Katalog ECTS

Instytucje kultury

Pedagog: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

1.Obecność i aktywny udział w zajęciach- zabieranie głosu, polemiki.
2.Znajomość literatury przedmiotu używanej i komentowanej na zajęciach oraz praca własna nad wybranymi pozycjami z podanej listy lektur
3.Prezentacje rezultatów pracy indywidualnej lub zbiorowej nad projektem dotyczącym działalności instytucji kultury w regionie w kontekście wybranych wydarzeń kulturalnych.

 

opis przedmiotu

Poznanie funkcjonowania wybranych instytucji kultury, aspektów formalno-prawnych instytucji publicznych, samorządowych i niepublicznych oraz zasad ich finansowania w celu podejmowania konstruktywnego osądu dla usprawniania funkcjonowania instytucji i tworzenia własnych możliwych projektów instytucji
Kształcenie świadomego analizowania działalności wybranych instytucji kultury oraz rozumienia specyfiki poszczególnych instytucji dla  weryfikowania i kierowania projektami artystycznymi.
Praktyczne wdrożenie informacji  oraz wiedzy praktycznej pochodzącej z krótkich pobytów badawczych w wybranych instytucjach  dla  czynnego  uczestniczenia w projektach i działaniach kulturalnych.

 

skrócony opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje oprócz podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury, zasad ich zarządzania, aspektów upowszechniania kultury, poznanie podstawowych mechanizmów i specyfikę wybranych instytucji przede wszystkim w regionie takich jak ECS, NCK, GTS, Łaźnia, Muzeum Narodowe i inne oraz podjęcie i zaprezentowanie własnych projektów związanych z trójmiejskimi instytucjami.

sposób realizacji przedmiotu

Metody kształcenia obejmują realizację przedmiotu
w formie:
-ćwiczeń z elementami konwersatorium i wykładu, z użyciem metod poglądowych i opisowych, dyskusji dydaktycznych oraz odtwarzaniem treści multimedialnych
-spotkania z animatorami kultury i przedstawicielami wybranych instytucji w ramach badawczo-poznawczych wyjść do instytucji
-metody aktywizujące w tym metoda przypadków i zdarzeń w trakcie pracy w grupie
-prezentacje własnych projektów związanych z funkcjonowaniem wybranej instytucji i proponowanych przez nią wydarzeń kulturalnych

zakres tematów

1. Wprowadzenie do przedmiotu.Omówienie warunków zaliczenia.Teatr impresaryjny a teatr repertuarowy - specyfika instytucji na przykładzie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże
2. Spotkanie z dyrektorem Europejskiego Centrum Kultury- rozmowa o mechanizmach funkcjonowania instytucji oraz o wydarzeniu 10-lecia AAFF-u jako festiwalu filmowego z ambicjami
3.Polityka kulturalna w XXI wieku. Mecenat państwa, fundusze, samorządy lokalne i ich rola w finansowaniu instytucji kultury.
4.Organizacje pozarządowe w życiu kulturalnym państwa, ich współpraca z instytucjami kultury na podstawie wybranej organizacji.
5.Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w Polsce z przełożeniem na funkcjonowanie wybranych instytucji
6.Przemiany myślenia o idei muzeum jako instytucji kultury. Kryzys muzeów? Spotkanie z przedstawicielami Muzeum Narodowego w Gdańsku
7.Strategie marketingowe publicznych instytucji kultury w Polsce i Europie.
8.Kultura studencka a instytucje.
9.Menedżer, animator, lider - zawody w sektorze instytucji kultury, współczesne trendy, aspekty prawne i etyczne.
10.Aktywność poszczególnych instytucji kultury.
11.Projekty kulturalne prowadzone przez instytucje kultury w Polsce i Europie.
12.Rynek sztuki. Działalność domów aukcyjnych.
13.Nowe metody działań instytucji kultury – wyzwania XXI wieku.
14. Polska i regionalna polityka wydawnicza. Upowszechnianie kultury czytelnictwa. Spotkanie z twórcami  gdańskich wydawnictw i bibliotek  
15. Prezentacje projektów indywidualnych i zbiorowych

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura:
Barańska K.,Muzeum w sieci znaczeń, Kraków 2013
Bazylko P., Masiewicz K., Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, Warszawa-Kraków 2008
Chwedorowicz J.,Kompetencje lokalnego lidera kultury, Łódź 2012
Globalizacja-nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Krauz-Mozer, P.Borowiec, Kraków 2008
Golka M.,Rynek sztuki, Poznań 1991
Instytucje kultury i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, red. S.Kumkowski, Włocławek 2000
Instytucje kultury w czasach kryzysu, red. zbr., Poznań 2009
Karna W., Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Kraków 2008
Klaić D., Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna, Warszawa 2011
Kultura-gospodarka-media, red.E.Orzechowski, Kraków 2002
Kultura 2.4%. Synergia różnorodności praktyka kultury, prac. zbr., Warszawa 2011
Kawecki W., Ocalić człowieka- ocalić kulturę, Warszawa 2006
Kultura studencka. Zjawisko-twórcy-instytucje, red. E. Chudziński, Kraków 2011
Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, przeł. A. Wajs, Warszawa 2006
Menedżer kultury, red. M. Iwaszkiewicz, Warszawa-Poznań 1995
Muzeum sztuki. antologia, red.M.Popczyk, Kraków 2005
Otwartość w publicznych instytucjach kultury, prac. zbior. Gdańsk-Warszawa 2012
Samorządowe instytucje kultury. Peryferia czy centra aktywności kulturalnej, prac. zbr., Kraków 2009
Sponsoring kultury i sztuki w praktyce, red. A. Podczaska, K. Kujawska-Krakowiak, Warszawa 2007
Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, red. M.Śliwa, Kraków 2011
Wieczorek P., Instytucje kultury.Rachunkowość, sprawozdawczość, gospodarka finansowa, kontrola zarządcza, Warszawa 2011
Wojciechowski J.S., Kultura i polityki, Kraków 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

1.Podstawy wiedzy o kulturze w tym wiedza o instytucjach kultury
2.Orientacja w bieżących wydarzeniach kulturalnych proponowanych przez instytucje kultury

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie.

(K_K02, A2_K01, H2_K04)

Student posiada rozwiniętą umiejętność popartą pogłębionym doświadczeniem współpracy, komunikacji z różnymi środowiskami i integracji podczas realizacji zespołowych zadań animacyjnych, organizacyjnych i artystycznych związanych z rozmaitymi przedsięwzięciami kulturalnymi.

(K_K07, A2_K05)

Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami własności intelektualnej.

(K_K10, A2_K06)
umiejętności
opiskod

Student posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury.

(K_U03, H2A_U01, H2A_U05, A2_U14, A2_U15)

Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole.

(K_U04, H2A_U08, H2A_U10, A2_U15)

Student osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki.

(K_U05, H2A_U06, H2A_U08, H2A_U09, H2A_U10,A2A_U18)
wiedza
opiskod

Student ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu systemu upowszechniania kultury.

(K_W05, H2A_W10)

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych, prawnych i etycznych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty plastyka i animatora upowszechniającego kulturę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wagę zagadnień praw autorskich.

(K_W09, H2A_W08)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.7 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7687