Katalog ECTS

Technologia malarstwa ściennego

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Asystent/ci: dr Anna Waligórska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Prezentacja prac z całego semestru wraz z etapem projektowym na forum pracowni w kontekście innych studentów realizujących zadania na danym poziomie kształcenia. Do kryteriów oceny należą:

– poziom artystyczny prezentowanych prac

– poziom techniczno-technologiczny wykonanej pracy

– postęp w procesie kształcenia

– zaangażowanie i systematyczność w pracę w pracowni.

opis przedmiotu

Pracownia malarstwa ściennego i witrażu należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. Nauka w Pracowni trwa 5 semestrów i kończy się przygotowaniem pracy dyplomowej lub aneksu do dyplomu. Kształcenie odbywa się na zasadach ćwiczeń (realizacja projektów w pełnej formie technologicznej lub wykonanie fragmentu projektu w zakładanej technologii), wykładów i korekt (indywidualna rozmowa ze studentami). Stopień komplikacji prac wykonywanych w czasie zajęć wzrasta wraz ze zdobywaną wiedzą technologiczną i merytoryczną. Program pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje plastyczne i charakterologiczne studentów. Na III i IV r. studenci mają możliwość ukierunkowywania swoich zainteresowań, w tym celu tematy ćwiczeń uwzględniają różnorodne formy plastyczne z zakresu malarstwa ściennego i witrażu. Proces realizacji zadań zwykle poprzedzony jest zapoznaniem się z realizacjami już istniejącymi – analiza historyczna, technologiczna. Przygotowaniem wstępnych projektów, omówieniem ich w czasie indywidualnych rozmów z osobami prowadzącymi jak również w czasie publicznych wystąpień (na forum pracowni czy też wobec osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację konkretnych zadań – korekta). Przygotowaniem projektu realizacyjnego (przy pracach zespołowych wybór najlepszego projektu) i realizacja. W zależności od obranej techniki wykonawczej student może mieć przedłużony czas na realizację na następne semestry. W miesiącach letnich organizowane są plenery realizacyjne (pracownia podejmuje się zadań poza strukturami uczelni z zakresu malarstwa ściennego i witrażu). Możliwość ich przeprowadzenia uwarunkowana jest zewnętrznymi ofertami realizacyjnymi oraz ich wartością poznawczo-artystyczną w procesie kształcenia. Studenci V roku traktowani są indywidualnie. Studenci winni sami sprecyzować temat, formę realizacji i zrealizować swój projekt w oparciu o uzyskane wcześniej doświadczenia.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń w oparciu o poznawane technologie i techniki związane z malarstwem ściennym i witrażem. W czasie realizacji zadań wprowadzane są dodatkowe elementy rozbudowujące zakres prowadzonych projektów umożliwiające studentom usamodzielnienie się zarówno w formie wypowiedzi artystycznej jaki i wejścia w uwarunkowania społeczne. Zapewni to absolwentowi swobodę w podejmowaniu różnych zadań artystycznych zarówno kreowanych przez siebie jak również odpowiedzenia na potrzeby zewnętrzne.

Celem jest zbudowanie własnego języka wypowiedzi artystycznej i świadomego jego wykorzystania.

sposób realizacji przedmiotu

Realizacja projektów o określonym stopniu trudności zarówno artystycznym jak i technologicznym w formie plansz projektowych zawierających opis technologiczny i ideowy. Realizacja fragmentu projektu lub całości w docelowej technice.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

M. Rzepińska „Historia koloru”

Hans Belting „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie”

D. Hornung „Kolor”

E.H. Gombrich „Pisma o sztuce i kulturze”

John Gage „Kolor i kultura”

Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”

Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”

Władysław Ślesiński „Techniki malarskie, spoiwa mineralne”; „Malarstwo sztalugowe i ścienne”

Jan Hopliński „Farby i spoiwa malarskie”

Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz,  „Graffiti w Polsce 1940-2010”

M.J. Żychnowska „Współczesne witraże polskie”

dwumiesięcznik „Barwy szkła”

Historia sztuki- dzieła polskich i światowych twórców witrażu.

„Techniki wielkich mistrzów malarstwa” praca zbiorowa

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.4 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7612