Katalog ECTS

Technologia sztuki w przestrzeni publicznej

Pedagog: prof. dr hab. Robert Florczak
Asystent/ci: dr Robert Sochacki

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy -brak-
metody i kryteria oceniania

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu dwóch zadań; 1-2 minutowej autoprezentacji multimedialnej zamieszczonej w internecie. Do uzyskania pozytywnej oceny niezbędna jest obecność na większości zajęć w semestrze, zaangażowanie w pracę, uczestnictwo we wszystkich przeglądach. Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

opis przedmiotu

Na początku praca prowadzona jest z całą grupa studentów , za pomocą projektora multimedialnego prezentuję im najważniejsze prace własne z obszaru sztuki w przestrzemni publicznej oraz wybranych artystów z omówieniem techniki którymi się posługują. Następnie każda autoprezentacja jest konsultowana, omawiana indywidualnie z każdym studentem za zwyczaj w obecności całej grupy. Projekty grupowe są omawiane z grupą przy współudziale pozostałych studentów. Duży nacisk jest kładziony na rozwój indywidualnych predyspozycji, oraz na wykształcenie umiejętności pracy w grupie.
Nacisk kładziony jest na poznanie szerokiej gamy metod realizacji dzieła, doskonalenie warsztatu, zdolność przełożenia własnej koncepcji na realizację artystyczną w przestrzeni miejskiej. Nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie realizacji i projektowania prac artystycznych.

skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie się z podstawowymi technikami tworzenia sztuki w przestrzeni publicznej takimi jak Szablon, wlepka, wklejka papierowa, graffiti, wielkoformatowe projekcje, video mapping, instalacje , obiekty przestrzenne, instalacje, performance itp., Prezentacja najważniejszych artystów tworzących w przestrzeni Publicznej takich jak Krzysztof Wodiczko, Keith Harrring, Christo, Banksy, King Robbo, Anish Kapor, Peter Greenaway, Banksy, Roa, Blu, Boamistura, Klaus Obermaier, Bill Viola, Cai Guo-Qiang, Doris Salcedo, Mat Callingshaw, Teo Jansen, Richard Serra Rachel Whiteread, Jeff Koons, William Kentridge. Studenci indywidualnie muszą stworzyć 1 minutową autoprezentację i zamieścić ją w internecie (You tube) studenci w grupach 2-4 osobowych muszą wykonać interwencję artystyczną w przestrzeni publicznej posługując się jedną lub kilkoma z wyżej wymienionych technik.

sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia, student musi samodzielnie znaleźć i zdokumentować przestrzeń publiczną w której można zrealizować interwencj ę artystyczną student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej.

zakres tematów

Autoprezentacja w technice cyfrowej zadanie indywidualne,
interwencja artystyczna w przestrzeń miejską zadanie dla 2-4 osobowych grup

sposób zaliczenia -brak-
literatura

1. Goldberg Roselee, Performance- live art. Since the 60’s, Moo 1998
2. Hundertmark Christian(C100), The Art of Rebelion, ISBN-13: 978-3-9809909-4-3
3. Heartney Eleanor, Art & Today, Phaidon, ISBN-10: 0714845140
4. Kamińska Kamila, Miejskie Wojny Atut, Oficyna Wydawnicza 2011
5. Niżyńska Aleksandra, Street Art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Trio, Warszawa 2011
6. Gough Paul, Banksy – The Bristol Legacy, 2012
7. Dymna Elżbieta, Rutkiewicz Marcin, Polski Street ART, Carta Blanca 2012
8. Taylor Brandon, Art Today, Laurence King 2004
9. Birnbaum Daniel, Defining Contemporart Art – 25 years in 200 pivota
l artworks, Phaidon ISBN-10: 0714862096
10. Arnheim Rudolf ,,Sztuka i percepcja wzrokowa”,Słowo/obraz terytoria, 2005
11. Opracowania zbiorowe z serii ArtNow
12. Wspóczesne pisma artystyczne (Format, Arteon, Artluk, Wiadomości ASP, Aspiracje, Art & Business)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym. Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury. Posługiwanie się programem photoshop oraz jednym z programów montażowych takich jak Adobe Premier

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Absolwent pracowni jest zdolny do krytycznej samooceny, potrafi przyjmować krytyczna postawę wobec innych realizacji artystycznych. Ma świadomość konieczności autoedukacji, samodzielnych poszukiwań artystycznych.

umiejętności
opiskod

Absolwent pracowni sprawnie posługuje się podstawowym wachlarzem narzędzi i technik artystycznych stosowanych przy interwencjach artystycznych w przetrzeń miejską, potrafi zmontować materiał filmowy lub zdjęciowy w krótki film i potrafi zamieścić go w internecie Odpowiednio dobierać środki do zamierzonych celów. Umie wybrać obiekt interwecji artystycznej oraz umie realizować autorskie oraz grupowe interwencje artystyczne w przestrzeni Publicznej, Potrafi w syntetyczny sposób zaprezentować swoja pracę w multimedialnej technice cyfrowej

wiedza
opiskod

Absolwent pracowni posiada podstawową wiedzę o Sztuce w przestrzeni Publicznej , najważniejszych jej przedstawicielach, najważniejszych technikach stosowanych. Zna podstawowe zasady interwencji artystycznej w przestrzeń miejską oraz potrafi zamieścić materiał artystyczny na portalu typu You Tube czy Vimeo VimeoAbsolwent pracowni posiada podstawowy zakres wiedzy o realizacji dzieła artystycznego. Jest przygotowany do samodzielnej oraz grupowej pracy twórczej.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7642