Katalog ECTS

Historia malarstwa

Pedagog: dr Roman Nieczyporowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena końcowa wystawiona jest na podstawie testu sprawdzającego nabytą w trakcie zajęć wiedzę studenta.
Test składa się z dwóch części: sprawdzianu znajomości podstawowej terminologii oraz tzw. kolokwium wizualnego, w którym student otrzymuje 20 slajdów do rozpoznania. Za wykonane zadanie student może otrzymać od 0 do 30
punktów.
Punktacja: 30-29- celujący;28-26- bardzo dobry; 25-23 dobry plus; 22-20- dobry; 19-17 dostateczny plus; 16-15 dostateczny; 0-14 niedostateczny

opis przedmiotu

cel poznawczy;
Student poznaje podstawowe założenia i problemy malarstwa w układzie historycznym
cel kształcący;
Nabywa umiejętności rozpoznawania poszczególnych stylów i okresów historii malarstwa. Biegle posługuje się fachową terminologią typową dla opisów dzieła sztuki. Potrafi określić przybliżony czas i miejsce jego powstania.
cel praktyczny;
Wykształcenie analizy krytycznej postrzeganych zjawisk (nie tylko o charakterze artystycznym). Nabycie umiejętności publicznej prezentacji i obrony własnych teorii

skrócony opis przedmiotu

Istotą kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu historii malarstwa Prezentowane obrazy poddawane są opisowi, analizie oraz interpretacji. Nacisk położony jest na realizację treści wchodzących w skład kursu z jednoczesnym uwzględnieniem bieżących pytań i problemów zaproponowanych przez studentów.

sposób realizacji przedmiotu

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

zakres tematów

1.Wykład wprowadzający
2-4. Malarstwo w starożytności
5-12 Malarstwo średniowieczne
13-20. Malarstwo nowożytne
21-29. Malarstwo nowoczesne
30. Wykład podsumowujący

sposób zaliczenia egzamin; zaliczenie;
literatura

Literatura podstawowa:
Białostocki J., Sztuka Cenniejsza niż Złoto, Warszawa 2008.
Godfrey T., Painting Today,Phaidon Press Ltd, Londyn 2009
Gombrich E., O Sztuce, Poznań, 2008.
Rzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1979.
Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986
Sztuka świata, t. 1-10, Warszawa 1989-2009.

Literatura uzupełniająca:
Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. Dzieła, twórcy, mecenasi, Warszawa 2012.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. XIII-XV wiek, PWN,Warszawa 2013.
Fabiani B., Gawędy o sztuce. VI-XX wiek, PWN,Warszawa 2013.
Fraenger W., Bosch, tł. B. Ostrowska, Arkady, Warszawa 1998.
Skubiszewska M., Malarstwo Italii w latach 1250 – 1400, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.
Skubiszewski P., Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Student posiada:
- ogólną znajomość historii polityczno-społecznej;
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

MJ_K01 A1_K01

Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych

MJ_K08 A2_K04
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych

MJ_U13 A1_U22
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego

MJ_W03 A1_W11

Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

MJ_W05 A1_W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.4 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7598