Katalog ECTS

Technologia malarstwa ściennego

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Asystent/ci: dr Anna Waligórska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania na danym poziomie kształcenia. Do kryteriów oceny należą:

– poziom artystyczny prezentowanych prac

– poziom techniczno-technologiczny wykonanej pracy

– postęp w procesie kształcenia

– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.

opis przedmiotu

Semestralnym kurs wykładów i ćwiczeń wprowadzający podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotu. W czasie zajęć w formie wykładu studenci zapoznają się z całym spektrum możliwości działań w każdej omawianej dziedzinie – rys historyczny, współczesność, formy rozwoju i możliwości kreacyjne dla artysty. W formie ćwiczeń zapoznają się z wybranymi technikami i technologiami prowadzonymi przez pracownię z zakresu jej działań. Ćwiczenia praktyczne dają możliwość samodzielnego doświadczenia specyfiki pracy i jej trudności. Odbywają się pod nadzorem osób doświadczonych. 

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń w oparciu o poznawane technologie i techniki związane z malarstwem ściennym i witrażem. W czasie realizacji zadań wprowadzane są dodatkowe elementy rozbudowujące zakres prowadzonych projektów umożliwiające studentom usamodzielnienie się zarówno w formie wypowiedzi artystycznej jaki i wejścia w uwarunkowania społeczne. Zapewni to absolwentowi swobodę w podejmowaniu różnych zadań artystycznych zarówno kreowanych przez siebie jak również odpowiedzenia na potrzeby zewnętrzne.

Celem jest zbudowanie własnego języka wypowiedzi artystycznej i świadomego jego wykorzystania.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w formie plansz projektowych zawierających opis technologiczny i ideowy. Realizacja fragmentu projektu lub całości w docelowej technice.

zakres tematów

wykłady: 

1. Zapoznanie się z malarstwem monumentalnym jako formą wypowiedzi artystycznej. Techniki stosowane w malarstwie ściennym.

2. Witraż i techniki pokrewne jako forma wypowiedzi artystycznej. Omówienie historii rozwoju techniki.

Ćwiczenia praktyczne:

1. Technologia malarstwa ściennego – realizacja sgraffito na elewacji kamienicy przy ul. Ogarnej w Gdańsku.

2. Technologia Witrażu – kopia witrażu średniowiecznego 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

M. Rzepińska „Historia koloru”

Hans Belting „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie”

D. Hornung „Kolor”

E.H. Gombrich „Pisma o sztuce i kulturze”

John Gage „Kolor i kultura”

Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”

Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”

Władysław Ślesiński „Techniki malarskie, spoiwa mineralne”; „Malarstwo sztalugowe i ścienne”

Jan Hopliński „Farby i spoiwa malarskie”

Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz,  „Graffiti w Polsce 1940-2010”

M.J. Żychnowska „Współczesne witraże polskie”

dwumiesięcznik „Barwy szkła”

Historia sztuki- dzieła polskich i światowych twórców witrażu.

„Techniki wielkich mistrzów malarstwa” praca zbiorowa

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.3 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7585