Katalog ECTS

Historia wzornictwa

Pedagog: mgr Marta Kołacz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryteria oceny 3
–Student opanował materiał, ma ogólne pojęcie o historii wzornictwa.
–Student ma znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii wzornictwa i potrafi je umiejscowić w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym.
–Student angażuje się w proces kształcenia.
–Student posiada min. 60% obecności

Kryteria oceny 4
–Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w nieistotnych szczegółach.
–Student dostrzega i wyjaśnia wpływ kontekstów kulturowo-społecznych na kształtowanie wzornictwa.
–Student potrafi analizować powiązania (podobieństwa a także różnice)między poszczególnymi okresami.
–Student angażuje się w proces kształcenia, jest aktywny podczas zajęć
–Student posiada min. 75% obecności

Kryteria oceny 5
–Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, swobodnie wypowiada się na temat koncepcji projektowych, analizuje projekty, atrybuując datę powstania oraz twórców.
–Student dostrzega i wyjaśnia wpływ kontekstów kulturowo-społecznych na kształtowanie wzornictwa.
–Student potrafi analizować powiązania (podobieństwa a także różnice)między poszczególnymi okresami.
–Student angażuje się w proces kształcenia, jest aktywny podczas zajeć
–Student posiada min. 75% obecności

 

opis przedmiotu

Kurs prezentuje rozwój wzornictwa od XVIII wieku do teraźniejszości , ze zwróceniem szczególnej uwagi na towarzyszące mu przemiany kulturowe i ukazanie kompleksowości designu, którego zadania wykraczają daleko poza estetyzację produkcji przemysłowej. Historia wzornictwa jest nie tylko częścią historii sztuki, lecz historii cywilizacji. Wzornictwo ukazane zostanie w kontekście rozwoju nauki, zmian społecznych i politycznych w Polsce i na świecie. Architektura, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, sztuka, film, telewizja, nowe technologie oddziaływały na siebie w nie zawsze przewidywalny sposób. Podczas kursu studenci poznają te relacje i ich wpływ na rozwój wzornictwa i jego rolę i miejsce w społeczeństwie i kulturze popularnej. Wykłady prezentują trendy, które ukształtowały współczesny design od rewolucji przemysłowej, aż po czasy współczesne.

/
The course presents the development of design from the eighteenth century to the present, with special attention to the accompanying cultural changes and show the complexity of the design, the tasks of which go far beyond aestheticisation of industrial production. The history of design is not only part of the history of art, but the history of civilization. Design will be shown in the context of the development of science, social and political changes in Poland and in the world. Architecture, graphic design, industrial design, art, film, television, new technologies interacted with each other in not always predictable manner. During the course, students learn about these relationships and their influence on the development of design and its role and place in society and popular culture. Lectures present the trends that have shaped the contemporary design of the industrial revolution to modern times.

skrócony opis przedmiotu

Kurs prezentuje rozwój wzornictwa od XVIII wieku do teraźniejszości , ze zwróceniem szczególnej uwagi na towarzyszące mu przemiany kulturowe i ukazanie kompleksowości designu, którego zadania wykraczają daleko poza estetyzację produkcji przemysłowej.

 

 

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa

/
Lectures with multimedia presentations, problem discussions

zakres tematów

Wykład wprowadzający do problematyki współczesnego wzornictwa przemysłowego.
Kurs prezentuje rozwój wzornictwa od XVIII wieku do teraźniejszości , ze zwróceniem szczególnej uwagi na towarzyszące mu przemiany kulturowe i ukazanie kompleksowości designu, którego zadania wykraczają daleko poza estetyzację produkcji przemysłowej. Historia wzornictwa jest nie tylko częścią historii sztuki, lecz historii cywilizacji. Wzornictwo ukazane zostanie w kontekście rozwoju nauki, zmian społecznych i politycznych w Polsce i na świecie. Architektura, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, sztuka, film, telewizja, nowe technologie oddziaływały na siebie w nie zawsze przewidywalny sposób. Podczas kursu studenci poznają te relacje i ich wpływ na rozwój wzornictwa i jego rolę i miejsce w społeczeństwie i kulturze popularnej. Wykłady prezentują trendy, które ukształtowały współczesny design od rewolucji przemysłowej, aż po czasy współczesne.

