Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. dr hab. Marek Model
Asystent/ci: prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Ćwiczenia praktyczne w zakresie rysunku i malarstwa.
Indywidualne analizy i korekty.
Wskazywanie i ujawnianie odrębności i początków własnego języka plastycznego. Ocena świadomości artystycznej i wartości plastycznych.

Zaliczenie kończy się  oceną końcową.

opis przedmiotu

Podstawy malarstwa i widzenia po przez malarstwo, są najważniejszym elementem kształcenia w pracowni.
Przyjęte przez prowadzącego cele i metody, stanowią o procesie dochodzenia przez studentów do autonomicznej i dojrzałej formy wypowiedzi malarskiej.
Ich strategia, forma, jest wzajemnym odniesieniem się do indywidualnego rozwoju każdego ze studentów.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Cele przedmiotu to:

- opanowanie podstawowych umiejętności komponowania konstruowania rysunku w oparciu o naturę

- rozwijanie umiejętności wnikliwej obserwacji natury jako warunku rzetelnego budowania obrazu- rozwijanie umiejętności percepcji

- analiza wzajemnych stosunków, różnych elementów (kontrasty)

- kształcenie postawy kreacyjnej (Inicjatywa twórcza)

- wybór odpowiednich środków artystycznych do realizacji własnych koncepcji artystycznych

- kształcenie w zakresie szeroko rozumianej kultury plastycznej, analizowanie składników dzieł sztuki pochodzących z różnych epok.

- Kształcenie myślenia analitycznego

- Rozwijanie indywidualnych cech wyrazu i naturalnych predyspozycji studentów.

- Rozwijanie umiejętności wykonawczych

- komponowanie przestrzeni malarskiej, praktyczne ćwiczenia z barwą i kolorem, uświadomienie studentów o tym że kolor nie tylko barwi przedmiot lecz ma znaczenie samodzielne.

- Praktyczne poznanie różnych narzędzi i technik rysunkowych i malarskich

- Nauka pokory w stosunku do wykonywanej pracy

- rozwijanie intuicji artystycznej

- autokrytyka ( zdolność obiektywnego oceniania własnych postępów

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

lektury obowiązkowe:

Władysław Strzemiński. Teoria widzenia. / Wydawnictw Literackie / Kraków 1958

Maria Rzepińska Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1970

John Gage, Kolor i kultura. Teorie i znaczenie Koloru od Antyku do Abstrakcji, Universitas, Kraków 2008

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach,    WAiF, Warszawa 1978

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł.M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

lektury uzupełniające:

Ernst H. Gombrich , Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. Jan Zarański, PIW, Warszawa 1981

Roman Ingarden , O budowie obrazu, w: Studia z estetyki, t. II, PWN, Warszawa 1966, s. 7-118

J. Courtine, C Haroche, Historia Twarzy, Słowo Obraz Terytoria,Gdańsk 2007

John Berger, Sposoby Widzenia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997

Wasyl Kandyński,  Punkt, linia i płaszczyzna, PIW, Warszawa 1986        

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

 

wymagania wstępne
wymagania formalne

Warunkiem przystąpienia do udziału w zajęciach jest kwalifikacja na studia na kierunku malarstwo.

założenia wstępne

Punktem wyjścia do realizacji treści przedmiotu, są wcześniej nabyte umiejętności związane z malarstwem pozwalające na zdanie egzaminu wstępnego na wydział malarstwa. Także, na poziomie szkoły średniej, ogólne wiadomości z dziedziny kultury i sztuki.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów będzie rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafić będzie podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji,

Ma świadomość mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane decyzje i działania,

Posiadać umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych,

 Poprzez zdobyte doświadczenie posiadać będzie zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie, a także inicjować pracę i projekty z innymi osobami,

Potrafić będzie zaprezentować różne formy aktywności w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne,

Swoją postawą, student będzie mógł w pełni wykorzystywać wyobraźnię, intuicję i emocjonalność do realizacji różnych form aktywności artystycznej,

Posiadać świadomość zarządzania własnymi zasobami intelektualnymi

 

Student poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów będzie rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafić będzie podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji,

Ma świadomość mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane decyzje i działania,

Posiadać umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych,

 Poprzez zdobyte doświadczenie posiadać będzie zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie, a także inicjować pracę i projekty z innymi osobami,

Potrafić będzie zaprezentować różne formy aktywności w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne,

Swoją postawą, student będzie mógł w pełni wykorzystywać wyobraźnię, intuicję i emocjonalność do realizacji różnych form aktywności artystycznej,

Posiadać świadomość zarządzania własnymi zasobami intelektualnymi

 

umiejętności
opiskod

Student będzie posiadać umiejętność samodzielnego kreowania dzieła, jak i własnych koncepcji artystycznych,

Samodzielnie podejmowania decyzji artystycznych, projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

Realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych.

Wykorzystania wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznych umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej,

Odpowiedzialnego podejścia do publicznych wystąpień prezentujących własną twórczość i działalność artystyczną innych twórców.

wiedza
opiskod

Student będzie w stanie m.in. dysponować wiedzą w obszarze sztuki, nauki i kultury.

Znać konteksty historyczne i związki sztuki z innymi dziedzinami, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny.

Tworzyć prace artystyczne o coraz większym stopniu samodzielności i oryginalności opierając się na wiedzy o sztuce.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.3 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7583