Katalog ECTS

Historia sztuk medialnych

Pedagog: dr Katarzyna Lewandowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Frekwencja, udział studentów w trakcie omawiania tekstów i w trakcie dyskusji, wynik egzaminu pisemnego w formie tekstu oraz wynik z identyfikacji materiału wizualnego przygotowanego w formie slajdów

Ocena bdb - zdanie w 90 % egzaminu

Ocena db - zdanie w 70 % egzaminu

ocena dost - zdanie 60 % egzamiu

ocena ndst - 50% i poniżej

opis przedmiotu

cel poznawczy;

-zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

-rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

-zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

cel kształcący;

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

-analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego
i osobistego

cel praktyczny;

-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

-posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

 

skrócony opis przedmiotu

Przedmiotem kursu jest zapoznanie studenta z historią nowych mediów, od wczesnej fotografii i filmu eksperymentalnego poprzez "ucieleśnienie" ciała jako nowego niezwykle interesującego medium artystycznego tak chętnie używanego w działaniach performatywnych od Wielkich Awangard w latach 20 i 30-tych wieku XX aż po kontrowersyjną sztukę związana z nauką (science-art i bio art).

sposób realizacji przedmiotu

Wykład, prezentacja multimedialna, konwersacja ze studentami, praca na tekstach dotyczących tematu

zakres tematów

czym są nowe media; nowa teoria krytyczna/nowe ruchy artystyczne lat 20 i 30 XX w.; wpływ na sztukę nawałnic ideologicznych, wojen, rozwoju technologicznego i myśli społeczno-filozoficznych tego okresu; Omówienie sytuacji powojennej/Fluksus lata 60 i 70 z tak zwaną 'nowa historią sztuki', której głównymi cechami było zaangażowanie społeczne oraz walka i opór wobec władzy - szeroko rozumianej; eksperymentalia w sztuce polskiej lat 60 i 70 XX. która wykorzystywała fotografię , film, video oraz ciało, artyści i najważniejsze ośrodki; lata 80 i 90 ( nowe technologie, sztuka krytyczna, postmodernizm oporu, body art, abject); Lata 2000 - tworzenie internetowych kolekcji, afirmacja w filozofii i sztuce oraz życiu społecznym; science-art i bio-art; figura cyborga i hybrydy.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Bakke Monika, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2000

Monika Bakke, Bio-transfiguracja. Sztuka i etyka posthumanizmu, UAM, Poznań 2010

Bauman Zygmunt, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, UMK, Toruń 1995

Benjamin Walter, Mała historia fotografii [w: Anioł Historii, Poznań 1996, s. 105-124

Benjamin Walter, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] Anioł Historii, Poznań 1996, s. 201-239

Brach-Czaina Jolanta, Ciało współczesne, [w:] „Res Publica Nowa”, nr 11, 2000, s. 3-10

Brach-Czaina Jolanta, Szczeliny istnienia, Wyd. eFKA, Kraków 1999

Braidotti Rosi, Po człowieku, PWN 2014

Ciesielska Jolanta, Kondycja ludzka, [w:] „Magazyn Sztuki” nr 6/7 (2/3), 19995, s. 72-81

Clair Jean, De Immundo, Warszawa 2009

Clark J. Timothy, Bóg nie został strącony, [w:] Perspektywy współczesnej historii sztuki, s. 475-583

Czubak Bożena, Sztuka na marginesie rzeczywistości, [w:] „Magazyn Sztuki”, nr 4, 1994, s.44-54

Jankowska Małgorzata, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973-1994. Historia. Artyści. Dzieła, wyd. Neriton, Warszawa 2004

Kaczmarek Jerzy, Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001

Kamińska Magdalena, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Arsenał, Poznań 2013

Kluszczyński Ryszard W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001

Kowalczyk Izabela, Ciało, władza i cenzura (na przykładzie jednej pracy, która nie istnieje i drugiej, której nie widać), [w:] „Magazyn Sztuki” nr 23 (3), 1999, s. 29-32

Leszkowicz Paweł, Sztuka a płeć. Szkic o współczesnej sztuce polskiej, [w:] „Magazyn Sztuki’, nr 22 (2), 1999

Narracje. Estetyki. Geografie. Fluxus w trzech aktach, Krytyka Polityczna 2014

Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, Re. Borkowski Grzegorz, Mazur Adam, Branicka Monika, Zamek Ujazdowski, Warszawa 2008

Richter Hans, Dadaizm, Warszawa 1986

Sitkiewicz Piotr, Polska szkoła animacji, Słowo/Obraz/Terytoria, Kraków 2013

Sontag Susan, O fotografii, Kraków 2009

Truszkowski Jerzy, Artyści radykalni, Galeria Bielska, 2008

Turowski Andrzej, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979

 

Literatura uzupełniająca:

Historia ciała. Od renesansu do oświecenia, t. 1, Gdańsk 2011

Menninghaus Winfried, Wstręt teoria i historia, Kraków 2009

Baudrillard Jean, Spisek sztuki, Warszawa 2006

Benjamin Walter, Anioł Historii, Poznań 1996

Chamayou Gregorie, Podłe ciała, Gdańsk 2012

Bataille Georges, Historia erotyzm, Warszawa 2012

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Analiza współczesnej historii sztuki i myśli filozoficzno-społecznej (teoria) oraz sztuki (praxis) w kontekście historii nowych mediów

założenia wstępne

Posiada podstawową wiedzę z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz jej teorii.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

-rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

K_K01

-posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do konstruktywnej krytyki działań na tematy społeczne, naukowe i etyczne w obrębie własnej dziedziny zawodowej

K_K06
umiejętności
opiskod

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_U02

-analizuje struktury dzieła plastycznego ze zrozumieniem relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06
wiedza
opiskod

-zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

K_W01

-rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

K_W04

-zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów

K_W06

-posiada podstawową wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych oraz formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej

K_W07


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.3 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7577