Katalog ECTS

Malarstwo

Pedagog: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński
Asystent/ci: dr Daniel Cybulski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Warunkiem uzyskania zaliczenia oraz przedmiotem oceny jest:
Realizacja poszczególnych zadań. Uczestnictwo w wystawach, warsztatach, pokazach, dyskusjach Dokumentacja poszczególnych faz rozwoju realizowanego projektu. Dziennik – szkicownik.
Prezentacja w pracowni własnej koncepcji wystąpienia artystycznego.
Progres w pracy studenta. Przedstawienie określonych prac na zakończenie semestru.
Zaliczenie z oceną.

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie malarstwa w kontekście współczesnej nauki o sztuce. Nabycie wiedzy i umiejętności zarówno praktycznych i intelektualnych pozwoli studentowi na swobodne poruszanie się wokół pojęć: estetyki i piękna w kontekście politycznym, ciało jako medium malarskie, zagadnień obrazowania w kontekście współczesnego myślenia postkonceptualnego. Malarstwo jako metoda wizualizacji będzie punktem odniesienia do szeroko pojętych rozważań estetyczno-filozoficznych.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji dyplomu magisterskiego i samodzielnej pracy artystycznej.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia praktyczne w pracowni. Spotkania i dyskusje omawiające realizowane zadania. Warsztaty w pracowni z zaproszonymi gośćmi, oraz warsztaty wyjazdowe we współpracy z innymi ośrodkami. Przeglądy pracowniane oraz wystawy w trakcie trwania semestru oraz na zakończenie semestru. Wystawy realizowane na zewnątrz pracowni we współpracy z innymi ośrodkami. Spotkania w pracowni z artystami oraz fachowcami w dziedzinie sztuki. Wizyty w galeriach, muzeach.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura


Teoria;

Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa” Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2004; Hans Belting Antropologia obrazu, Universitas , Kraków 2007; Jacques Derrida, Prawda w malarstwie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, Paweł Dybel, Malowanie ciałem. John Gage „Kolor i kultura”, Universitas, Kraków 2010; John Gage Kolor i znaczenie, Universitats, Kraków 2010, Marcin Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2002; David Hockney „Wiedza tajemna”, Universitas, Kraków 2007; Wasyl Kandyński „Punkt i linia a płaszczyzna” PIW 1986 Warszawa; Wasyl Kandyński " O pierwiastku duchowym w sztuce"; Łukasz Kiepuszewski „Obrazy Cezanne'a”, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2004; Rosalind E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011; Maurice Merlau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk: Marta Smolińska Otwieranie Strona 3 z 3 obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawialnym malarstwie sztalugowym II poł. XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012; Władysław Strzemiński "Teoria widzenia" Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969; John Berger Sposoby widzenia, Fundacja Aletheia, Warszawa 2008; Maria Poprzęcka, „Inne obrazy”, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2009 ;Jacques Ranciere Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007; Jacques Ranciere Dzielenie postrzegalnego, estetyka i polityka, Korporacja Ha!Art, Warszawa 2007, John Ruskin „Niewinne oko”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011; Georges Didi-Huberman, „Przed obrazem”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012; Georges Didi-Huberman Strategie obrazów, Korporacja HA!Art 2011, E.H.Gombrich „O sztuce”, Rebis, Warszawa 2009; E.H. Gombrich Zmysł porządku, o psychologii sztuki dekoracyjnej, Universitas 2009, Hall Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh Art since 1900 -modernism, antimodernism, postmodernism, Thames & Hudson 2007;

Wydawnictwa monograficzne, albumy;

Art & Photogrphy, Phaidon, London 2005; Art & Body, Phaidon, London 2005; Art & Fenimism, Phaidon, London 2005; Francis Bacon, Hugh Davis Sally yard, Bucher Abberville Press, Inc. NY 1986; El Greco and Modernism, Hatje Cantz 2012; Anish Kapoor Past Present Future, ICA Boston 2008; Mark Rothko, Diane Waldman, The Salomon R. Guggenheim Museum/Abrams NY 1978; Gerhard Richter Malerei, MOMA 2002, Luc Tuymans, Muesum of Modern Art San Francisco 2009 , Vitamin P: New Perspectives in Painting Phaidon, Londyn 2005; 

Technologia malarstwa: 

Jerzy Werner, Podstawy Technologii Malarstwa i Grafiki PWN 1981;Jan Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Ossolineum, Wrocław 1990, Władysław Ślesiński, Techniki malarskie – spoiwa mineralne, Arkady 1983, Antonella Fuga, Techniki i materiały, Arkady 2008

