Katalog ECTS

Teoria mediów

Pedagog: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

1. obecność na zajęciach.

2. uczestnictwo w zajęciach - rozumiane jako umiejętność formułowania odpowiedzi i pytań w obszarze poruszanych tematów i omawianych tekstów. Bieżąca znajomość przerabianego materiału.

3. przygotowanie prezentacji na wybrany temat z problematyki omawianej podczas zajęć, znajomość wybranych tekstów.

4. Zaliczenie z oceną

 

Kryteria oceniania:

 

1.Twórcze podejście do wybranego tematu, znajomość pojęć, koncepcji i postaw artystów w obszarze omawianych tekstów.

2. Umiejętność łączenia faktów i wydarzeń z zakresu sztuki mediów, historii technologii oraz wybranych zagadnień dotyczących typów kultury zaprezentowane podczas rozmowy, i zastosowanych prezentacji.

3. Umiejętność zastosowania wiedzy oraz formułowanie pytań i odpowiedzi podczas rozmów uzupełniających.

 

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy): Student potrafi wskazać wiodące tendencje i zagadnienia sztuk

medialnych, potrafi wymienić teoretyków, artystów oraz instytucje omawiające/zajmujące się sztuką mediów, posługuje się

pojęciami z zakresu teorii mediów. Umie określić znaczenie i rolę jaką ‘media’ pełniły w kultury i sztuki. Orientuje się w

wiodących tendencjach sztuki XX i XXIw.

 

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności): Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w toku dalszych studiów, rozumie znaczenie posiadanej wiedzy w kontekście kierunku i wybranej specjalności. Rozumie zmiany zachodzące w obszarze kultury oraz wpływ nauki i technologii na sztukę.

 

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne): Student portafi samodzielne formułować pytania i odpowiedzi z obszaru teorii mediów. Podejmuje dyskusję, wykazuje gotowość podjęcia nowych tematów, umie gromadzić wiedzę i wykorzystywać ją podczas konstruowania wypowiedzi krytycznych.

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot Teoria mediów jest poświęcony zagadnieniom mediów obecnych w przestrzeni kulturowej, zwłaszcza tych, które w XX/XXI w., jak pisała M.Hopfinger w istotny sposób "wpłynęły na zmianę doświadczeń komunikacyjnych uczestników kultury". Wychodząc od pojęcia medium omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące roli i znaczenia mediów - 'starych' i nowych w kontekście zmieniających się typów kultury a wraz z nią form komunikacji społecznej. Zagadnienia omówione zostaną na podstawie wybranych przykładów z zakresu sztuk wizualnych (fotografia, film, intermedia, sztuka nowych mediów, bio-art) wspieranych tekstami teoretycznymi. Równolegle omówione zostaną najważniejsze kwestie z zakresu historii technologii i sztuki współczesnej oraz związki pomiędzy nauką i sztuką.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z prezentacją multimedialną, uzupełniane materiałami wizualnymi, w tym, m.in.: dokumentacją projektów artystycznych, filmami autorskimi i fabularnymi, dokumentacją wystaw, omówienie wybranych tekstów z zakresu teorii mediów. Część zajęć przeznaczona będzie miała charakter konwersatoryjny.

zakres tematów

1. Zmieniające się typu kultury i aktualność mediów - werbalność-audiowizualność.

2. Fotografia, film, wideo - stare media - przegląd stanowisk teoretyków oraz koncepcji artystycznych.

3. Spektakl - performatywność i sztuki performatywne. Nowe koncepcje komunikacji pomiędzy artystą a odbiorcą.

4. Ciało jako medium w zmieniającej się kulturze. Przegląd teorii i projektów artystycznych

5. Sztuka w "epoce płynności": obserwowanie, używanie, błądzenie i upłynnianie. Przegląd wybranych zagadnień i strategii.

6. Interaktywność: od rzeźby do mediów elektronicznych na podstawie wybranych zagadnień.

7. Sztuka w epoce cyfrowej. Nowe sposoby komunikacji, nowe sposoby obrazowania

8. Bio-art (moist media)

9. Od mediów do postmediów - zmagania teoretycznego

10. Język nowych mediów. Między sztuką a technologią. Estetyka nowych mediów, potrzeba nowej estyki.

11. „Wspaniałość festiwali” – środowisko ‘nowych mediów’ (przegląd festiwali poświęconych sztuce i technologii

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa (wybrane fragmenty):

 

1. Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku: antologia, red. Maryla Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002 (wybór)

2. Hopfinger, Maryla, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, 2003.

3. BarthesRoland, Światło obrazu, KR Wydawnictwo, 1996

4. Cotton Charlotte, Fotografia jako sztuka współczesna, Universitas,

5. Czartoryska Urszulia, Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne, pod redakcją Leszka Brogowskiego, Gdańsk 2004.

6. Kluszczyński, Ryszard W., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998.

7. Kluszczyński, Ryszard, Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Rabid 2002.

  1. McLuhan Marshall Wybór tekstów, red. Eric McLuhan i Frank Zingrone, przeł. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa, Zysk i S-ka, Poznań 2001 (wybór)

9. Ogonowska Agnieszka Twórcze metafory medialne. Baudrillard – McLuhan – Goffman, Universitas, Kraków 2010 (wybór).

10. Carlson Marvin, Performans, przeł E. Kubikowska, Warszawa 2007.

11. Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006 (wybór)

12. Alicja Kępińska, Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003

  1. Kluszczyński,Ryszard Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabit 2001

14. Zawojski Piotr, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Kielce 2000

15. Interaktywne media sztuki, red., A. Porczak, ASP Kraków 2009 (wybór)

16. Kluszczyński Ryszard W., Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, 2010

17. Bakke Monika, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010

1

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Nie dotyczy

założenia wstępne

Nie dotyczy

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 o 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7638