Katalog ECTS

Podstawy malarstwa

Pedagog: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
Asystent/ci: dr Andrzej Karmasz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia oraz przedmiotem oceny są:

- czynne uczestnictwo w zajęciach,

- realizacja zadań tematycznych,

- zaangażowanie studenta w pracę

- obecność na wyznaczonych dla danego kierunku  przeglądach,

(3 razy w semestrze)

-przedstawienie zrealizowanych zadań  na przeglądzie zaliczeniowym,

- minimum 80 procent obecności na zajęciach.

opis przedmiotu

 

Studenci I roku kierunku Malarstwo w 1 i 2 semestrze korzystają z modela i martwej natury oraz w 2 semestrze otrzymują zadania tematyczne/problemowe (2 obowiązkowe w semestrze) realizowane w różnych technikach malarskich.

Studenci II roku kierunku Malarstwo w 3 i 4 semestrze korzystają z modela i martwej natury oraz otrzymują zadania tematyczne/problemowe (4 obowiązkowe w każdym semestrze) realizowane w różnych technikach malarskich, również uwzględniających techniki służące poszerzaniu percepcji i  widzenia (np. fotografia, film).

Zadania tematyczne/problemowe mają pomóc w formowaniu się świadomości artystycznej studenta. Dotyczą one zarówno zagadnień formalnych z zakresu malarstwa (np. obiekt malarski,  instalacja malarska) jaki i haseł lub pojęć stymulujących, naprowadzających bądź prowokujących do powstania konkretnej pracy. Świadomość historii sztuki jest traktowana jako tworzywo i szeroko rozumiana inspiracja.

skrócony opis przedmiotu

Pracownia dla I i II roku na kierunku Malarstwo i I roku na kierunku Grafika to miejsce na naukę    podstaw w zakresie malarstwa i rysunku oraz umiejętności warsztatowych. To również miejsce dla formułowania  pierwszych samodzielnych  wypowiedzi artystycznych.  Program pracowni  kładzie nacisk  nie tylko na równowagę  podstaw warsztatowych i wiedzy ale w równym stopniu na rozwój indywidualnych predyspozycji studenta i jego języka.  Realizacja programu nie bazuje na schematach,  lecz zależy od stopnia zaangażowania,  kreatywności oraz możliwości warsztatowych i twórczych studentów.

sposób realizacji przedmiotu

realizacja projektów, ćwiczenia, wykład problemowy,  wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Podstawowa:

Ludvik Losos  „Techniki malarskie”

John Berger „Sposoby Widzenia”

John Gage  „Kolor i znaczenie”  

Hans Belting  „Antropologia Obrazu, Szkice do Nauki o Obrazie”
Roland Barthes  „Światło Obrazu”

Uzupełniająca:

Sarah Thornton „Siedem dni w świecie sztuki”

Zbigniew Herbert „Martwa Natura z Wędzidłem”
Maria Poprzęcka  „Inne Obrazy”  

Zbigniew Taranienko „Rozmowy o malarstwie”
Hubert Damisch „Okno w żółci kadmowej”

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Plener malarski po 1 roku, w ramach możliwości plenery pracowniane

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.4 o 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7617