Katalog ECTS

Scenografia

Pedagog: dr Katarzyna Zawistowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

-znajomość zasad funkcjonowania przestrzeni scenicznej, znajomość nazewnictwa elementów techniki scenicznej

-umiejętność poprawnej kompozycji przestrzennej,

-umiejętność wykreślania planów sceny (wykonanie rysunków technicznych z wymiarowaniem i pełnym opisem),

-umiejętność projektowania w makiecie

-umiejętność interpretacji tekstu i zdefiniowania postaci dramatu za pomocą elementów kostiumu,

-umiejętność prawidłowego oświetlenia brył i płaszczyzn, właściwego doboru materiałów, faktur i barw, aby uzyskać zamierzony efekt artystyczny.

opis przedmiotu

Dla studentów studiów I stopnia przez 2 semestry proponowany jest program będący wstępem do projektowania scenografii, uczący podstawowych umiejętności w kształtowaniu przestrzeni spektaklu w obrębie budynku teatralnego.                   

Program zakłada poznanie podstawowych zasad optyki, tworzenia iluzji i działania światła w przestrzeni oraz podstaw projektowania kostiumu teatralnego. Poznanie przebiegu procesu projektowego i realizacji scenografii, min. przez wizyty na zapleczach scen teatrów i w warsztatach teatralnych, pozwoli studentom zdać sobie sprawę ze złożoności produkcji teatralnej.

Scenografia jako interdyscyplinarna dziedzina sztuki, pozwala treści znaczeniowe i stany emocjonalne wywołane środkami literackimi czy muzycznymi, przenieść na wartości wizualne i przestrzenne. Wymaga to nabycia specjalistycznych umiejętności warsztatowo-technicznych związanych z teatrem, jego tradycją i funkcjonowaniem współcześnie.

skrócony opis przedmiotu

Podstawy Projektowania Scenografii to kurs projektowania scenografii w tradycyjnie rozumianej przestrzeni teatralnej z podziałem na scenę i widownię, zapisanym w architekturze budynku teatru.

Krytyczny namysł, zarówno nad tradycyjnymi konwencjami, jak i współczesnymi praktykami teatralnymi, pozwala znaleźć wspólny mianownik dla projektowania scenografii - jest nim narracja wizualna.

Scenografia rozumiana jako narracja wizualna posługuje się sugestywnym układem obrazów tworzącym spektakl /performans, ale także determinuje sposób jego odbioru.

Projektant scenografii decyduje o tym, co jest widziane oraz jak jest widziane. Wspomaga go w tym istniejąca przestrzeń teatralna, z podziałem na scenę i widownię. Przestrzenna relacja sceny i widowni jest jednym ze środków wyrazu, obok precyzyjnie dobranej materialnej struktury spektaklu, barwy czy natężenia światła. Kostium dopełnia całości.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady, prezentacje multimedialne, zajęcia projektowe, analiza i interpretacja materiałów źródłowych (teksty dramatów, libretta oper etc.), wycieczki dydaktyczne (wizyty w trójmiejskich teatrach).

zakres tematów

Zakres tematów:

-podstawy technologii teatralnej, zasady komponowania przestrzeni scenicznej w obrębie budynku teatralnego

-poznanie konwencji teatralnych wynikających z historycznego rozwoju teatru

-poznanie obowiązujących w teatrze norm, przebiegu cyklu projektowego i realizacji scenografii

-podstawy projektowania kostiumów

-podstawy budowania przestrzeni scenicznej światłem,

-podstawy techniki teatru lalkowego

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

"History of theater"   tytuł wyd. w j.polskim: "Historia teatru" pod.red. Johna Russella Browna, Warszawa 1999

 "20,000 Years of Fashion: The History of Costume and Personal Adornment"  tytuł wyd.w j.polskim:"Historia mody"  autor:Francois Boucher, Wyd.Arkady

 "Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis" tytuł wyd. w j.polskim: "Słownik terminów teatralnych" autor:Patrice Pavis, Ossolineum, 1993

 pozycje dostępne tylko w języku polskim:

"Krótka historia teatru polskiego" autor: Zbigniew Raszewski, PIW, 1977

"Teatr na skrzyżowaniu, przełom XX - XXI wieku" autor: Andrzej Żurowski, Tower Press Gdańsk 2003

"Historia ubiorów" autor: Maria Gutkowska-Rychlewska Ossolineum, 1968

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Proponowana jest formuła warsztatów projektowych w ramach których studenci będą mogli uczestniczyć i pomagać w procesie realizacji spektaklu w wybranych instytucjach t.j.Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka czy Gdański Teatr Szekspirowski.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczony semestr 4

założenia wstępne

Zainteresowanie teatrem i sztukami performatywnymi

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Samodzielnie podejmuje i potrafi zorganizować kolejne etapy pracy nad projektem scenografii, gromadzi doświadczenie ze zrealizowanych projektów i potrafi je wykorzystać w następnych pracach.

AW_K02

Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności, co jest bardzo istotne w złożonym procesie powstawania projektu scenograficznego.

AW_K06

Posiada umiejętność współdziałania i współpracy w ramach prac zespołowych, co jest bardzo istotne w złożonym procesie powstawania projektu scenograficznego.

AW_K10
umiejętności
opiskod

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w dziedzinie scenografii świadomie wykorzystując swoja intuicję, emocjonalność wyobraźnię i wiedzę.

AW_U01

Posiada umiejętność posługiwania się właściwą techniką i technologią w trakcie pracy nad realizacją projektu scenograficznego. Posiada znajomość podstawowych czynności w procesie projektowania scenografii i realizacji spektaklu teatralnego.

AW_U05
wiedza
opiskod

Posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w dziedzinie scenografii i zakresu pracy scenografa –wiedza na temat środków ekspresji i umiejętności warsztatowych niezbędnych przy realizacji scenografii w teatrze dramatycznym, operowym, lalkowym i innych pokrewnych dyscyplinach artystycznych.

AW_W06

Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii teatru i dramatu i ich wpływ na plastykę teatralną; zna konwencje teatralne i orientuje się w publikacjach związanymi z tymi zagadnieniami.

AW_W09

Rozumie zależność w obrębie infrastruktury technicznej budynku teatru. Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii scenicznej, jej historycznych uwarunkowań i najnowszych osiągnięć.

AW_W17


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.7 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7663