Katalog ECTS

Historia wzornictwa

Pedagog: mgr Marta Kołacz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryteria oceny 3
–Student opanował materiał, ma ogólne pojęcie o historii wzornictwa.
–Student ma znajomość podstawowych pojęć z zakresu historii wzornictwa i potrafi je umiejscowić w kontekście historycznym, kulturowym, społecznym.
–Student angażuje się w proces kształcenia.
–Student posiada min. 60% obecności

Kryteria oceny 4
–Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w nieistotnych szczegółach.
–Student dostrzega i wyjaśnia wpływ kontekstów kulturowo-społecznych na kształtowanie wzornictwa.
–Student potrafi analizować powiązania (podobieństwa a także różnice)między poszczególnymi okresami.
–Student angażuje się w proces kształcenia, jest aktywny podczas zajęć
–Student posiada min. 75% obecności

Kryteria oceny 5
–Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, swobodnie wypowiada się na temat koncepcji projektowych, analizuje projekty, atrybuując datę powstania oraz twórców.
–Student dostrzega i wyjaśnia wpływ kontekstów kulturowo-społecznych na kształtowanie wzornictwa.
–Student potrafi analizować powiązania (podobieństwa a także różnice)między poszczególnymi okresami.
–Student angażuje się w proces kształcenia, jest aktywny podczas zajeć
–Student posiada min. 75% obecności 

opis przedmiotu

Cel poznawczy:
–Przekazanie wiedzy na temat wzornictwa przemysłowego od czasów rewolucji przemysłowej do chwili obecnej.
–Przekazanie wiedzy z zakresu historii cywilizacji XIX i XX wieku.
–Zapoznanie z literaturą dotyczącą historii designu, projektowania, a także obyczajowości i kultury XIX i XX wieku.

Cel kształcący:
–Kształtowanie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia w zakresie historii wzornictwa.
–Umiejętność analizy projektów i przedstawienia ich w kontekście historycznym i społecznym.

Cel praktyczny:
–Kształtowanie przekonania o zawodowej przydatności kształconych umiejętności.
–Dostrzeganie satysfakcji z możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
–Kształtowanie potrzeby rozwijania swojej wiedzy z zakresu historii, teorii i krytyki wzornictwa, również po ukończeniu kursu

skrócony opis przedmiotu

Kurs prezentuje rozwój wzornictwa od XVIII wieku do teraźniejszości , ze zwróceniem szczególnej uwagi na towarzyszące mu przemiany kulturowe i ukazanie kompleksowości designu, którego zadania wykraczają daleko poza estetyzację produkcji przemysłowej. Historia wzornictwa jest nie tylko częścią historii sztuki, lecz historii cywilizacji. Wzornictwo ukazane zostanie w kontekście rozwoju nauki, zmian społecznych i politycznych w Polsce i na świecie. Architektura, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, sztuka, film, telewizja, nowe technologie oddziaływały na siebie w nie zawsze przewidywalny sposób. Podczas kursu studenci poznają te relacje i ich wpływ na rozwój wzornictwa i jego rolę i miejsce w społeczeństwie i kulturze popularnej. Wykłady prezentują trendy, które ukształtowały współczesny design od rewolucji przemysłowej, aż po czasy współczesne.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja problemowa

zakres tematów

Wykład wprowadzający do problematyki współczesnego wzornictwa przemysłowego.
Kurs prezentuje rozwój wzornictwa od XVIII wieku do teraźniejszości , ze zwróceniem szczególnej uwagi na towarzyszące mu przemiany kulturowe i ukazanie kompleksowości designu, którego zadania wykraczają daleko poza estetyzację produkcji przemysłowej. Historia wzornictwa jest nie tylko częścią historii sztuki, lecz historii cywilizacji. Wzornictwo ukazane zostanie w kontekście rozwoju nauki, zmian społecznych i politycznych w Polsce i na świecie. Architektura, projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe, sztuka, film, telewizja, nowe technologie oddziaływały na siebie w nie zawsze przewidywalny sposób. Podczas kursu studenci poznają te relacje i ich wpływ na rozwój wzornictwa i jego rolę i miejsce w społeczeństwie i kulturze popularnej. Wykłady prezentują trendy, które ukształtowały współczesny design od rewolucji przemysłowej, aż po czasy współczesne.

