Katalog ECTS

Scenografia

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

- znajomość zasad funkcjonowania przestrzeni scenicznej, znajomość nazewnictwa elementów techniki scenicznej,

-umiejętność wykonania poprawnej kompozycji przestrzennej,

-umiejętność wykreślania planów sceny (wykonanie rysunków technicznych z wymiarowaniem i pełnym opisem),

-umiejętność projektowania w makiecie.

-umiejętność interpretacji tekstu i zdefiniowania postaci dramatu za pomocą elementów kostiumu.

-umiejętności prawidłowego oświetlenia brył i płaszczyzn, właściwego doboru materiałów, faktur i barw, aby uzyskać zamierzony efekt artystyczny.

opis przedmiotu

Dla studentów studiów II stopnia przez 4 semestry proponowany jest program bazujący na wiedzy o projektowaniu scenografii w obrębie budynku teatralnego, ale poszerzony o umiejętności kształtowania architektury spektaklu poza nim. Program zakłada poszerzenie podstaw projektowania kostiumu teatralnego. Znajomość przebiegu procesu projektowego i realizacji scenografii, min. przez wizyty na zapleczach scen teatrów i w warsztatach teatralnych, pozwoli studentom zdać sobie sprawę ze złożoności produkcji teatralnej.

Poszerzenie domeny scenografii poprzez działania performatywne w przestrzeni nieteatralnej tj. instalacja obiektów, projekcja obrazów czy dystrybucja dźwięków pozwoli na zbadanie zakresu percepcji widowiska. Posługiwanie się formami multimedialnymi w oparciu o animację komputerową i montaż filmowy dodatkowo wzbogaci wizualną jej warstwę.

skrócony opis przedmiotu

Projektowanie Scenografii to kurs projektowania scenografii w tradycyjnie rozumianej przestrzeni teatralnej oraz poszerzenie domeny scenografii o działania performatywne w przestrzeniach poza teatrem.

Krytyczny namysł, zarówno nad tradycyjnymi konwencjami, jak i współczesnymi praktykami teatralnymi, pozwala znaleźć wspólny mianownik dla projektowania scenografii - jest nim narracja wizualna.

Scenografia rozumiana jako narracja wizualna posługuje się sugestywnym układem obrazów tworzącym spektakl / performans, ale także determinuje sposób jego odbioru.

Projektant scenografii decyduje o tym, co jest widziane oraz jak jest widziane. Wykorzystuje do tego celu istniejącą przestrzeń teatralną, z podziałem na scenę i widownię lub projektuje własną architekturę spektaklu. Przestrzenna relacja sceny i widowni jest jednym ze środków wyrazu, obok precyzyjnie dobranej materialnej struktury spektaklu, barwy czy natężenia światła. Kostium dopełnia całości.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, prezentacje multimedialne, zajęcia projektowe, analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc), wycieczki dydaktyczne (wizyty w trójmiejskich teatrach).

zakres tematów

-zasady techniki teatralnej, zasady komponowania przestrzeni scenicznej w obrębie budynku teatralnego i poza nim

- konwencje teatralne wynikające z historycznego rozwoju teatru i twórcza ich interpretacja

- obowiązujące w teatrze normy, przebieg cyklu projektowego i realizacji scenografii

- projektowanie kostiumów

- budowanie przestrzeni światłem,

- techniki teatru lalkowego

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"History of theater"   tytuł wyd. w j.polskim: "Historia teatru" pod.red. Johna Russella Browna, Warszawa 1999

 "20,000 Years of Fashion: The History of Costume and Personal Adornment"  tytuł wyd.w j.polskim:"Historia mody"  autor:Francois Boucher, Wyd.Arkady

 "Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis" tytuł wyd. w j.polskim: "Słownik terminów teatralnych" autor:Patrice Pavis, Ossolineum, 1993

 pozycje dostępne tylko w języku polskim:

"Krótka historia teatru polskiego" autor: Zbigniew Raszewski, PIW, 1977

"Teatr na skrzyżowaniu, przełom XX - XXI wieku" autor: Andrzej Żurowski, Tower Press Gdańsk 2003

"Historia ubiorów" autor: Maria Gutkowska-Rychlewska Ossolineum, 1968

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Proponowana jest formuła warsztatów projektowych w ramach których studenci będą mogli uczestniczyć i pomagać w procesie realizacji spektaklu w wybranych instytucjach t.j.Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka czy Gdański Teatr Szekspirowski.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Optymalnie: zaliczenie 2 semestrów Podstaw Projektowania Scenografii na studiach I stopnia.

założenia wstępne

Zainteresowanie teatrem i sztukami performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Buduje wewnętrzną motywację do samodzielnego podejmowania wyzwań w pracy projektowej wymagających podnoszenia własnych kwalifikacji, co w pracy scenografa jest istotne.

AW2_K01

Działa świadomie i potrafi wpływać na działania innych stosując wiedzę z zakresu psychologii i własnego doświadczenia, co jest istotne w złożonym procesie realizacji spektaklu teatralnego.

AW2_K04
umiejętności
opiskod

Cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą realizowanie własnych koncepcji projektowych i artystycznych. Rozumienie potrzeby komunikowania poprzez teatr i sztuki performatywne idei i wartości uznawanych przez projektanta za istotne.

AW2_U01

Potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w zakresie projektowania scenografii i podejmować samodzielne decyzje projektowe.

AW2_U02

Zdobył umiejętność współdziałania w zespole i komunikowania się z ekspertami z innych dziedzin, co będzie przydatne w zawodowym życiu scenografa przy realizacji spektaklu. Współpraca z innymi osobami wynika z przebiegu procesu projektowania scenografii (reżyser, dramaturg) i realizacji spektaklu teatralnego (aktorzy, zespół techniczny). Umiejętność odnalezienia się w takim zespole niejednokrotnie stanowi o sukcesie projektu.

AW2_U15
wiedza
opiskod

Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat kierunków i zjawisk  w historii sztuki, kontekstu historycznego i kulturowego oraz samodzielne rozwija tę wiedzę w sposób odpowiadający pracy scenografa.
Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z obszarami reprezentowanej dyscypliny tj. historia teatru i dramatu, historia ubioru, znajomość konwencji teatralnych i współczesnych ich reprezentacji.

AW2_W08

Dysponuje wiedzą o teoretycznych i kulturowych uwarunkowaniach projektowania dla teatru i potrafi tę wiedzę wykorzystać przy realizacji projektów scenograficznych. Posiada wiedzę na temat aktualnych trendów artystycznych i intelektualnych w obszarze teatru i sztuk performatywnych.

AW2_W13

Posiada wiedzę w zakresie infrastruktury technicznej budynku teatru i rozumie rolę integracji jej elementów w spójne systemy. Teoretyczna wiedza z zakresu technologii scenicznej, jej historycznych uwarunkowań uzupełniona jest o najnowsze osiągnięcia techniki.

AW2_W19


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 d 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7636