykład Witosława Czerwonki o twórczości Petera Greenawaya z okazji wręczenia artyście tytułu doctora honoris causa ASP w Gdańsku
https://www.youtube.com/watch?v=paXn060AXgM
Zeszyt ASP z tekstami o twórczości Petera Greenawaya
http://zbrojowniasztuki.pl/publikacje/zeszyty-wydawnicze/zeszyt-wydawniczy-nr-4-2011,735
http://zbrojowniasztuki.pl/upload/files/e76e1de2bba9dc1b3324df322f6946e8.pdf
Wybór innych materiałów:
https://we.tl/wIppnYCDQA [Peter Greenaway, film Brzuch Architekta - [Kurator wystawy przypomina o Étiennie-Louis Boullée – genialnym francuskim architekcie klasycystycznym - wizjonerze. Uważanego obok Claude'a Nicolasa Ledoux, za jednego z najważniejszych architektów klasycystycznych we Francji]
https://we.tl/b4mg9rzoZX [fragmenty książki Od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej]
https://we.tl/kWSABo9Qv7 [Alain Corneau ]

opis przedmiotu

15 godzinny wykład przybliża wybrane zagadnienia sztuki i kultury nowoczesnej oraz współczesnej w kontekście całej historii sztuki.
Cel poznawczy: W trakcie zajęć prezentowane są dość liczne materiały z kanonu historyczno-artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych artystycznych nawiązań do sztuki dawnej, z uwzględnieniem osobowości filmu, fotografii i wideoartu, które dynamizują klasyczną narrację historii sztuki. Uczestnicy zapoznają się ze spectrum materiałów wizualnych i ważniejszych odniesień teoretycznych przedstawionych przez prowadzącą osobę w sposób syntetyczny, z odniesieniami do literatury ujmującej problematykę szerzej.
Cel kształcący: przybliżenie studentowi wyboru istotnych materiałów wizualnych i tekstowych, jak idei dynamicznego pogłębiania historii sztuki i kultury, także przez pryzmat najnowszych nawiązań artystycznych, wykształcenie umiejętności odczytywania dawnych kontekstów czy klisz kulturowych w nowoczesnej i współczesnej sztuce.
Cel praktyczny: Uczestnik zajęć zdobywa warsztat do dalszego pogłębiania historii sztuki i kultury, poznaje szereg wartościowych odniesień artystycznych i teoretycznych, przydatnych także w rozumieniu własnej działalności artystycznej, i w debiucie zawodowym, w umiejętności pogłębionego interpretowania historii sztuki i kultury.

skrócony opis przedmiotu

5 godzin wykładów obejmujących obszerny wybrany materiał od Oświecenia do Współczesności ujęty jest w dynamicznej perspektywie 'Dziesiątej Muzy' czyli fotografii, filmu i wideoartu w kontekście całej historii sztuki. Prezentowane są dość liczne materiały z kanonu historyczno-artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych artystycznych nawiązań do sztuki dawnej. Uczestnicy zapoznają się ze spectrum materiałów wizualnych i ważniejszych odniesień teoretycznych przedstawionych przez prowadzącą osobę w sposób syntetyczny, z odniesieniami do literatury ujmującej problematykę szerzej.

sposób realizacji przedmiotu

Bogato ilustrowane zajęcia o charakterze wykładowo-konwersatoryjnym, połączone z zalecanymi wyjściami na wydarzenia artystyczne, do instytucji kultury, na problemowe wykłady. Przekazanie dodatkowych materiałów na egzamin drogą elektroniczną na trzy tygodnie przed zaplanowanym egzaminem.

zakres tematów

1. Fotografia, film, wideoart, sztuka współczesna jako lustro historii sztuki i kultury. [Od camera obscura do kamery].

2. Granice nowożytności i nowoczesności oraz ich filmowe metafory [Peter Greenaway 'Kontrakt rysownika', Simon Schama 'David']

3. Artysta jako historyk sztuki, sztuka w dziele sztuki filmowej: PETER GREENAWAY doctor honoris causa gdańskiej ASP. Omówienie ważniejszych filmów i strategii twórczych, prezentacja wybranego materiału filmowego.

4. Dawna sztuka w osmozie kultury postmodernistycznej - Artyści jako siła ożywiająca dawną sztukę: DEREK JARMAN 'Caravaggio' l.80. XX w.; Alain Corneau, WSZYSTKIE PORANKI ŚWIATA (Tous les matins du Monde), 1991

5. Przemiany kulturowe i estetyczne wobec rewolucji przemysłowej. Wizje, utopie, progresywność i neostyle.

6. Romantyzm, Prerafaelici, realizm krytyczny, impresjoniści, postimpresjoniści, neoimpresjonizm, sztuka przełomu XIX i XX w.

7. Granice współczesności: od fowizmu do surrealizmu. 'Porwanie Europy - Modernizm' [2g]

8. Sztuka lat 40. i 50. XX w. i 60. XX w. od art-brut, egzystencjalizmu, teorii 'globalnej wioski' do land artu i hiperrealizmu [2g].

9. Sztuka polska XX w. [2g.]

10. Kierunki kontrkulturowe i sztuka zaangażowana społecznie. Sztuka po 2001 r. [2g]

11. Wspólne oglądanie wystawy sztuki współczesnej 'Medytacje Fibbonacciego+sztruksowy zając / wobec Katarzyny Kobro (1898-1951)' oraz 'Józef Robakowski. Baczność! Wysokie napięcie!' w PGS w Sopocie oraz 'KUNSZT- Rzeźba z Orońska w Zbrojowni Sztuki' i 'Między słowami - Katarzyna Józefowicz' CSW Łaźnia2. Podsumowanie zajęć pod kątem egzaminu.

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Literatura obowiązkowa:Sztuka od malarstwa jaskiniowego do sztuki ulicznej, red. Stephen Farthing, wydawn. Muza, Warszawa 2011; Giżycki Marcin, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki II połowy XX wieku, Gdańsk 2002 (wybrane hasła); Sztuka świata t.5-10, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1996 (wybrane fragmenty), Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. II
materiały przekazane do egzaminu na wykładzie.
Literatura uzupełniająca:
Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997/2008; Historia sztuki od starożytności do postmodernizmu, red. Claude Frontisi, Warszawa 2006, Fleming John, Honour John, Historia sztuki świata, Warszawa 2002; Hansen Oskar, Zobaczyć świat. Struktury wizualne o wizualnej semantyce. Forma zamknięta czy forma otwarta? Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2005
Janson H. W. Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Warszawa 1993; Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. Borkowski Grzegorz, Mazur Adam, Branicka Monika, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2007

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

K_K02

Ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonali kompetencje i umiejętności.

 

K_K01
umiejętności
opiskod

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy interpretacji wybranych zagadnień i twórczości w obszarze kultury i sztuki

K_U04

K_U02, K_U04
wiedza
opiskod

Zna terminologię używaną w naukach o sztuce,kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania.

K_W01

Orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów w aspekcie historii jak też sytuacji obecnej

K_W09

Zna podstawowy zakres wiedzy na temat technologii wykonywania utworów plastycznych i jest świadom rozwoju i ewoluowania tych technologii
i inne

K_W18


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.2 o 15 1 W 15h
W [E]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7245