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Warsztaty teoretyczne i praktyczne.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Pracownia jest przeznaczona dla studentów którzy ukończyli 2 letni kurs podstaw rysunku i malarstwa. Powinni posiadać zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad kompozycji rysunkowej i malarskiej, zarówno z natury jak i wyobraźni. Posiadać ogólną wiedzę o sztuce.

założenia wstępne

Założeniem wstępnym do wspólnej pracy w pracowni jest uzasadnienie jej wyboru, oraz chęci zaangażowania się w formułę pracy pracowni, zapoznanie się z jej programem oraz przedstawienie portfolia podczas rozmowy wstępnej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

MJ_K01 Realizowany program w pracowni w kontekście szeroko postawionych problemów, będzie wskazówką do dalszych samodzielnych studiów dla jakości artystycznej swojej pracy.A1_K01 Podejmowane decyzje artystyczne w oparciu o wiedzę i umiejętność zastosowania jej w praktyce, zapewnią podstawę do konstruowania niezależnych decyzji artystycznych.
MJ_K09 Umiejętność uzasadnienia swoich wyborów w oparciu o argumenty, daje siłę przekonywania w dyskursie społecznym, zwłaszcza w przypadku realizacji projektów o charakterze partycypacyjnym. Tworzenie portfolia, wystaw, warsztatów, otwartych dyskusji, uczy studentkę/a narzędzi komunikacji społecznej.Ten rodzaj działalności, jest istotnym elementem i sprawdzianem realizowanego programu w praktyce. Spotkania z absolwentami, artystami, kuratorami, naukowcami, wizyty w galeriach i pracowniach, wprowadzają studenta w realny świat sztuki. Student/ka kończąca/y studia wkracza w samodzielne twórcze życie z pełną świadomością funkcjonowania artysty w społeczeństwie A1_K05.

umiejętności
opiskod

MJ_U02 Student/ka osiąga umiejętność tworzenia własnej koncepcji wystąpienia artystycznego (dzieło malarskie, działanie in situ, instalacja, obiekt, działania angażujące multimedia) wynikające z pracy z własnym zbiorem (atlasem) dokumentów (własne szkice, fotografie, teksty, multimedia) jako punkt odniesienia A2_U11. MJ_U03 Dzięki umiejętności analizy dzieła w kontekście estetyczno-filozoficznym, potrafi je realizować w wybranym przez siebie sposobie wypowiedzi adekwatnie do realizowanego tematu A1_U16. MJ_U03 Umiejętności warsztatowe są powiązane z kreacją artystyczną i nabywane są w trakcie kolejnych realizacji-zadań A1_U15, A1_U16. Umiejętność rozumienia istoty materii malarskiej i znaczenia jej formy w kontekście najnowszych badań. Umiejętność widzenia powiązana z wiedzeniem pogłębia znaczenie warsztatu wypowiedzi twórczej. MJ_U10 Umiejętność wypracowania własnej techniki w kontekście historycznym, warunkować będzie formę dzieła i wzmagać jego artystyczne działanie A2_U16. MJ-U08 Umiejętność wspólnej dyskusji wokół problemów stawianych w pracowni, pozwoli na zaangażowanie we wspólne projekty i nabywanie umiejętności pracy w zespole A2_U15. MJ_U13 Student zoobligowany jest do przedstawienia krótkiej formy wypowiedzi swojej pracy (pisemnej, ustnej), przedstawianej na forum pracowni oraz jej publicznej prezentacji. Nabywa umiejętności zawodowe: tworzenie projektów, dokumentowania własnej pracy, umiejętność nawiązywania współpracy w obszarze sztuki A1_U22.

wiedza
opiskod

MJ_W02 Student/ka nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze sztuki współczesnej w zakresie malarstwa A2_W08. Wiedza w zakresie budowy wystąpień artystycznych wynikająca z szeroko formułowanego pola malarskiego w kontekście teoretycznym. MJ_W06 Poszerzona wiedza dotycząca kreacji własnego podmiotu artystycznego w odniesieniu do znaczeń politycznych, świadomości ciała w procesie kreacji obrazu malarskiego, czy za pomocą operacji poznawczych jak: montaż, demontaż, rozproszenie, wyobcowywanie A2_W10. MJ_W09 Wiedza dotycząca operacji poznawczych umożliwia krytyczne spojrzenie i rozbrojenie zwyczajnej percepcji relacji między widzianym, zobaczonym a opatrzonym. Wiedza dotycząca wymienionych procesów pozwala uruchomić rozumienie kontekstu w odniesieniu do sztuki oraz powiązanej z nią teorii . Zdobyta wiedza drogą do samodzielnego rozwoju artysty i budowy jego niezależnej świadomości artystycznej A2_W12.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.5 o 120 8 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7646