Katalog ECTS

Podstawy rysunku

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Kornacki
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu wszystkich zadań ogólnych z zakresu rysunku opartych na studium natury (szkice, studium modela oraz studium martwej natury w rożnych technikach rysunkowych, aranżacje przestrzenne) oraz zadań problemowych. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na wszystkich zajęciach w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

opis przedmiotu

Praca z każdym studentem przebiega indywidualnie, z dużym naciskiem na rozwój indywidualnych predyspozycji. Praca z każdym studentem przebiega w oparciu o więdzę i umiejętności jakie posiada, indywidualny stopień świadomości artystycznej oraz zdolności manualne. Celem edukacji dla 2 roku jest nabycie podstawowej wiedzy o realizacji prac plastycznych oraz posługiwaniu się technikami oraz narzędziami odpowiednimi do zakładanych przez siebie efektów w postaci pracy rysunkowej. Poprzez pracę studyjną opartą o studium martwej natury lub/i modela student ma rozwinąć umiejętność przełożenia własnej koncepcji kreacji artystycznej na pracę artystyczną, zyskać świadomość w operowaniu podstawowymi środkami ekspresji takimi jak kompozycja, walor, linia, plama itp. Nacisk kładziony jest na poznanie szerokiej gamy metod realizacji dzieła, doskonalenie warsztatu, zdolność przełożenia własnej koncepcji w oparciu o studium z rzeczywistości. Jednocześnie studenci realizują zadania przygotowane przez prowadzącego, których celem jest nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie realizacji i projektowania prac artystycznych.

skrócony opis przedmiotu

Nauka posługiwania się różnymi technikami rysunku; zasad kompozycji; zgłębianie problematyki waloru i światła w rysunku; pracy ze szkicem koncepcyjnym; budowania przestrzeni w rysunku; obserwacji natury jako bazy wielorakich zdarzeń artystycznych. Kształtowanie różnorakich postaw poprzez własne poszukiwania. Praktyczne zastosowanie powyższych umiejętności przy studium modela (akt), studium martwej natury, studium z natury oraz pracy nad zadaniami zaproponowanymi przez prowadzącego. Po opanowaniu podstawowych elementów następuje etap doskonalenia warsztatu i samodzielne rozwiązywanie problemów plastycznych. Realizacja ćwiczeń rysunkowych uwzględniających zagadnienia kompozycji, proporcji, waloru, użycia koloru w rysunku ,rozpoznawania temperatur kolorów, zestawień planów przestrzennych, perspektywy, kontrastu, posługiwanie się linią, plamą, deformacją itp.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Kilkukrotnie w każdym semestrze odbywają się przeglądy indywidualne prac każdego ze studentów, podczas których student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

zakres tematów

Praca nad studium natury w pracowni (martwa natura, akt) Praca nad zadaniami formułowanymi przez prowadzącego Konsultacje z prowadzącymi w zakresie autorskich projektów studentów .

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

-M.Rzepińska „historia koloru”, -M.Rzepińska „Siedem Wieków Malarstwa Europejskiego”, -J.Białostocki „Sztuka Cenniejsza niż złoto”, -A.Osęka „Spojrzenie na sztukę, -W.Kandinsky „Punkt i Linia a płaszczyzna”, -M.Poprzęcka „Inne Obrazy” -R.Arnheim. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa" -Nowe zjawiska w Sztuce Polskiej po 2000 (opr.zbiorowe pod red. G.Borkowski, A.Mazur, M.Branicka) -Opracowania zbiorowe z serii ArtNow -Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP, Aspiracje, Art & Business)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener pracowniany w miarę możliwości.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie 2 sem.studiów.

założenia wstępne

Zaliczenie Podstaw Rysunku i Malarstwa.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01
 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
 Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
 Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05

MJ_K01 MJ_K03 MJ_K05 Mj_K07
umiejętności
opiskod

 Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A1_U14
 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15, A1_U16
 Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
 Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
 Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19, A1_U20
 Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
 Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22
 Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowania kierunku studiów zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A1_U23
 Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

 

MJ_U01 MJ_U03 MJ_U05 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U11 MJ_U13 MJ_U15 MJ_U17
wiedza
opiskod

 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10
 Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11
 Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
 Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W01 MJ_W03 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.3 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7575