Bloki tematyczne:
1.Rewolucja przemysłowa 1800-1880
2.Ruchy utopijne i antyprzemysłowe
3.Zjednoczenie sztuk i rzemiosł 1890-1912
4.Polska Sztuka Stosowana 1890-1918
5.Sztuka / Rewolucja / Maszyna 1912 – 1944
6.Niepodległe Państwo / Niepodległy Styl – Witamy w Polsce 1919-1939
7.Modernizm i Kultura masowa 1945 – 1960
8.Chcemy być nowocześni. Polska rzeczywistość projektowa w latach 1940 – 1990
9.Postęp / Protest / Pluralizm 1960 – 2000
10.Design Tu i Teraz / Globalność vs Lokalność / Wzornictwo w Polsce i na świecie ok 200

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Literatura obowiązkowa:
–Frejlich Czesława (red.), 2001, Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 1899-1999
–Frejlich Czesława (red), 2013, Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX wieku
–Huml Irena, Polska Sztuka Stosowana XX wieku, Warszawa 1978
–Mrozek Józef A., Odrodzenie sztuk i rzemiosł, [W:] Sztuka świata, t. 8, Arkady, Warszawa 1994, s.297-313;
–Mrozek Józef A,, Sztuka stosowana i wzornictwo w pierwszej połowie XX wieku, [W:] Sztuka świata, t. 9, Warszawa 1996, s.251-309;
–Mrozek Józef A., Wzornictwo przemysłowe na świecie, [W:] Sztuka świata, t. 10, Warszawa 1996, s.243-277;
–Sparke Penny, 2012, Design. Historia wzornictwa, Wydawnictwo Arkady

Literatura uzupełniająca:
–Guidot Raymond, Design 1940-1990
–Dziedzic Maria [red] Warsztaty Krakowskie 1913-1926, Kraków 2010
–Raizman David, History of Modern Design (2nd edition), London, 2010
–Fiell Charlotte & Peter, Design Now!, Taschen 2007
–Frąckiewicz Anna [red] Spółdzielnia Artystów Ład, 1926 – 1996, Tom I, Warszawa 1998
–Luca Amadel Gian, Discovering Women In Polish Design, Warszawa 2009
–Pile John, Historia wnętrz, Arkady 2009, (rozdziały: Epoka wiktoriańska, Ruchy estetyczne, Art Nouveau i Wiedeńska Secesja, Eklektyzm, Narodziny nowoczesności, Art deco i wzornictwo przemysłowe, Styl międzynarodowy w Europie, Modernizm w Ameryce, Triumf nowoczesności, Wnętrza końca XX wieku)
–Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, 2011
–Sparke Penny, An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century, 2004
–Wzornictwo w Polsce. Praca zbiorowa [Biblioteka Wzornictwa IWP,1’87], Warszawa 1987

Polecane linki:
–Słownik projektantów polskich, http://www.slownikprojektantow.pl/
–Józef A. Mrozek, Polskie wzornictwo XX wieku
–http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_polskie_wzornictwo
–Design Library, http://designmuseum.org/design
–Victoria & Albert Museum Collections online: http://collections.vam.ac.uk /
–The Museum of Modern Art Collection online: http://www.moma.org/collection/search.php

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Wiedza z zakresu historii sztuki i historii XIX i XX wieku

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Analizuje i interpretuje projekty i koncepcje wzornictwa zgodnie z ich kontekstem historycznym, kulturalnym i społecznym

A1-K02

Jest świadomy potrzeby poszerzania wiedzy z zakresu historii wzornictwa w celu bycia opiniotwórczym przedstawicielem dziedziny projektowej A1-K02 A1-K01

A1-K01
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność dyskusji na tematy związane z ewolucją stylu, formy i funkcji we wzornictwie

 

A1-U22
wiedza
opiskod

Potrafi omówić główne nurty historyczne i rozpoznaje cechy stylistyczne typowe dla projektów z określonej epoki

 

A1-W11

 

Rozpoznaje typowe przykłady projektów i potrafi je umiejscowić w kontekście historycznym

A1-W11 A1-W12


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7622