Bloki tematyczne:
1.Rewolucja przemysłowa 1800-1880
2.Ruchy utopijne i antyprzemysłowe
3.Zjednoczenie sztuk i rzemiosł 1890-1912
4.Polska Sztuka Stosowana 1890-1918
5.Sztuka / Rewolucja / Maszyna 1912 – 1944
6.Niepodległe Państwo / Niepodległy Styl – Witamy w Polsce 1919-1939
7.Modernizm i Kultura masowa 1945 – 1960
8.Chcemy być nowocześni. Polska rzeczywistość projektowa w latach 1940 – 1990
9.Postęp / Protest / Pluralizm 1960 – 2000
10.Design Tu i Teraz / Globalność vs Lokalność / Wzornictwo w Polsce i na świecie ok 200

/

The course presents the development of design from the eighteenth century to the present, with special attention to the accompanying cultural changes and show the complexity of the design, the tasks of which go far beyond aestheticisation of industrial production. The history of design is not only part of the history of art, but the history of civilization. Design will be shown in the context of the development of science, social and political changes in Poland and in the world. Architecture, graphic design, industrial design, art, film, television, new technologies interacted with each other in not always predictable manner. During the course, students learn about these relationships and their influence on the development of design and its role and place in society and popular culture. Lectures present the trends that have shaped the contemporary design of the industrial revolution to modern times.

1 The Industrial Revolution 1800-1880
2 utopian and antiindustrial movements
3 Unification arts and crafts 1890-1912
4 Polish Applied Art 1890-1918
5 Art / Revolution / Machine 1912-1944
6 Independent State / An independent style - Welcome to Poland 1919-1939
7 Modernism and Mass Culture 1945-1960
8 We want to be modern. Polish reality of design in the years 1940 - 1990
9 Progress / Protest / Pluralism 1960-2000
10 Design Here and Now / World-vs Locality / Design in Poland and in the world around 2000

 

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Literatura obowiązkowa:
–Frejlich Czesława (red.), 2001, Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999
–Frejlich Czesława (red), 2013, Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX wieku
–Huml Irena, Polska Sztuka Stosowana XX wieku, Warszawa 1978
–Mrozek Józef A., Odrodzenie sztuk i rzemiosł, [W:] Sztuka świata, t. 8, Arkady, Warszawa 1994, s.297-313;
–Mrozek Józef A,, Sztuka stosowana i wzornictwo w pierwszej połowie XX wieku, [W:] Sztuka świata, t. 9, Warszawa 1996, s.251-309;
–Mrozek Józef A., Wzornictwo przemysłowe na świecie, [W:] Sztuka świata, t. 10, Warszawa 1996, s.243-277;
–Sparke Penny, 2012, Design. Historia wzornictwa, Wydawnictwo Arkady

Literatura uzupełniająca:
–Guidot Raymond, Design 1940-1990
–Dziedzic Maria [red] Warsztaty Krakowskie 1913-1926, Kraków 2010
–Raizman David, History of Modern Design (2nd edition), London, 2010
–Fiell Charlotte & Peter, Design Now!, Taschen 2007
–Frąckiewicz Anna [red] Spółdzielnia Artystów Ład, 1926 – 1996, Tom I, Warszawa 1998
–Luca Amadel Gian, Discovering Women In Polish Design, Warszawa 2009
–Pile John, Historia wnętrz, Arkady 2009, (rozdziały: Epoka wiktoriańska, Ruchy estetyczne, Art Nouveau i Wiedeńska Secesja, Eklektyzm, Narodziny nowoczesności, Art deco i wzornictwo przemysłowe, Styl międzynarodowy w Europie, Modernizm w Ameryce, Triumf nowoczesności, Wnętrza końca XX wieku)
–Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, 2011
–Sparke Penny, An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century, 2004
–Wzornictwo w Polsce. Praca zbiorowa [Biblioteka Wzornictwa IWP,1’87], Warszawa 1987

Polecane linki:
–Słownik projektantów polskich, http://www.slownikprojektantow.pl/
–Józef A. Mrozek, Polskie wzornictwo XX wieku
–http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_polskie_wzornictwo
–Design Library, http://designmuseum.org/design
–Victoria & Albert Museum Collections online: http://collections.vam.ac.uk /
–The Museum of Modern Art Collection online: http://www.moma.org/collection/search.php

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

brak

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Analizuje i interpretuje projekty i koncepcje wzornictwa zgodnie z ich kontekstem historycznym, kulturalnym i społecznym

A1-K02

Jest świadomy potrzeby poszerzania wiedzy z zakresu historii wzornictwa w celu bycia opiniotwórczym przedstawicielem dziedziny projektowej 

A1-K02 A1-K01
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność dyskusji na tematy związane z ewolucją stylu, formy i funkcji we wzornictwie

 

A1-U22
wiedza
opiskod

Potrafi omówić główne nurty historyczne i rozpoznaje cechy stylistyczne typowe dla projektów z określonej epoki

 

A1-W11

Rozpoznaje typowe przykłady projektów i potrafi je umiejscowić w kontekście historycznym

A1-W11 A1-W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.4 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7603