Katalog ECTS

Historia sztuki i kultury nowożytnej

Pedagog: dr Jacek Friedrich

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym teście. Test składa się z 5 terminów do wyjaśnienia oraz 20 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Punktacja: 45-50 bdb; 44 db plus; 40-43 db; 35-39 dst plus; 30-34 dst; 0-29 ndst

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Student po ukończonych zajęciach powinien:

Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach.

Rozumieć dzieła sztuki w szerszym kontekście.

Znać elementarną terminologię używaną historii sztuki

Posiadać elementarną wiedzę na temat koncepcji artystycznych w sztuce nowożytnej
Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie
umiejętności)

Student po ukończonym kursie powinien:

Umieć wyjaśniać idee towarzyszące konkretnym rozwiązaniom artystycznym w okresie nowożytnym z ukazaniem podobieństw i różnic między nimi.

Rozumieć przyczyny zmian zachodzących w stylach.

Mieć rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji

interpersonalnej.

Cel praktyczny: (Planowane kompetencje społeczne)

Mieć świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego. Doskonalić kompetencje i umiejętności. Systematycznie uczestniczyć w życiu kulturalnym, interesować się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi jak i dawnymi formami wyrazu artystycznego, nowymi i dawnymi zjawiskami w sztuce

skrócony opis przedmiotu

Celem wykładu będzie prezentacja zjawisk występujących w sztuce europejskiej począwszy od wieku XV a skończywszy na ostatniej ćwierci wieku XVIII. Zjawiska, o których będzie mowa zostaną uporządkowane chronologicznie z uwypukleniem najbardziej kluczowych dla świata sztuki wydarzeń. Zamierzeniem wykładu jest chęć przedstawienia i omówienia dzieł sztuki w ich naturalnym otoczeniu, w oderwaniu od muzealnego tła, w którym najczęściej pozostają. Co więcej, kurs będzie kładł nacisk na ukazanie środków artystycznych, używanych przez twórców do przedstawiania nie tylko ludzkich emocji ale również symboli, mających wielokrotnie głębsze znaczenie. Kurs ten ma przede wszystkim pobudzać do refleksji i inspirować do twórczego myślenia.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład składający się z następujących elementów:

-wyjaśnienie celu wykładu i wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych

-prezentacja multimedialna

-podsumowanie

-ewentualna dyskusja

zakres tematów

1. i 2. Wiek XV w sztuce europejskiej (początki Renesansu włoskiego; nowy styl we Flandrii; architektura włoska; rzeźba we Włoszech, malarstwo włoskie na usługach Kościoła katolickiego; włoskie malarstwo świeckie; malarstwo weneckie)

3. i 4. Wiek XVI w sztuce europejskiej (Reformacja i sztuka w Europie Północnej; rozkwit Renesansu we Włoszech; rozkwit Renesansu w Wenecji; Manieryzm

5. i 6. Wiek XVII w sztuce europejskiej (początki Baroku w Rzymie; sztuka i architektura Baroku; malarstwo holenderskie; Barok w Anglii i Francji)

7. i 8. Wiek XVIII w sztuce europejskiej (Francuskie Rokoko; Rokoko w Niemczech i we Włoszech; malarstwo angielskie; Neoklasycyzm)

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bibliografia obowiązkowa:

D’Alleva Anne, Metody i Teorie Historii Sztuki, Kraków 2013

Hagen Rose-Marie & Rainer, What Great Paintings Say, 2 vols. wyd. Taschen 2005

Honour Hugh i John Fleming, A World History of Art, London 1995 (polska edycja: Sztuka Świata, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2002)

Białostocki Jan, Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2008

Białostocki Jan, Pięć wieków myśli o sztuce, 1976

Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991

Bibliografia dodatkowa:

Arasse Daniel, Nie widać nic, Kraków 2012

Arnold Dana, Art History. A very short introduction. Oxford University Press, 2004

Desai Dipti i inni, History as art, art as history: contemporary art and social studies education. New York: Taylor & Francis, 2009

Fabiani Bożena, Gawędy o sztuce, dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2011

Gombrich Erich, The Story of Art, 1950 (polska edycja: O Sztuce, Wydawnictwo Rebis, 2008)

Polecane materiały dostępne w Internecie:

http://www.chart.ac.uk/vlib/

http://www.metmuseum.org/toah/

http://www.artcyclopedia.com/museums.html

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony poprzedni semestr

założenia wstępne

Znajomość historii sztuki i kultury starożytnej i średniowiecznej

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

A1_K01 (według KRK MINoS)


Student posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06 (według KRK MINoS)

Student jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Kraju, Europy

K_K10 (według KRK MINoS)
umiejętności
opiskod

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

K_U01 (według KRK MINoS)

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02 (według KRK MINoS)
wiedza
opiskod


Student zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01 (według KRK MINoS)


Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą linii rozwojowych historii sztuki oraz sztuki i kultury współczesnej oraz zna piśmiennictwo związane z tymi zagadnieniami

K_W02 (według KRK MINoS)

Student zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

K_W03 (według KRK MINoS)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.2 o 15 1 W 15h
W [E]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7249